Transcription

a 4 - Möjliga lösningarOm bilaganDenna bilaga innehåller kompletterande information om ett antal lösningar. Det rör sigom information om lösningar som av en eller annan anledning inte tagits med ihuvudrapporten. Det beror delvis på att många lösningar identifierats för en kategori ochatt andra lösningar bedömdes som mer relevanta att ta med i rapporten. Ett antallösningar har vi bedömt som intressanta men där vi inte haft tillräckligt med tid ellerinformation för att kunna göra en komplett analys.Delar av informationen i dokumentet har vi fått direkt från leverantörerna och i vissa fallhar vi inte haft möjlighet att bekräfta alla delar. Baserat på detta kan vi inte garantera attden information som vi tidigare har fått är alltjämt gällande. Den som vill användainformationen kring en eller flera lösningar i denna bilaga bör därför själv säkerställauppgifterna. I vissa fall har vi också haft mer information att tillgå kring en viss lösning,exempelvis referenskunder och i vissa fall har denna information inte varit tillgänglig. Avdetta skäl kan beskrivningen av lösningarna variera från fall till fall.Sammanfattningsvis kan informationen i bilagan betraktas som en del av vårtarbetsmaterial som vi har valt att publicera som en bilaga till rapporten eftersom vi troratt innehållet kan vara av nytta för andra. I första hand ser vi målgruppen för dennabilaga vara personer som arbetar som it-strateger och it-arkitekter. Vi förklarar därförinte tekniska begrepp och termer.Bil 4 - Möjliga lösningar1(30)

ållBilaga 4 - Möjliga lösningar . 112345Helhetslösningar . 41.1Compliant Office (IceWarp). 41.2Nextcloud . 51.3Övriga lösningar för helhetslösning . 71.3.1Stackfield . 71.3.2TeamViewer . 8Fasta chattrum . 82.1Element. 82.2Mattermost . 102.3Rocket.Chat . 122.4Övriga lösningar för fasta chattrum . 142.4.1Zulip . 14Videokonferens . 143.1Jitsi Meet . 143.2Pexip. 163.3Cisco Meeting . 173.4Övriga lösningar för Videokonferens . 183.4.1Adobe Connect. 183.4.2BigBluebutton . 193.4.3Rainbow . 193.4.4Starleaf . 193.5Övriga videokonferenslösningar med fokus på säkerhet . 203.5.1Compodium(Vidicue) . 203.5.2Cryptify . 203.5.3Tutus Skiffer . 203.5.4Wickr . 203.5.5Wire . 213.5.6SGSI videokonferens . 21Whiteboard . 214.1Bluescape . 214.2Collaboard . 224.3NUITEQ Stage . 234.4iObeya . 24Dokumentlagring . 25Bil 4 - Möjliga lösningar2(30)

Nextcloud . 255.2Storegate . 255.3Övriga lösningar för dokumentlagring . 265.3.1Synkzone. 26Streaming . 276.1Screen9 . 276.2Quickchannel . 286.3Övriga lösningar för Streaming . 286.3.1Wowza . 28Övrigt . 297.1Om övriga lösningar . 297.2Atlassian Jira / Confluence . 297.3Collabora & OnlyOffice. 297.4MyApps . 307.5SharePoint . 30Bil 4 - Möjliga lösningar3(30)

etslösningar1.1Compliant Office (IceWarp)Om företagetIceWarp är ett tjeckiskt bolag och produkten kommer i grunden från ett e-postsystemsom vidareutvecklats till en suite-lösning för samarbete. IceWarp har satsat på ettmodernt gränssnitt som integrerar funktionerna vilket ger en bra helhetsupplevelse.I Sverige levereras produkten i en tjänstepaketering som heter ”Compliant Office” avCity Network. Förutom att anskaffa IceWarp som tjänst är det fullt möjligt att installeraoch drifta lösningen i egen it-drift.IceWarp erbjuder en lösning likt Google Workspace, Microsoft 365 och Nextcloud.IceWarp erbjuder en beständig chatt med stöd för gruppchatt och personlig chatt,mötes- och videokonferenstjänst, e-post, kalender, fil och dokumentlagring ochuppgiftshantering.FunktionalitetDet finns AD- integration för SSO (Single sign-on). Det är möjligt att stänga av allafunktioner utom e-post, chatt och videomöte.Det finns appar för iOS och Android och även lokal applikation för ”Office-liknandefunktionalitet” för Windows.Funktionsmässigt fyller lösningen de grundläggande behoven inom chatt, digitala möten,dokumenthantering och e-post. Vissa enterprise-funktioner saknas dock, t.ex. inom epost och bokningsfunktioner samt stöd för SAML.ReferenskunderIceWarp har flera kunder globalt. Det finns svenska myndigheter som nyttjar CompliantOffice.Utvärdering av användarupplevelseAnvändaren kan använda lösningen som webbapplikation, desktopklient (synkklient) ochmobilapplikation. All funktionalitet går att använda i webbläsaren utan krav påinstallation av någon del av produkten på användarens dator.Beroende på behovsbild kan funktionsområdet upplevas relativt grunt samtidigt somhelhetsupplevelsen och användarupplevelsen bedöms som god. Det grundafunktionserbjudandet har både sina för- och nackdelar.Bil 4 - Möjliga lösningar4(30)

