• Description: The user interface for version 4.0 of MORTPAK has been completely re-written for the Windows operating system. Most of the menu commands are similar to other popular windows software. Data entry is now on worksheets that resemble spreadsheets, but do not have the functionality of a full spreadsheet. These worksheets were designed to easily copy ..

  • Size: 458.71 KB

  • Type: PDF

  • Pages: 70

  • This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form.

    Report this link

Related Books:

Installations- anvisningar för IE- klient till IST Analys

Installations- anvisningar för IE- klient till IST Analys

Qlikviews plugin läge. En klient (även kallad plugin) för ändamålet måste installeras på varje dator som ska kunna visa IST analysen. Klienten heter QlickView Plugin för Internet Explorer och för att installera den klickar man på länken på startsidan som ser ut så här: (OBS:

Villkor För / Terms and Conditions for Zinzino Ab:S Tecknings- Optioner .

Villkor För / Terms and Conditions for Zinzino Ab:S Tecknings- Optioner .

inledningsvis inte att registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, i följd att värdepapper i pappersform kommer att utges. För det fall teckningsoptionerna registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen om

Education Policy Report of the Finnish Government - UNESCO

Education Policy Report of the Finnish Government - UNESCO

För att uppnå detta föreslås åtgärder som gäller allt från småbarnspedagogik till ... A meeting of scientists discussed research related to equality in education in February. ... The draft was also published on the web service Lausuntopalvelu.fi for open commenting. The deadline for submitting comments was 22

Handbok för Uponor Tappvattensystem PEX

Handbok för Uponor Tappvattensystem PEX

Wirsbo-PEX-röret är typgodkänt för tappvatten i Sve-rige sedan 1973 och har därefter blivit godkänt i mer än 30 länder. Vid dold rördragning av kopplingsledningar och stam-ledningar används Wirsbo-PEX-rör i skyddsrör, "RIR". Förkortningen "RIR" står för Rör-i-Rörsystem. Wirsbo-PEX RIR (rör idraget i skyddsrör från ...

Dell EMC Isilon: Solution Design and Considerations for .

Dell EMC Isilon: Solution Design and Considerations for .

• Windows Server 2003 • Windows Server 2003 R2 SMB 2.0 (or SMB2) • Windows Vista (SP1 or later) • Windows Server 2008 SMB 2.1 (or SMB2.1) •Windows 7 • Windows Server 2008 R2 SMB 3.0 (or SMB3) •Windows 8 • Windows Server 2012 SMB 3.02 (or SMB3) •Windows 8.1 • Windows Server

Windows í ì Step by Step Upgrade User Guide - Fujitsu

Windows í ì Step by Step Upgrade User Guide - Fujitsu

Windows 10 provides upgrade paths from Windows 7 SP1 and Windows 8.1 Update (KB2919355) or newer updates. Windows 7 (original release), Windows 8, and Windows 8.1 (original release) must first be updated to Windows 7 SP1 or Window 8.1 Update to be able to upgrade to Windows 10. Availability Windows 10 is

[Cerberus Ftp Server 6.0]

[Cerberus Ftp Server 6.0]

CERBERUS FTP SERVER 3.0 AND 4.0 Windows 2000 Professional and Server SP4 Windows XP SP3 Windows 2003 Server and R2 Windows Vista SP2 Windows 7 SP2 Windows 2008 Server and R2 CERBERUS FTP SERVER 5.0 AND HIGHER Windows XP SP3 Windows 2003 Server and R2 Windows Vista SP2 Windows 7 SP2

Windows Driver Installation Guide - TransAct Tech

Windows Driver Installation Guide - TransAct Tech

and-support, then click on your printer model, and under "Drivers" download the Windows Driver for "Windows Server 2003/2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10 32-bit or ... iTherm 280/Epic 430/Epic 880/Ithaca 9000, open ITherm-576 folder, and select the TactITherm-576.INF file. If you are ...

Bilaga 4 - Möjliga lösningar

Bilaga 4 - Möjliga lösningar

TeamViewer är ett tyskt företag (TeamViewer GmbH) som erbjuder en lösning för områdena chatt, videomöte, stora möten och Whiteboard. Företaget erbjuder lösningen som molntjänst och för egen drift. Vi har kategoriserat TeamViewer som en helhetslösning. TeamViewers molntj

Humana – Årsredovisning 2018

Humana – Årsredovisning 2018

Humana ska alltid arbeta med hög kvalitet och sä-kerhet. En visselblåsarfunk-tion finns för rapportering av missförhållanden. Humana ska över tid ha en jämn könsfördelning bland ledande befatt-ningshavare. Personuppgifts incidenter ska vara få och Humana ska arbeta aktivt för att dess

Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

5 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet 1 för att jämna ut för årliga variationer används ett medelvärde på 2006-2008 som basår. se mer under kapitel 3 Omvärldsfaktorer. Antalet omkomna 2009 berä