Transcription

UPONOR VVSTA P P VAT T E N P E XHANDBOKHandbok förUponor Tappvattensystem PEX01 20076012

InnehållsförteckningSidnrUponor Tappvattensystem PEXSystembeskrivning .3GodkännandeUponor Tappvattensystem PEX och BBR 06.5Utdrag ur BBR 06 .6MaterialegenskaperWirsbo-PEX förnätad polyeten .7Wirsbo-PEX-rör .7Skyddsrör .7Tryck och temperatur .7Långtidsegenskaper .8Märkning och identifiering .8Hygieniska och toxikologiska egenskaper .8Kemisk resistens .8UV-ljus.8Syrediffusion .9Tryckslag .9Frysning .9Egenskaper vid brand .9Längdutvidgning .9Expansions- och kontraktionskrafter .10InstallationAllmänt .11Installation i enbostadshus .12Installation i flerbostadshus med dold rördragning .12Installation i flerbostadshus med övergång tillsynlig installation .12Installation i träkonstruktioner .12Installation i betongkonstruktioner .13Placering av rörfördelare .14Installation i källarstråk eller undertak .14Installation utan längdutvidgning .14Installation med längdutvidgning .15Installation på rörstege .15Kopplingar och rördelar .15Q&E-kopplingar .15Väggenomföring .16Väggdosa .16Bockning av Wirsbo-PEX-rör .16Bockning av Wirsbo-PEX RIR avseende utbytbarhet .17Kapning av Wirsbo-PEX RIR .17Rördragning med Wirsbo-PEX RIR .17Rördragning med Wirsbo-PEX-rör i slits .17Täthetsprovning .17Lagring av Wirsbo-PEX-rör .18Fixering av Uponor Skyddsrör .18Fixering av Wirsbo-PEX RIR i vertikal slits .18Fixering och klamring i källarstråk eller undertak .18Fixering och klamring utan längdutvidgning .19Fixering och klamring med längdutvidgning .19Fixering och klamring på rörstege .19Fixering och klamring Wirsbo-PEX-rör vertikalt .19Montering av Wirsbo-PEX-rör i skyddsrör .20Utbyte av Wirsbo-PEX-rör . 20Expansionsupptagande anordningar .202SidnrSkydd mot brandspridningUponor, Brandskydd och BBR . 21Wirsbo-PEX RIR och brandgastätning.21Väggkonstruktion av betong, lättbetongeller murverk .21Wirsbo-PEX RIR i väggkonstruktion påstål- alternativt träregel .22Wirsbo-PEX RIR i golvkonstruktion av betongeller lättbetong .22Wirsbo-PEX RIR och avloppsledning/frånluftskanali inklädnad .23Rörgenomföring tätade med typgodkänt brandkitt .23ProjekteringDimensionering med Wirsbo-PEX-rör allmänt .24Dimensionerande flöden .24Kopplingsledningar max längd gällande tryckslag .25Dimensionering av fördelningsledningar enligtförenklad metod .25Dimensionering fördelningsledning enligtberäkningsmetod .26Väntetid för tappvarmvatten.27Värmeavgivning .28Beskrivningstext .28MonteringsanvisningarQ&E-kopplingar .29Väggenomföringssystem med UponorVäggbockfixtur 25 .30Uponor Väggdosa; monteringsanvisningutan kortling .30Uponor Väggdosa; monteringsanvisningmed kortling .31Uponor Väggdosa; monteringsanvisningUponor Tätningsmembran i tätskikt .31H a n d b o k f ö r U p o n o r Ta p p v a t t e n s y s t e m P E X