sgruppen har testat Compliant Office och testet har fungerat bra. Projektet har intestött på några problem. Bedömningen av testet är att IceWarp är lättanvänt och har fleraav de funktioner som efterfrågas.TeknikIceWarp bygger till viss del på öppen källkod-lösningar t.ex. Jitsi för videomöten.Arbetsgruppens bedömning är att IceWarp inte har färdigt stöd för att byggas in i andratjänster, utan mer ska ses som en fristående helhetslösning.På klienten erbjuds lokala appar som office-, gruppchatt-, filsynk och e-post.Workflows erbjuds via tredjepart, Zapier, som har stöd för över 3000 applikationer.IceWarps e-post-klient kan läsa e-post från valfri IMAP eller POP server (t.ex.Exchange), det går att läsa e-post från IceWarps e-postserver från valfri IMAP epostklient (t.ex. Outlook). IceWarps e-postserver erbjuder spam-filter och antivirus. Enegen tvåfaktorautentiserings-app erbjuds för iOS och Android.Styrkor och möjligheter Bedöms kunna passa bra för mindre organisationer som inte har behov attintegrera existerande system Erbjuder många av de funktioner en samarbetsplattform bör erbjuda Bra stöd för flera plattformar vilket ger ökad flexibilitet och mobilitet förslutanvändare Mötesupplevelsen är god (Jitsi) Möjligt att brygga chatt med andra chatt-tjänster som t.ex Mattermost, Elementm.fl. Lokala appar erbjuds, även för office.1.2NextcloudOm företagetNextcloud är en lösning med öppen källkod från ett tyskt företag (Nextcloud GmbH)som står bakom och erbjuder support och underhåll. Ett antal svenska partners finns påmarknaden.Nextcloud erbjuder inte själva molntjänster utan förlitar sig på partners. Det finnssvenska och europeiska leverantörer som erbjuder lösningen som molntjänst ochlösningen finns även för egen it-drift.Nextcloud har ett stort community inom öppen källkod vilket resulterar i aktivtförvaltade funktioner och nya tillägg av funktioner och appar som kommer löpande.FunktionalitetBil 4 - Möjliga lösningar5(30)

