Tags prost-griechisch-gratis-dokumen

Fakulta Elektrotechniky a Komunika Čních Technologií - Vut

Fakulta Elektrotechniky a Komunika Čních Technologií - Vut

prost ředí AVR32 Studio. Je využíván programátor a debuger JTAGICE mkII. Po osvojení ovládání programovacího prost ředí byly prostudovány ukázkové programy (demoaplikace) pro danou desku. Na základ ě tohoto studia byl sestaven jednoduchý program ovládající LED diody umíst ěné na vývojové desce.

Implementace softwarovyc h load-balancer u s pou zit m .

Implementace softwarovyc h load-balancer u s pou zit m .

Implementace softwarovyc h load-balancer u s pou zit m open-source platforem Jan Mich alek (mic518) 18. ledna 2012 1. ... Schopnost aplikace dynamicky vyu z vat prom enn e mno zstv syt emovyc h prost redk u dle vyt zen bez toho, aby to m elo vliv na jej funk cnost lze nazyv at sk alo