Transcription

2019PROVIDER AND PHARMACYDIRECTORYSTANISLAUS COUNTY

Golden State MedicareHealth PlanHMO PlanProvider DirectoryThis directory is current as of May 2019.This directory provides a list of Golden StateMedicare Health Plan’s current networkproviders.This directory is for Stanislaus County.To access Golden State Medicare Health Plan’sonline provider directory, you can visitwww.gsmhp.com. For any questions about theinformation contained in this directory, pleasecall our Member Service Department at(877) 541-4111, 8 am to 8 pm Monday throughFriday. TTY/TDD users should call 711.Golden State Medicare Health Plan is an HMOwith a Medicare contract. Enrollment in GoldenState Medicare Health Plan depends on contractrenewal. The Provider and Pharmacy Networkmay change at any time. You will receivenotice when necessary. This document may beavailable in an alternate format such as Braille,large print, or audio.We strongly suggest that you review ourcurrent Provider/Pharmacy Directory to see ifyour pharmacy is still in our network.Golden State MedicareHealth PlanHMO PlanDirectorio de Proveedoresde PlanEste directorio está actualizado de mayo de 2019.Este directorio proporciona una lista deproveedores actuales de la red de Golden StateMedicare Health Plan.Este directorio es para los proveedores en elCondado de Stanislaus.Para acceder al directorio de proveedores enlínea de Golden State Medicare Health Plan,puede visitar www.gsmhp.com. Para cualquierpregunta sobre la información contenida en estedirectorio (impreso o en línea), llame a nuestroDepartamento de Servicio al Miembro al(877) 541-4111, de Lunes a Viernes y diariamentedurante nuestros períodos de inscripción ycancelación de inscripción. Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 711.Golden State Medicare Health Plan es un HMOcon un contrato de Medicare. La inscripcion enGolden State Medicare Health Plan dependede la renovacion del contrato. El Proveedor yFarmacia de la red pueden cambiar en cualquiermomento. Usted recibira un aviso cuandosea necesario. Este document puede estardisponible en un format alternative como Braille,letra grande o audio.Le recomendamos enfáticamente que revisenuestro Directorio de proveedores / farmaciasactual para ver si su farmacia aún se encuentraen nuestra red.12019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY

Golden State Medicare Health Plan complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminateon the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.(Spanish) Golden State Medicare Health Plan cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y nodiscrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.(Chinese) Golden State Medicare Health Plan 別而歧視任何人。(Vietnamese) Golden State Medicare Health Plan tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và khôngphân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.(Tagalog) Sumusunod ang Golden State Medicare Health Plan sa mga naaangkop na Pederal na batas sakarapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan okasarian.(Korean) Golden State Medicare Health Plan 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.(Armenian) Golden State Medicare Health Plan -ը հ ե տև ո ւ մ է ք աղ աք աց ի ակ անի ր ավ ո ւ ն ք ն ե ր ի մ աս ի ն գ ո ր ծ ո ղ դ աշ ն այ ի ն օ ր ե ն ք ն ե ր ի ն ևխտր ակ ան ո ւ թ յ ո ւ ն չ ի ց ո ւ ց աբ ե ր ո ւ մ ՝ ռ աս այ ի , մ աշ կ ի գ ո ւ յ ն ի , ազ գ այ ի նպատկ ան ե լ ո ւ թ յ ան , տար ի ք ի , հ աշ մ ան դ ամ ո ւ թ յ ան կ ամ ս ե ռ ի հ ի մ ան վ ր ա.(Farsi) از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس Golden State Medicare Health Plan. ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود ، سن ، اصلیت ملیتی ، رنگ پوست ، نژاد (Russian) Golden State Medicare Health Plan соблюдает применимое федеральное законодательство вобласти гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи,национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.(Japanese) Golden State Medicare Health Plan ん。 بقوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة المعمول بھا وال یمیز على أساس العرق األصل الوطني أو Golden State Medicare Health Plan یلتزم (Arabic). السن أو اإلعاقة أو الجنس (Punjabi) Golden State Medicare Health Plan ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ ,ਿੰਗ ,ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ ,ਉਮਿ ,ਅਸਮਿਥਤਾ ,ਜਾਾਂ ਰਲੰ ਗ' ਤੇ ਅਧਾਿ' ਤੇ ਰਿਤਕਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਿਦੀ ਹੈ। .(Cambodian) Golden State Medicare Health Plan អនុវត្ត រដ្ឋ និងមិនមានការររ ននពូ ជសាសន៍ ពណ៌សមបុ រ សញ្ជាត្ិរដ្ើម អាយុ ពិការភាព ឬរេទ្។(Hmong) Golden State Medicare Health Plan ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub NrabTeb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg,nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.(Hindi) Golden State Medicare Health Plan लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकाि क़ानून का पालन किता है औिजाधत, िं ग, िाष्ट्रीय मूल, आयु, धिकलांगता, या ललग के आिाि पि भेदभाि नहीं किता है।(Thai) Golden State Medicare Health Plan ได้ปฏิบตั นสิ ทธิ์ที่เหมาะสม างชาติพนั ธุ์ สี ผิว เชื้ อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรื อเพศ2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY2