loud Hub erbjuder funktionalitet som liknar det Microsoft 365, Google Workspaceoch Icewarp erbjuder.Lösningen är anpassningsbar och det går att välja att tillgängliggöra en bred flora avfunktionalitet med hjälp av de 100-tal appar som finns tillgängliga. Vanligastförekommande appar är beständig chatt med stöd för gruppchatt och personlig chatt,mötes och videokonferenstjänst, e-post, kalender, fil- och dokumenthantering,dokumentredigerare för webb som ger stöd för samtidig redigering, ”tasks”/kanban,kalender och Whiteboard. Det finns även appar för Jitsi och Element.Vid köp av supportavtal från Nextcloud kan kund välja olika nivåer av support beroendepå vilka appar support behövs på. Nextcloud ger inte support på alla 100 appar utanendast ett axplock av de appar som erbjuds, vissa appar saknar stöd för svenska språket.ReferenskunderIntresset för Nextcloud har ökat markant de senaste åren både inom andra EU-ländermen även inom Sverige. Detta är också tydligt i de dialoger vi har haft med olikaleverantörer där flera väljer att integrera sina lösningar med Nextcloud.Gaia-X – Använder Nextcloud som sin primära samarbetsplattform.Deutsche Telecom – Erbjuder enterprise- paketering av Nextcloud som molntjänst.Transportstyrelsen – Lösningen används inom olika användningsområden både interntoch externt.Försäkringskassan - Erbjuder myndigheter möjligheten att konsumera Nextcloud somtjänst via sin tjänst ”Samarbetsplattform för offentlig sektor”. Detta sker inom ramarnaför regeringsuppdraget - Samordnad och säker statlig it-drift.Utvärdering av användarupplevelseAnvändaren kan använda lösningen som webbapplikation, desktopklient (synkklient) ochmobilapplikation. All funktionalitet går att använda i webbläsaren utan krav påinstallation av någon del av produkten på användarens dator.Arbetsgruppen tillsammans med deltagare från referensgruppen har testat Nextcloud.Testet har fungerat bra även om vi stötte på några konfigurationsproblem i början avtesterna. Styrkorna är att det är modulärt och har flera av de funktioner som efterfrågas.Arbetsgruppens bedömning är att funktionsområdet är relativt grunt i några av de apparsom erbjuds vilket har både sina för- och nackdelar beroende på behovsbild.Bil 4 - Möjliga lösningar6(30)

kNextcloud har öppna API:er för att integrera ny funktionalitet, bygga in delar avNextcloud i andra tjänster och för att bygga in andra tjänster i Nextcloud. Nextcloud gerbäst användarupplevelse när lösningen agerar samlingsyta där många appar erbjuds.Produkten är helt öppen källkod så det är möjligt att påverka alla delar avfunktionaliteten om det behövs.Dokumenthanteringen i Nextcloud och vissa andra delar erbjuder möjligheten att skapafederation mellan olika Nextcloud- instanser. Nextcloud Talk stödjer i dagsläget intefederation men erbjuder bryggning till andra chattlösningar via Matterbridge.Styrkor och möjligheter Erbjuder många av de funktioner en samarbetsplattform bör erbjuda Kan enkelt anpassas efter behovsbild Aktiv och löpande utveckling av funktionalitet Stort utbud av appar som hela tiden växer Integrationsmöjligheter med Element, Jitsi, Rocket.Chat m.fl. Möjligt att brygga chatt med andra chattjänster som t.ex. Mattermost, Element,Rocket.Chat m.fl.1.3Övriga lösningar för helhetslösning1.3.1StackfieldStackfield är en samarbetsprodukt från det tyska företaget Stackfield. Lösningenlevereras som molntjänst, egen drift eller hos valfri driftleverantör. Den publikamolntjänsten levereras från ett tyskt datacenter som ägs av ett tyskt företag.Stackfield är ett samarbetsverktyg med funktioner för projektsamarbete. Lösningen harmoduler för beständig chatt, videomöte, uppgiftshantering, diskussioner, tidslinje somvisar arbetsuppgifter, filhantering, projektkalender och kanban. Funktionerna är tättintegrerade.Användaren kan använda lösningen som webbapplikation, desktopklient ochmobilapplikation. All funktionalitet går att använda i webbläsaren utan krav påinstallation av någon del av produkten på användarens dator. Desktopklienten ger stödför att editera filer.Styrkan med Stackfield är att de har satsat på ett rent och lättanvänt gränssnitt samtidigtsom de lyckas bra med att skapa en sammanhållen användarupplevelse med defunktioner som erbjudsBil 4 - Möjliga lösningar7(30)