Uponor Tappvattensystem PEXUponor Tappvattensystem PEX, är ett vattenskadesäkert system. Vattenskadesäkerheten säker ställs genomatt ett Wirsbo-PEX-rör med skyddsrör förläggs doltfrån fördelare till tappställe.Med beteckningen ”Wirsbo-PEX-rör” i texten nedanavses såväl Wirsbo-PEX-rör som Wirsbo-combiPEXQ&E-rör.Wirsbo-PEX-röret är typgodkänt för tappvatten i Sverige sedan 1973 och har därefter blivit godkänt i mer än30 länder.Vid dold rördragning av kopplingsledningar och stamledningar används Wirsbo-PEX-rör i skyddsrör, ”RIR”.Förkortningen ”RIR” står för Rör-i-Rörsystem.Uponor Fördelarskåp är försett med läckageindikeringsom skall mynna utanför byggnadsstommen. Platsbyggda slitsbottnar förses med läckageindikering.Wirsbo-PEX RIR (rör idraget i skyddsrör från fabrik)finns i dim 15-18-22-28 mm. RIR finns även med extraisolering i dim 15-18-22 mm och kallas Wirsbo-PEX RIRPLUS.Systemet är komplett med komponenter för rördragning vid såväl nybyggnationer som renoveringsobjektoch prefabricerade enheter.För helt dold dragning med läckageindikering användsfördelar skåp för inbyggnad i vägg, för inbyggnad i slitsanvänds slitsbotten med läckageindikering.Systemet är anpassat till förläggning dolt ibyggnadskonstruk tioner av trä, betong, lät tbetong,tegel eller synligt i källar stråk eller undertak.Vid dragning av rör i källarstråk, undertak eller i slitsrekommenderar vi Wirsbo-PEX-rör i raka längder 6 m(levereras utan skyddsrör) som kan levereras i dim 1518-22-28-32-40-50-63 mm.Följs installationsanvisningarna i denna handbok ochmonteringsanvisningarna som bifogas vid leveransenuppfylls Boverkets Byggregler 2006.Miljö, hälsa och kvalitetWirsbo-PEX-rör har en låg miljöbelastning hela vägengenom tillverkning, användande och destruktion.ponenter enligt SS-EN ISO 14001 och är sedan 1993kvalitetscertifierat enligt SS-EN-ISO 9001.Uponor AB är sedan 1997 miljöcertifierat för konstruk tion, utveckling och produk tion av rör och kom-VattenskadesäkerhetVattenskadesäkerheten bygger på dragning av medierör i skyddsrör. Skyddsröret skall vara heldraget frånfördelarställe till tappställe så att läckagevatten frånt ex en spikskada mynnar utanför byggnadsstommenoch upptäcks på ett tidigt stadium.Vid helt dold dragning används fördelar skåp ellerslitsbotten med läckageindikering.Vid tappställets väggenomföring används väggskenamed Uponor Väggbockfixtur eller Uponor Väggdosa(se sid 30-31).Anslutande komponenter monteras utanför vägglivet.Blandarfästen och väggbrickor skall vara avtätade motinläckande vatten och typgodkända för PEX-rör.TypgodkännandenProdukterna till höger är typgodkända av SITAC- ackrediteringsnummer (SITAC 1422). Typgodkännandemärke .Uponor Väggbockfixtur 25 spoltestad i enlighet med SPtestrapport F 203390.Vattenberörda komponenter är tillverkade av korrosionsbeständigt material. Kopia av typgodkännanden finnspå vår hemsida "www.uponor.se"H a n d b o k f ö r U p o n o r Ta p p v a t t e n s y s t e m P E XProduktUponor Tappvattensystem PEXWirsbo-combiPEX Q&E-rörWirsbo-PEX-rörUponor SkyddsrörQ&E-kopplingQ&E DR StamkopplingsfördelareWIPEX-kopplingTA:s FPL-PX-kopplingTG-bevis 984623/863