Multi‐language Interpreter ServicesATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-877541-4111 (TTY: 1-877-551-4111).ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüistica. Llame al 1-877541-4111 (TTY: 致電 1-877-541-4111(TTY:1-877-5514111)。CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-541-4111(TTY: 1-877-551-4111).PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nangwalang bayad. Tumawag sa 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111).주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-541-4111(TTY: 1-877-551-4111) 번으로 전화해 주십시오.ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվականաջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-877-541-4111 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-877-551-4111): ﺑﺎ . ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ : ﺗﻮﺟﻪ 1-877-541-4111 (TTY: 1-877551-4111). ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните1-877-541-4111 (телетайп: 。-1 ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ . ﻓﺈﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ، ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ 877-541-4111 : )ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﺼﻢ ﻭﺍﻟﺒﻜﻢ -1877-551-4111.(ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-877-541-4111 (TTY:1-877-551-4111) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।្របយ័ត្ន៖ េបើសិន ្ន កនិ យ ែខ្ម រ, េស ំនួយែផ្ន ក េ យ ិនគិតឈ គឺ ច នសំ ប់បំេ រ ្ន ក។ចូ រ ទូ រស័ព្ទ 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111)។LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-877-5414111 (TTY: 1-877-551-4111). ा द : यिद आप िहं दी बोलते ह तो आपके िलए भाषा सहायता से वाएं पल ह । 1-877-541-4111 (TTY: 1-877551-4111) पर कॉल कर ।เรียน: ถ ณสามารถใช างภาษาได ้ฟรี โทร 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111).H2241 4036 2018 Accepted32019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY

Table of ContentsSection 1 – Introduction. 5What is the service area for Golden State Medicare Health Plan?. 7How do you find Golden State Medicare Health Plan providers in your area?. 8Section 2 – List of Network Providers.14Stanislaus County Physician NetworkPrimary Care Providers (PCPs).15Specialists.19Hospitals.29Skilled Nursing Facilities (SNFs).30Outpatient Mental Health Providers.31Ancillary Services.322019 Pharmacy Directory.352019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY4

Section 1IntroductionThis directory provides a list of Golden StateMedicare Health Plan’s network providers. Toget detailed information about your health carecoverage, please see your Evidence of Coverage(EOC).You will have to choose one of our networkproviders listed in this directory to be yourPrimary Care Provider (PCP). Generally, youmust get your health care services from yourPCP. Your PCP is a physician who meets staterequirements and is trained to give you basicmedical care. Your PCP will also coordinatethe rest of the covered services you get as amember of our Plan. For example, in mostsituations, your PCP must give you approval inadvance before you can use other providers inthe plan’s network, such as specialists, hospitals,skilled nursing facilities, or home health careagencies. This is called giving you a “referral.”Your PCP will provide most of your care and willhelp you arrange or coordinate the rest of thecovered services you get as a member of ourPlan. Selection of a PCP also determines yourselection of specialists, hospitals, and facilities.When a PCP is in more than one IndependentPhysician Association (IPA)or Medical Group, youmust also select which IPA/Medical group youwould like.The network providers listed in this directoryhave agreed to provide you with your healthcare services. You may go to any of our networkproviders listed in this directory, however, someservices may require a referral. If you havebeen going to one network provider, you arenot required to continue to go to that sameprovider. In some cases, you may get coveredservices from non-network providers. Otherproviders are available in our network.We cover certain health care services that youget from non-contracted providers. Theseinclude: care for a medical emergency, urgentlyneeded care, renal dialysis that you get whenyou are outside the plan’s service area, care that5has been approved in advance by Golden StateMedicare Health Plan, and any services whichwere covered through the appeals process. Ifa non-contracted provider asks you to pay forcovered services, contact us at:Golden State Medicare Health Planc/o Claims DepartmentP.O. Box 10729Newport Beach, CA 92658You should never pay any non-contractedproviders more than what the plan is allowedby Medicare. The provider has a right to get his/her fees but does not have a right to get themfrom you. Ask the non-contracted providerto bill us first. If you have already paid for thecovered services, we will reimburse you for ourshare of the cost. If you get a bill for services,you can send the bill to us for payment (addresslisted above). We will pay your non-contractedprovider for our share of the bill and will let youknow what, if anything you must pay.A “medical emergency” is when you, or any otherprudent layperson with an average knowledgeof health and medicine, believe that you havea medical symptom that requires immediatemedical attention to prevent loss of life, loss oflimb, or loss of function of a limb. The medicalsymptoms may be an illness, injury, sever pain,or a medical condition that is quicklygetting worse.If you have a medical emergency: Get help as quickly as possible. Call 911 forhelp or go to the nearest emergency room orhospital. Call for an ambulance if you need it.You do not need to get approval or a referralfirst from your PCP. We need to follow up on your emergencycare. You or someone else should call totell us about your emergency care, usuallywithin 48 hours. You should also havesomeone call your PCP at the numberlisted on your membership card as soon asreasonably possible.2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY

After the emergency is over you are entitled topost stabilization care to be sure your conditioncontinues to be stable. If your emergency careis provided by out-of-network providers, we willtry to arrange for network providers to take overyour care as soon as your medical condition andthe circumstances allow.You must use network providers except inemergency or urgent care situations or forout-of-area renal dialysis or other services. Ifyou obtain routine care from out-of-networkproviders, neither Medicare nor Golden StateMedicare Health Plan will be responsible forthe costs.2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY6

What is the service area forGolden State Medicare Health Plan?The counties and parts of counties in our service area are listed below.Los Angeles County, the following zipcodes side County, the following zipcodes 908409084790899Orange County, the following zip codes 3Stanislaus Full CountySan Luis Obispo Full County2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY

How do you find Golden State Medicare Health Planproviders in your area?To find a Primary Care Physician (PCP) refer to the following list of Primary Care Physicians listedalphabetically by city. Followed by Specialists, listed by specialty type in alphabetical order.If you have questions about Golden State Medicare Health Plan or require assistance in selecting aPCP, please call our Member Service Department at (877) 541-4111, 8am to 8pm Monday throughFriday and daily during the enrollment periods. TTY/TDD users should call 711. You can also visitwww.gsmhp.com.2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY8

Sección 1IntroducciónEste directorio proporciona una lista deproveedores de la red de Golden State MedicareHealth Plan. Para obtener información detalladasobre su cobertura de atención médica, consultesu Evidencia de Cobertura.Usted tendrá que elegir a uno de nuestrosproveedores de la red enumerados en estedirectorio para ser su Proveedor de AtenciónPrimaria (PCP).Generalmente, usted debe obtener sus serviciosde atención médica de su PCP. Su PCP es unmédico que cumple con los requisitos delestado y está capacitado para brindarle atenciónmédica básica. Su PCP también coordinará elresto de los servicios cubiertos que obtienecomo miembro de nuestro Plan. Por ejemplo,en la mayoría de las situaciones, su PCP debedarle aprobación por adelantado antes de quepueda utilizar otros proveedores de la red delplan, como especialistas, hospitales, centrosde enfermería especializada o agencias decuidado de la salud en el hogar. Esta es unallamada que le da una “derivación”. Su PCPproporcionará la mayor parte de su atencióny le ayudará a organizar o coordinar el restode los servicios cubiertos que obtiene comomiembro de nuestro Plan. La selección deun PCP también determina su selección deespecialistas, hospitales e instalaciones. Cuandoun PCP está en más de una Asociación MédicaIndependiente (IPA)o Grupo Médico, tambiéndebe seleccionar qué grupo IPA/Medical desea.Los proveedores de la red que aparecen en estedirectorio han acordado proporcionarle susservicios de atención médica. Usted puede ir acualquiera de nuestros proveedores de la redenumerados en este directorio, sin embargo,algunos servicios pueden requerir una remisión.Si usted ha estado yendo a un proveedor dela red, no está obligado a continuar a ir a esemismo proveedor. En algunos casos, puedeobtener servicios cubiertos de proveedores queno pertenecen a la red. Otros proveedores estándisponibles en nuestra red.9Esta es una red secundaria de proveedoresde Golden State Medicare Health Plan. Undirectorio completo de la red de Proveedoresde Golden State Medicare Health Plan puedeencontrarse en www.gsmhp.com. Para solicitaruna copia impresa de toda la red de Proveedoresdel plan, llame a nuestro Departamento deServicio al Miembro al (877) 541-4111 o TTY 711de 8 am a 8 pm de Lunes a Viernes y diariamentedurante la inscripción/cancelación de periodosde inscripción.