Transcription

Curriculum VitaeEuropassInformaţii personaleNume / PrenumeElena NechitaAdresaUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe,Calea Mărăşeşti 157, 600115 BacăuTelefon 40 234 [email protected]ţionalitateaStarea civilăData şi locul naşteriiMobil: 40 748 670861RomânăCăsătorită6 Decembrie 1964, Cumpăna, ConstanţaExperienţa profesionalăOctombrie 2015 – PrezentProfesor universitar dr., Departamentul de Matematică, Informatică şiŞtiinţele EducaţieiPrincipalele sarcini şiresponsabilităţiProrector pentru relaţii naţionale şi internaţionale (din martie 2016)Prorector cu programe de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale(octombrie 2015 – februarie 2016)Didactic:- Cursuri, seminarii şi laboratoare la nivel licenţă, master şi cursuripostuniversitare. Discipline de predare: Aplicaţii ale InteligenţeiArtificiale, Baze de date, Baze de date avansate, Instruire asistatăde calculator, Probabilităţi şi statistică matematică, Auditul şicontrolul sistemelor informatice;- Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie;Cercetare:Articole, cărţi (conform listei de lucrări); Membră în proiecte decercetare ştiinţifică; Organizator de manifestări ştiinţifice; Recenzor.Domenii de competenţă: Inteligenţă Artificială, OptimizareCombinatorială, Metaeuristici, Probabilităţi şi statistică matematică.Octombrie 2005 –Septembrie 2015Conferenţiar universitar dr., Departamentul de Matematică, Informatică şiŞtiinţele EducaţieiPrincipalele sarcini şi Prorector cu programe de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionaleresponsabilităţi (martie 2012 – septembrie 2015)Didactic:- Discipline de predare: Inteligenţă Artificială, Baze de date, Sistemede Gestiune a Bazelor de Date, Instruire asistată de calculator,Probabilităţi şi statistică matematică, Limbaje formale şicompilatoare, Auditul şi controlul sistemelor informatice, Baze dedate avansate;- Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie;Membră în comisii de admitere la Facultatea de Ştiinţe, în comisii delicenţă (specializările Informatică, Contabilitate şi Informatică deGestiune) şi disertaţie (Informatică Aplicată în Ştiinţe, Tehnologie şiEconomie).Page 1/5 – Curriculum vitaeElena Nechita

Aprilie 2001 –Septembrie 2005Lector universitar dr., Catedra de Matematică – InformaticăDiscipline de predare: Bazele Tehnologiei Informaţiei, Sisteme deGestiune a Bazelor de Date, Inteligenţa Artificială, Probabilităţi şi statisticămatematică, Instruire asistată de calculatorFebruarie 1995 –Martie 2001Lector universitar drd., Catedra de Matematică – InformaticăCursuri şi laboratoare la disciplinele: Programarea calculatoarelor, Bazede date, Informatică economică, Probabilităţi şi statistică matematicăMartie 1992 –Februarie 1995Numele şi adresaangajatoruluiSeptembrie 1987 –Februarie 1992Asistent universitar, Catedra de Matematică – InformaticăLaboratoare la disciplinele: Programarea calculatoarelor, InformaticăEconomică, MatematicăUniversitatea „Vasile Alecsandri” din BacăuCalea Mărăşeşti 157, 600115, Bacău, România, www.ub.roProgramator, Oficiul de Calcul al Fabricii de Panouri ElectropneumaticePEROM, Bacău, RomâniaRealizare de programe şi exploatare de aplicaţii pentru: Gestiuneastocurilor, Evidenţa personalului, Lansarea producţiei.Educaţie şi formare1992 – 2000Doctorat în Informatică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IaşiTitlul tezei: „Metode probabiliste în teoria demonstraţiei”Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Dumitru Todoroi1983 – 1987Licenţă în Informatică (diplomă de merit)Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Matematică şiFizică, Specializarea InformaticăMedia generală a anilor de studii: 9,90; Nota la examenul de diplomă:10Titlul lucrării de licenţă: „Simularea sistemelor discrete de evenimente”1979 – 1983Liceul Industrial nr. 1 Ovidius, Constanţa, Specializarea Matematică-FizicăMedia generală a anilor de studii: 9,68; Nota la examenul debacalaureat:10.Alte stagii de formareIunie 2015Ianuarie 2015Iunie 2014Program postuniversitar de perfecţionare Impactul utilizării TehnologieiInformaţiei în procesul educaţional superior, inclusiv e-learning, CentrulPilot de Formare/Perfecţionare al Universităţii de Ştiinţe Agricole şiMedicină Veterinară Bucureşti, 22-26 iunie 2015Curs de Oracle Database 11g: Data Mining Techniques, Oracle University,BucureştiMise en place du système LMD. Ateliers de formation – Appui à lagouvernance universitaire, Agence Universitaire de la Francophonie,Bucureşti, 12-13 iunie 2014Noiembrie 2013Evidence-based delivery of literacy training in the digital era, ESBNAcademy, Vox, Norwegian Agency for Lifelong Learning, Oslo, Norvegia,25-29 noiembrie 2013Octombrie 2012Curs de formare a formatorilor: Maîtrise des outils de recherche et d’accèsà la documentation scientifique, Agence Universitaire de la Francophonie,Bacău, 11-13 octombrie 2012 (Certificat de Formator: Formareaformatorilor în Tehnologiile Informaţiei)Septembrie 2012Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuăCalitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă adidacticienilor din învăţământul superior, Universitatea Politehnica dinBucureştiSeptembrie 2009Database Programming with PL/SQL, Oracle Academy, BucureştiPage 2/5 – Curriculum vitaeElena Nechita