PromemoriaDok.bet.:Version:Dnr/ref:2021-11-18Det finns REST-API:er för att integrera andra system med Stackfield. API:erna ärinkommande webhooks som låter andra system posta meddelanden, skapaarbetsuppgifter m.m. i lösningen.Totalsträckskryptering erbjuds där RSA 2048 och AES 256 kombineras för att skapa ettextra skydd för informationen.Tvåfaktorsautentisering stöds genom Yubikey, en säkerhetsnyckel från företaget Yubico.1.3.2TeamViewerTeamViewer är ett tyskt företag (TeamViewer GmbH) som erbjuder en lösning förområdena chatt, videomöte, stora möten och Whiteboard. Företaget erbjuder lösningensom molntjänst och för egen drift. Vi har kategoriserat TeamViewer som enhelhetslösning.TeamViewers molntjänster levereras från datacenter som ägs av ett tyskt företag såbedömningen är att de går att använda. Lösningen går att köpa för egen it-drift eller hosvalfri driftsleverantör.All funktionalitet går att använda i webbläsaren utan krav på installation av någon del avprodukten på användarens dator.2Fasta chattrum2.1ElementOm företagetElement är en lösning med öppen källkod från ett brittiskt företag (New Vector ltd) somerbjuder support, underhåll och molntjänster. Element erbjuder även support förmötestjänsten Jitsi.Molntjänsten, EMS, bygger på Amazon Web Services infrastruktur vilket resulterar i attden inte bedöms vara ett alternativ. Däremot finns det leverantörer inom EU somerbjuder lösningen som tjänst, och lösningen kan även köras i egen it-drift.FunktionalitetElement är en lösning som i grunden bygger på att erbjuda beständig chatt med stöd förgruppchatt och personlig chatt. Element har en egenutvecklad videolösning för 1:1samtal men har en nära integration med Jitsi för att kunna hantera större möten.Bil 4 - Möjliga lösningar8(30)

er det erbjuds widgets (grafisk användargränssnittskomponent) och bottar(automatiserat utförarprogram) för att skapa en mer komplett samarbetsyta. Samtligfunktionalitet kan erbjudas med totalsträckskryptering.Element erbjuder möjligheten att brygga chattrum mot andra lösningar som t.ex.Mattermost och Rocket.Chat men även Teams, Slack, Signal m.fl. Detta gör det möjligtatt samarbeta med andra personer och team även om de använder annan lösning förchatt inom sin organisation.Lösningen finns som webbapplikation, desktopklient och mobilapplikation. Nästan allfunktionalitet går att använda i webbläsaren utan krav på installation av någon del avprodukten på användarens dator. För full funktionalitet (sökindex och filindex) krävs enlokal klient.Element är baserat på det öppna protokollet Matrix (matrix.org). Element är en av fleraimplementationer av klienter och servrar som stödjer Matrixprotokollet vilket gervalfrihet, interoperabilitet och stöd för federation. Här skiljer sig Element från andraöppen-källkod-lösningar inom denna kategori då hela teknikstacken är modulär. Det ärt.ex. möjligt att välja en annan klient än Element och behålla serverdelarna.ReferenskunderEtt flertal offentliga organisationer inom EU använder/arbetar med att införa Elementför sin organisation/ut mot medborgare:Franska DINUM – Har lanserat appen Tchap för franska staten.Tyska försvarmakten – Deras officiella app BwMessenger bygger på ElementTyska Gematik, publika hälsosektorn – 150 000 organisationer planeras erbjudasElement (upp till 83 miljoner användare).Försäkringskassan – Har Element under utvärdering och pilotfas. Vid lyckat utfallplanerar Försäkringskassan att erbjuda sina egna användare och andra myndigheterElement som tjänst. Detta sker inom ramarna för regeringsuppdraget - Samordnad ochsäker statlig it-drift.Utvärdering av användarupplevelseProjektet har utvärderat Element som tjänst levererad av Element/EMS. Testerna harfungerat bra och användarupplevelsen samt funktionalitet anses vara goda.TeknikElement har öppna API:er för att integrera ny funktionalitet, bygga in Element i andratjänster och för att bygga in andra tjänster i Element.Bil 4 - Möjliga lösningar9(30)