¿Qué debo hacer si recibo una factura de unproveedor que creo que debería ser pagadapor Golden State Medicare Health Plan?Cubrimos ciertos servicios de atención médicaque recibe de proveedores no contratados.Estos incluyen: el cuidado de una emergenciamédica, la atención de urgencia, la diálisis renalque recibe cuando está fuera del área de serviciodel plan, la atención que ha sido aprobada poradelantado por Golden State Medicare HealthPlan y los servicios cubiertos por las apelacionesproceso. Si un proveedor no contratado le pideque pague por servicios cubiertos, comuníquesecon nosotros a:Golden State Medicare Health Planc/o Claims DepartmentP.O. Box 10729Newport Beach, CA 92658Nunca debe pagar a ningún proveedor nocontratado más de lo que Medicare le permite alplan. El proveedor tiene el derecho de obtener sushonorarios, pero no tiene derecho a obtenerlosde usted. Pídale al proveedor no contratado quenos facture primero. Si ya ha pagado los servicioscubiertos, le reembolsaremos nuestra parte delcosto. Si recibe una factura por servicios, puedeenviarnos la factura para el pago (direcciónmencionada anteriormente). Pagaremos a suproveedor no contratado por nuestra parte de lafactura y le haremos saber qué, si tiene quepagar algo.2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY

¿Qué es una “emergencia médica” y qué debehacer si tiene una?Una “emergencia médica” es cuando usted,o cualquier otro laico prudente con unconocimiento medio de la salud y la medicina,cree que usted tiene un síntoma médico querequiere atención médica inmediata paraprevenir la pérdida de vida, pérdida de miembroo pérdida de la función de una extremidad. Lossíntomas médicos pueden ser una enfermedad,lesión, sever dolor, o una condición médica queestá empeorando rápidamente.9 Si tiene una emergencia médica: Obtenga ayuda lo más rápido posible. Llameal 911 para obtener ayuda o vaya a la salade emergencias o al hospital más cercano.Llame a una ambulancia si la necesita. Ustedno necesita obtener aprobación o unareferencia primero de su PCP. Necesitamos hacer un seguimiento de suatención de emergencia. Usted o alguienmás debe llamar para informarnos sobresu atención de emergencia, por lo generaldentro de las 48 horas. También debe llamara su PCP al número que aparece en sutarjeta de membresía tan pronto como searazonablemente posible.Después de que la emergencia hayaterminado, usted tiene derecho a cuidadospost-estabilización para asegurarse de quesu condición continúa siendo estable. Si suatención de emergencia es proporcionada porproveedores fuera de la red, trataremos de hacerque los proveedores de la red se hagan cargode su atención tan pronto como su condiciónmédica y las circunstancias lo permitan.Debe utilizar proveedores de la red exceptoen situaciones de emergencia o de atenciónurgente o para diálisis renal fuera del área uotros servicios. Si obtiene atención de rutinade proveedores fuera de la red, ni Medicareni Golden State Medicare Health Plan seránresponsables delos costos.2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY10

¿Cuál es el área de servicio deGolden State Medicare Health Plan?Los condados y partes de condados en nuestra área de servicio se enumeran a continuación.Condado de Los Angeles, solo los siguientescódigos 084790899Condado de Orange, solo los siguientescódigos 5928359284192846928619286692871Condado de Riverside, solo los siguientescódigos 2561925709258392589925959287892883Condado de San Luis ObispoCondado de Stanislaus2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY

¿Cómo se puede encontrar proveedores de Golden StateMedicare Health Plan en su área?Para encontrar un Médico de Atención Primaria (PCP), consulte la siguiente lista de Médicos deAtención Primaria listada alfabéticamente por ciudad. Seguido por Especialistas, listados por tipo deespecialidad en orden alfabético.Si tiene preguntas sobre Golden State Medicare Health Plan o requiere asistencia para seleccionarun PCP, llame a nuestro Departamento de Servicio al Miembro al (877) 541-4111, de 8 am a 8 pm deLunes a Viernes y diariamente durante los períodos de inscripción y cancelación de inscripción. Losusuarios de TTY/TDD deben llamar al 711 o visitar www.gsmhp.com.2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY12

List of Providers in English/Lista de Proveedores en Español13Allergy & ImmunologyAlergias e InmunologíaAudiologyAudiologíaCardiovascular DiseaseEnfermedad yDermatologíaEndocrinologyEndocrinologíaFamily PracticePráctica FamiliarGastroenterologyGastroenterologíaGeneral PracticePráctica GeneralGeneral SurgeryCirugía and SurgeryCirugía de manoHematology & OncologyHematología y OncologíaInfectious DiseasesEnfermedades InfecciosasInternal MedicineMedicina rological SurgeryLa ologyOftalmolgíaOptometryOptometríaOrthopedic aPain ManagementEl manejo del dolorPhysical and Rehabilitative MedicineMedicina Física y RehabilitaciónPlastic SurgeryCirugía plásticaPodiatryPodologíaPulmonary DiseaseEnfermedad pulmonarRadiation OncologyOncología de radiaciónRheumatologyReumatologíaSpeech TherapyTerapia de HablaThoracic SurgeryCirugía TorácicaUrologyUrología2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY

Section 2List of Network ProvidersSección 2Lista de la Red de ProveedoresProviders marked with an asterisk (*) are closed to new members.Los proveedores marcados con un asterisco (*) están cerrados a losnuevos meimbros.2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY14

PRIMARY CARE PROVIDERSSTANISLAUS COUNT Y PHYSICIAN NE T WORKCeresDiep, Daniel, MD2760 3rd StCeres, CA 95307(209) 556-5011ModestoAbbas, Humayun, MD1541 Florida Avenue Suite 200Modesto, CA 95350-4438(209) 577-3388Auen, Edward, MD1401 Spanos Ct Suite 122Modesto, CA 95355-2812(209) 529-2052Banuelos, Jr., Jose, MD1448 Florida Ave.Modesto, CA 95350-4424(209) 523-1884Basi, Amrik, MD1524 Mchenry Ave Suite 340Modesto, CA 95350(209) 846-3176Bhar, Shubha, MD1540 Florida AveModesto, CA 95350-4408(209) 238-4800Blankenship, Bradley, MD1444 Florida Ave Suite 202Modesto, CA 95350-4400(209) 524-1264Bluvshteyn, Sasha, MD1320 Celeste DriveModesto, CA 95355-2402(209) 527-6900Boozer, James, MD1541 Florida Avenue Suite 200Modesto, CA 95350-4438(209) 577-3388Brockman, Tracy, MD1320 Celeste DriveModesto, CA 95355-2402(209) 527-6900Diaz, III, Gervacio, MD2013 Coffee RoadModesto, CA 95355-2405(209) 529-8506Carlson, James, MD1213 Coffee Rd Suite AModesto, CA 95355-4229(209) 549-9900Diego, Silvia, MD1317 Oakdale Rd Suite 100Modesto, CA 95355-3364(209) 522-3362Chan, Christina, MD1448 Florida Ave.Modesto, CA 95350-4424(209) 523-1884Duggal, Arun, MD1401 Spanos Court Suite 205Modesto, CA 95355-2813(209) 525-3199Chin, Robert, MD*1444 Florida Ave Suite 202Modesto, CA 95350-4400(209) 524-1264Ereso, Virgilio, MD500 Coffee Road Suite AModesto, CA 95355-4926(209) 579-7461Christopher, Kathy, MD2020 Standiford Ave Suite D3Modesto, CA 95350-6529(209) 575-4990Feist, Fredric, MD1400 Florida Ave Suite 207Modesto, CA 95350(209) 522-1027Clare, Sean, MD1400 Florida Ave Suite 207Modesto, CA 95350-4445(209) 522-1027Fuller, David, MD2209 Coffee Road Suite IModesto, CA 95355-2360(209) 526-6400Collins, Jack, MD1320 Celeste DriveModesto, CA 95355-2402(209) 527-6900Gangupantula, Gopika, MD1429 College Ave Suite HModesto, CA 95350(209) 497-4677Dang, Binh, MD2209 Coffee Rd Suite IModesto, CA 95355(209) 526-6400Gil, Lisa, MD1317 Oakdale Rd Suite 440Modesto, CA 95355-3364(209) 522-3362De Leon, Recto, MD1130 Coffee Road Suite 9BModesto, CA 95355-4228(209) 527-7677Gogna, Rita, MD1130 Coffee Rd Suite 3BModesto, CA 95355-4228(209) 544-3400De-Paz, Jordan, MD3125 Conant AveModesto, CA 95350-6527(209) 524-1668Goodreau, Scott, MD1320 Celeste DriveModesto, CA 95355-2402(209) 527-6900* Closed Panel Provider. This list is subject to change.152019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY

STANISLAUS COUNT Y PHYSICIAN NE T WORKLe, Binh, MD2020 Coffee Rd Suite A3Modesto, CA 95355-2427(209) 523-4999Palitz, Harvey, MD1524 Mchenry Ave Suite 405Modesto, CA 95350-4568(209) 575-5885Hernandez, Miguel, MD1448 Florida AveModesto, CA 95350-4424(209) 523-1884Lee, Jason, MD1540 Florida Ave 2nd FloorModesto, CA 95350-4437(209) 238-4800Pfeffer, John, MD1400 Florida Ave Suite 207Modesto, CA 95350-4445(209) 522-1027Hundal, Talminder, MD1401 Spanos Ct Suite 106Modesto, CA 95355-2811(209) 525-3171Mari, Alex, MD1448 Florida AveModesto, CA 95350-4424(209) 523-1884Pham, Tri, MD1130 Coffee Road Suite 2AModesto, CA 95355-4228(209) 527-1870Karam, Doris, MD1541 Florida Ave Suite 200Modesto, CA 95350(209) 577-3388Mc Grew, Paul, MD*1444 Florida Ave Suite 202Modesto, CA 95350-4400(209) 524-1264Porter, Russell, MD1448 Florida Ave.Modesto, CA 95350-4424(209) 523-1884Kennedy-Funtila, Barbara, MD1541 Florida Ave Suite 200Modesto, CA 95350-4438(209) 577-3388Mclawrence, Nicole, MD1320 Celeste DriveModesto, CA 95355(209) 527-6900Rai, Meetinder, MD1930 E Hatch Rd Suite AModesto, CA 95351-5132(209) 531-0552Krishnamoorthi, Soma, MD2222 E Orangeburg Ave Suite AModesto, CA 95355-3399(209) 622-0877Modi, Tushar, MD413 E Orangeburg Suite AModesto, CA 95350-5369(209) 529-9600Rao, Shweta, MD1114 6th StModesto, CA 95354-2203(209) 576-2845Modi, Priti, MD1608 Tully RoadModesto, CA 95350-4031(209) 409-8589Samizay, Sadaf, MD1400 Florida Ave Suite 207Modesto, CA 95350(209) 522-1027Montalvo, Raul, MD1444 Florida Ave Suite 202Modesto, CA 95350-4400(209) 524-1264Shankar, Prithvi, MD400 E Orangeburg Suite 3Modesto, CA 95350-5365(209) 578-1600Myers, Danielle, MD1121 Hammond StModesto, CA 95351-3509(209) 576-4437Shergill, Manmeet, MD1448 Florida AveModesto, CA 95350-4424(209) 523-1884Nimbargi, Jayshri, MD1540 Florida Ave 2nd FloorModesto, CA 95350(866) 682-4842Shiovitz, James, MD1320 Celeste DriveModesto, CA 95355-2402(209) 527-6900850 W California StEscalon, CA 95320-1506(209) 838-2278Krishnamurthy, Kruthika, MD1114 6th StModesto, CA 95354(209) 576-2845Kwon-Hong, Grace, MD1213 Coffee Rd Suite AModesto, CA 95355-4229(209) 549-9900Lam, Giang, MD3125 Conant AveModesto, CA 95350-6527(209) 524-1668PRIMARY CARE PROVIDERSH

1 2019 PROVIDER AND PHARMACY DIRECTORY - STANISLAUS COUNTY Golden State Medicare Health Plan HMO Plan Provider Directory This directory is current as of May 2019. This directory provides a list of Golden State Medicare Health Plan’s current network providers. This directory is for Stanislaus County. To ac