Septembrie 2008Mai 2008Database Design and Programming with SQL, Oracle Academy, BucureştiCurs de Sisteme de Management al Calităţii, Universitatea „VasileAlecsandri” din Bacău.Abilităţi şi competenţeLimba maternăAlte limbi cunoscuteLimba românăEngleza, FrancezaÎnţelegereNivel european (*)AscultareVorbireCitireParticipare laconversaţieScriereDiscurs ent useC1Proficient endent tuser(*) Common European Framework of Reference for LanguagesAbilităţi şi competenţesocialeSpirit de echipă, seriozitate, disponibilitate pentru implicare în activităţisocio-culturale; abilităţi de comunicare şi capacitate de adaptare.Abilităţi şi competenţede organizareCapacitate de analiză, sinteză şi decizie; disponibilitate pentruautoperfecţionare; spirit organizatoric; abilităţi de coordonator.Aptitudini şi competenţetehniceProgramare (C, C , Java, Lisp), Baze de date (Oracle)Windows, Linux.Informaţii suplimentareAfilieri la organizaţii ştiinţifice şi profesionale Membră a IEEE şi IEEE Computational Intelligence Society, ID 93209235 Membru corespondent al Academiei Americano-Române de Arte şi Ştiinţe Membră a Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică din România Membră a Societăţii Europene de Ştiinţe Matematice, ID 22215 Membră a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, filiala Bacău Membră a European Association for the Teaching of Academic Writing.Membră în grupuri de cercetare Biological and Artificial Intelligent Complex Systems (Preşedinte: Acad. Prof. dr. Florin GheorgheFilip, Academia Română, Directori: Dr. Barna Iantovics, Universitatea Petru Maior Tg. Mureş,România, Prof. Matthias Dehmer, The Health and Lifesciences University, Tyrol, Austria).Proiecte de cercetare / dezvoltare coordonate BLISS: Bacău and Lugano – teaching Informatics for a Sustainable Society, 1.09.2013 –16.12.2016; Parteneri: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Università della Svizzeraitaliana, Lugano, Elveţia. Finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul TematicPentru parteneriate şi Experţi CS-DC: UNESCO UniTwin International Complex Systems Digital Campus (din mai 2014); Directorpentru nodul local Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău SIMAPS: Sistem de monitorizare şi asistenţă pentru persoanele cu nevoi speciale, 11.201411.2015, nr. 19930/17.11.2013. Componentă de cercetare în cadrul proiectului POS-CCEPage 3/5 – Curriculum vitaeElena Nechita