kten är helt byggd med öppen källkod vilket gör det möjligt att påverka allfunktionalitet om det behövs.Matrix-protokollet bygger på decentralisering vilket innebär att stöd och funktionalitetför att sammankoppla olika Matrix-lösningar är välutvecklat och välbeprövat.Matrix är öppet och väldokumenterat vilket gör det lämpligt att använda för olikatillämpningar där b.la krypterad kommunikation krävs. T.ex. går det att bygga en egenklient och använda Matrix-servern som chattmotor. Det finns exempel på organisationersom valt att skapa en egen klient/tjänst för att t.ex. erbjuda medborgare att chatt ochvideosamtal in till sin organisations kundtjänst.Att installera lösningen lokalt med en skalbar design kräver djupgående tekniskkompetens och kan vara komplext att etablera i egen it-drift. Här bedömer vi att störremyndigheter kan ha bättre förutsättningar än mindre myndigheter.Element erbjuder sin egna installationspaketering till kunder som köpt kommersiellsupport för Element och/eller Jitsi. Detta kräver ett initialt insteg av enterprise-support.Styrkor och möjligheterNedan lyfts de punkter arbetsgruppen bedömer viktiga att nämna för Element Tilltalande och intuitivt användargränssnittInnehåller många funktioner som efterfrågas inom chatt och video-kategorinAktiv och löpande utveckling av funktionalitetErbjuder totalsträckskryptering med god användarupplevelseByggt på Matrix-protokollet som ger bra stöd för federationMöjligt att välja/skapa egen klient eller grafiskt gränssnittMöjligt att skapa egna widgets (grafisk användargränssnittskomponent) för atttillföra funktionalitet som intranät, dokumentredigering-, lagring etc2.2MattermostOm företagetMattermost är en lösning med öppen källkod från ett amerikanskt företag (MattermostInc) som står bakom och erbjuder support, underhåll och molntjänster. Molntjänstentillhandahållen av Mattermost är amerikansk och inte ett alternativ.Det finns europeiska och svenska leverantörer som erbjuder Mattermost som tjänst ochlösningen finns även tillgänglig för egen it-drift.Bil 4 - Möjliga lösningar10(30)

ionalitetMattermost är en lösning för beständig chatt med stöd för gruppchatt och personligchatt. Mattermost har en ”Plugin Marketplace” som erbjuder ett flertal tilläggsfunktionerdär en del ingår i licensen, som t.ex. kanban via Focalboard. Plugins som är frekventanvända är Jitsi (videomöten), Jira (integration med Jira) och Filelist (summerar deladefiler per chattrum). Det går att utöka med ytterligare samarbetsfunktioner somexempelvis samredigering av dokument lagrade i chatten via t.ex. Nextcloud ochCollabora Online.AnvändarperspektivetAnvändaren kan använda lösningen som webbapplikation, desktopklient ochmobilapplikation. All funktionalitet går att använda i webbläsaren utan krav påinstallation av någon del av produkten på användarens dator.Vi har utvärderat Mattermost som tjänst levererad av Redpill-Linpro. Testerna harfungerat bra och användarupplevelsen samt funktionalitetsutbud ses som god. Undertestet har arbetsgruppen via Mattermost provat Jitsi, Focalboard, Nextcloud ochCollabora Online.ReferenskunderPensionsmyndigheten, Lantmäteriet och Trafikverket. Lantmätteriet har integreratBigBlueButton med Mattermost.TeknikMattermost har öppna API:er för att integrera ny funktionalitet, bygga in Mattermost iandra tjänster och för att bygga in andra tjänster i Mattermost. Mattermost använder etteget protokoll för federation. Produkten är helt byggd med öppen källkod så det ärmöjligt att påverka alla delar av funktionaliteten om det behövs. Det finns bryggor för attkunna kommunicera med andra tjänster.Att installera lösningen lokalt med en skalbar design kräver djupgående tekniskkompetens och kan vara komplext att etablera i egen drift. Här bedömer vi att störremyndigheter kan ha bättre förutsättningar än mindre myndigheter. Att komma igångmed Mattermost som tjänst från partners är enkelt.Mattermost erbjuder dokumentation och paket för att installera Mattermost och dessberoenden till olika miljöer, t.ex. Docker, Kubernetes, Ubuntu och RHEL.Styrkor och möjligheterNedan lyfts de punkter arbetsgruppen bedömer viktiga att nämna för Mattermost. Tilltalande och intuitivt användargränssnitt.Bil 4 - Möjliga lösningar11(30)