„Creşterea competitivităţii Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub şi stimulareainteracţiunilor dintre membri pentru dezvoltarea de produse şi servicii de înaltă tehnologie”,parteneri: EURONEST IT&C Hub, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, ROMSOFT SA,Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău; Director echipă UVAB.Alte participări la instruiri / evenimente / concursuri 11th European Computer Science Summit – ECSS 2015, organizată de Informatics Europe, Viena,12-15 octombrie 2015 Conferinţa internaţională Internationalization and Equity in the Romanian Higher EducationSystem, în cadrul proiectului PODCA SMIS 34912: Politici publice fundamentate în ÎnvățământulSuperior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României, Bucureşti, 14-15 noiembrie 2013 Programul de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a frecventării şi de monitorizarea inserţiei alumni pe piaţa muncii, în cadrul proiectului POSDRU 86/1.2/S/52422: Managementulcorelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii, Iaşi, noiembrie 2013 The 4th BAYHOST‐ Donauforum on Joint and double degree programs, 16-18 septembrie 2013,Regensburg, Germania Curs de Managementul calităţii în învăţământul superior, în cadrul proiectului POSDRU86/1.2/S/61959: Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior,Iaşi, 11-12 iulie 2013 Curs de „Manager de proiect”, Fundaţia Pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Bacău, 17-19 iunie şi17-19 iulie 2013 EBSCOhost: Research Databases Traing Session, EBSCO Publishing, Bacău, 4 noiembrie 2013 2nd Training on Software Services - Cloud Computing, Universitatea de Vest, Timişoara, 10-14noiembrie 2011 In2Societies 2012 – International Brokerage and Partnering Event (organizator TUBITAK EU FP7National Coordination Office), Bruxelles, Belgia, 4-7 octombrie 2012 Advances on Medical Signal, Data and Media Analysis – ADVMed 2012, Workshop, UniversitateaPetru Maior din Târgu Mureş, 18-19 iulie 2012 Academia de Vară cu tema Perspective noi în didactică. De la centrarea pe elev la abordarea princompetenţe, în cadrul proiectului POSDRU /87/1.3/S/63709: Calitate, inovare, comunicare însistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior, Alba Iulia, 1-12 august2011 Program de training Foresight and Strategic planning for University Leaders, în cadrul proiectuluistrategic „Calitate şi Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc” (UEFISCDI, CNR, AR,ARACIS), Bucureşti, 14 septembrie 2011 Şcoala de vară de Programare paralelă şi distribuită PARADIS 1995, Vatra Dornei, august 1996 Instruire în software Symantec, ROMSYM România, Bacău, iunie 1993 Concursul naţional studenţesc de matematică „Traian Lalescu”, faza naţională, UniversitateaTransilvania din Braşov, 1984.Stagii Erasmus de predare Ain Shams University of Cairo, Abbasia, Egipt (2017) Universidade de Coimbra, Portugalia (2016) Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila, Italia (2013) Centro de Estudio Superiores „Felipe II” Aranjuez, Spania (2006, 2009) Universidad Complutense de Madrid, Spania (2004).Page 4/5 – Curriculum vitaeElena Nechita

Alte responsabilităţi în comunitatea academică / locală / regională Membră a Comisiei Consultative Academice pentru definirea, revizuirea şi evaluarea Strategiei deSpecializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est (din ianuarie 2017) Prorector pentru relaţii naţionale şi internaţionale (din martie 2016) Prorector cu programe de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale (martie 2012 – martie 2016) Director al Departamentului de Matematică - Informatică (2008 – 2012) Membră a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (din martie 2016) Membră a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Coordonator al programului de master Informatică Aplicată în Ştiinţe şi Tehnologie (din 2012) Responsabilă a Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu FrecvenţăRedusă (2007 – 2008) Reprezentantă a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în Informatics Europe Reprezentantă a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în Clusterul Regional InovativEURONEST IT&C Hub, Iaşi (Membră a Consiliului Director al clusterului) Expert pentru dezvoltarea Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada2014-2020 Coordonator instituţional Erasmus (din mai 2015) Directorul Editurii Alma Mater a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (martie 2012 – martie2016) Activităţi de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, în cadrulDepartamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din Universitatea „VasileAlecsandri” din Bacău; membră a Consiliului DPPD Membră în echipa de organizare a Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti „Matematica şi Informatica încontextul transformărilor actuale”, Facultatea de Ştiinţe (ediţii anuale începând cu 2009) Coordonarea unor evenimente (Noaptea Cercetătorilor, ediţiile 2013 - 2016; Ziua Statisticii laUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu prilejul Anului Internaţional al Statisticii, 2013) Evaluator ARACIS (2011 - 2012).Referent ştiinţific pentru: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (2013 FI: 1,722), ISSN 0378-4371 International Journal of Computers, Communications and Control (IJCCC), ISSN 1841-9836 Journal of Engineering Studies and Research (JSER), ISSN 2068-7559 Scientific Studies and Research, Series Mathematics and Informatics, ISSN 2067-3566 Egyptian Computer Science Journal (ECS) ISSN 1110-2586 International Journal of Bio-Medical Informatics and e-Health (IJBMIeH) ISSN 2321-9017 American Institute of Physics Conference Proceedings, ISSN 0094-243X Applied Computing and Informatics, ISSN 2210-8327.Anexe: Lista de lucrări.23 aprilie 2017Page 5/5 – Curriculum vitaeElena NechitaElena Nechita

Page 1/5 - Curriculum vitae Elena Nechita Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Elena Nechita Adresa Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Ştiinţe, Calea Mărăşeşti 157, 600115 Bacău Telefon 40 234 545753 Mobil: 40 748 670861 E-mail [email protected]