PromemoriaDok.bet.:Version:Dnr/ref: 2021-11-18Innehåller många funktioner som efterfrågas inom chatt och video.Aktiv och löpande utveckling av funktionalitet.Gott om färdiga plugins för att utöka funktionaliteten.Möjligt att välja/skapa egen klient eller grafiskt gränssnittMöjligt att skapa egna plugins för att tillföra funktionalitet som intranät,dokumentredigering, lagring etc.Funktionalitet för repetitiva processer. 2.3Rocket.ChatOm företagetRocket.chat är en lösning med öppen källkod från ett amerikanskt företag. De erbjudersupport, underhåll och molntjänster.Eftersom deras molntjänst är amerikansk bedöms deras molntjänst ej som ett alternativ.Lösningen finns för egen IT-drift alternativt hos extern partner.FunktionalitetRocket.Chat är en lösning som i grunden bygger på att erbjuda beständig chatt med stödför gruppchatt och personlig chatt. Det finns även stöd för 1:1 video samt 1-till-fleravideolösning via nära integration med Jitsi och BigBlueButton. Utöver det erbjudswidgets (grafisk användargränssnittskomponent) och bottar för att skapa en merkomplett samarbetsyta. Chattar kan erbjudas med totalsträckskryptering. Det finnsinbyggd funktion för tvåfaktorautentisering.Rocket.Chat erbjuder möjligheten att brygga chattrum mot andra tjänster som t.ex.Mattermost, Element, Teams, Slack, Telegram, Messenger, e-post, SMS m.fl. Detta gördet möjligt att samarbeta med andra personer och team även om de använder annanlösning för chatt inom sin organisation. Det finns också möjlighet att användaRocket.Chat på valfri webbsida för att låta besökare chatta med exempelvis ensupportorganisation.Lösningen finns som webbapplikation, desktopklient (för Windows, Linux och Mac) ochmobilapplikation (för Android och iOS). Webb- och skrivbordsversioner finns påsvenska. All funktionalitet går att använda på alla plattformar. Webblösningen kräveringen installation av programvara på användarens dator.Rocket.Chat har stöd för WebDav och kan därmed ansluta till en filserver, t.ex.Nextcloud, för att länka filer istället för att klistra in dem i chatten.Bil 4 - Möjliga lösningar12(30)

rdering av användarupplevelseProjektet har utvärderat Rocket.Chat med en installation i egen regi. Testerna harfungerat bra och användarupplevelsen samt funktionalitetsutbud ses som god.Supportfunktionen från Rocket.Chat har också fungerat bra.TeknikProdukten är helt byggd med öppen källkod vilket gör det möjligt att påverka allfunktionalitet om det behövs. Det går också att via inställningar ändra utseende ochlogotyp vilket kan helt dölja Rocket.Chats egna logotyp och information.I Rocket.Chat finns REST- API:er och det finns stöd (wrapper) för fleraprogrammeringsspråk, Java, PHP, Pyhton, Golang mfl, vilket gör det möjligt att byggaandra tjänster kopplat till Rocket.Chat.Rocket.Chat kan installeras på en server eller så kan olika komponenter delas upp påflera servrar. Det går också att sätta upp en HA-lösning samt använda microservices omdet är väldigt många aktiva användare.Att installera lösningen lokalt är en enkel operation. Det förordade sättet att installera ärvia pakethanteraren snap. Med denna pakethanterare installeras alla komponenter samtautomatisk uppdatering. Det finns också andra installationsmetoder, som kan användasvid stora installationer. Det finns inbyggda funktioner för att säkerhetskopiera samtåterställa data.För en installation med HA-funktion och där stora mängder användare kommer attansluta används container-lösning, vilket gör lösningen skalbart.Styrkor och möjligheterNedan lyfts de punkter arbetsgruppen bedömer viktiga att nämna för Rocket.Chat Tilltalande och intuitivt användargränssnitt, lösningen ser likadan ut på allaplattformarInnehåller många funktioner som efterfrågas inom chatt och video-kategorinAktiv och löpande utveckling av funktionalitetErbjuder totalsträckskryptering med fokus på god användarupplevelseErbjuder integration mot många andra chattjänsterÖppen källkod, vilket medger egna förändringarMöjligt att skapa egna widgets (grafisk användargränssnittskomponent) för atttillföra funktionalitet som intranät, dokumentredigering-, lagring etcBil 4 - Möjliga lösningar13(30)

vriga lösningar för fasta chattrum2.4.1ZulipZulip är en lösning för gruppchatt som är byggd med öppen källkod. Lösningen kanjämföras med Slack. Zulips styrka är ett gränssnitt som är användarvänligt genom enenkelhet att leta fram information i stora mängder av chattrum.Lösningen finns som container för leverans i eget datacenter eller hos partner. Zuliperbjuds som molntjänst av den amerikanska ä

TeamViewer är ett tyskt företag (TeamViewer GmbH) som erbjuder en lösning för områdena chatt, videomöte, stora möten och Whiteboard. Företaget erbjuder lösningen som molntjänst och för egen drift. Vi har kategoriserat TeamViewer som en helhetslösning. TeamViewers molntj