Nordic Poly MarkTG (typgodkännande) i dess nuvarande form upphörunder 2007 enligt EU-direktiv och ersätts därmed medNordic Poly Mark för Uponors rör och kopplingar.Wirsbo-PEX-rör med tillhörande Q&E- och WIPEXkopplingar är testade av oberoende testinstitut ochtredjepartscertifierade av INSTACERT och uppfyllerkraven enligt Nordic Poly Mark.Nordic Poly Mark-märkningen är gemensam för de nordiska länderna och upprätthåller de nordiska kvalitetstraditionerna på plaströr och plaströrskomponenter.Nordtestmetoden NT VVS 129Uponor Tappvattensystem PEX uppfyller kraven enligtNT VVS 129. Leverantören garanterar produktensfunktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.VVS I BranschreglerUponor Tappvattensystem PEX uppfyller de krav påutbytbarhet och vattenskadesäkerhet enligt gällandebranschregler.Uponors monteringsanvisningar ska följas för att "SäkerVatteninstallation" ska uppfyllas och därmed erhålla envattenskadesäker installation.Enkel installationWirsbo-PEX-rör med skyddsrör har många egenskapersom förenklar installationen. Som t ex låg vikt, storflexibilitet, inga heta arbeten, enkel fogning med Q&E-koppling, kapning och bockning kan ske för hand, korrosionsfritt, okänsligt för höga strömningshastigheter(ingen erosionskorrosion), leder ej ljud.Enligt BBR bör byggnadsdelar och installationer medkortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid varalätt åtkomliga och lätta att byta ut. Uponor Tappvattensystem PEX installerat enligt anvisningarna i dennahandbok uppfyller dessa krav.Den tekniska livslängden för tappvatteninstallationeranses vara ca 30-40 år enligt VVS I.Utbytbarhet4H a n d b o k f ö r U p o n o r Ta p p v a t t e n s y s t e m P E X

Uponor Tappvattensystem PEX och BBRInstallation med Wirsbo-PEX RIR uppfyller kravenligt BBR1:4 a)2:25:2216:6116:6126:626:6259Byggprodukter med bestyrkta egenskaperEkonomiskt rimlig livslängdBrandteknisk er för tappvattenUtformningEnergihushållning1:4 a) Byggprodukter med bestyrkta egenskaperAvser byggprodukter med bestyrkta egenskaper somtillverkats för att permanent ingå i byggnadsverk ochsom är typgodkända eller tillverkningskontrolleradeenligt bestämmelserna i 18-20 §§ BVL. Typgodkännande/tillverkningskontroll är den enda typ av bestyrkande som innebär att det är kontrollerat att svenskakrav är uppfyllda för den tillämpning som anges ibestyrkandet.2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd6:625 UtformningRisk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter p.g.a. frysning skall begränsas.Wirsbo-PEX-röret tål frysning vid förläggning i tomröreller fritt förlagt (ej ingjutet), då röret tillåts expandera lika mycket som en eventuell ispropp. Man skallnaturligtvis ej utsätta röret för upprepade frysningar dåmaterialet i rörväggen med tiden utmattas.Risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter p.g.a. kondensering skall begränsas.Den stillastående luften mellan Wirsbo-PEX-röret ochskyddsröret har tillräcklig isolerande förmåga för atti de flesta fall förhindra att kondensering uppstår påkallvattenledning.Risk för skador till följd av utströmmande vatten skallbegränsas.Eventuellt utströmmande vatten vid t.ex en spikskada,tas om hand av skyddsröret, vilket via läckageindikeringen vid tappstället eller vid fördelaren leder det tillett lämpligt avlopp i eller utanför byggnadstommen.Installationer utförda med Wirsbo-PEX RIR enligtinstruktionerna i handboken är lätt åtkomliga, lätta attbyta ut och lätta att underhålla.Installationer för tappvatten som är dolt placerade ochinte inspekterbara skall utföras utan fogar.5:221 Brandteknisk klassInstallation av Uponor Tappvattensystem PEX skerutan dolda fogar.Wirsbo-PEX RIR (rör i skyddsrör) har testats hosSveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) i Boråsgällande klassbetckning E (täthet) och I (isolering) medbrandmotståndstider för olika vägg och golvkonstruktioner, se avsnitt: "Skydd mot brandspridning".6:62 Installationer för tappvattenWirsbo-PEX-rör har testats hos ett flertal laboratoriervärlden över. Dessa tester visar att röret inte avgerohälsosamma ämnen eller ger ohälsosam tillväxt avmikroorganismer. Röret avger inte heller smak eller lukttill tappvattnet. Resultaten ligger till grund för typgodkännandet av rören för tappvattendistribution. Övrigavattenberörda delar (kopplingar, fördelare och ventiler) itappvattensystemet är tillverkade av avzinkningshärdigmässing och är typgodkända.H a n d b o k f ö r U p o n o r Ta p p v a t t e n s y s t e m P E X9 EnergihushållningBBR ställer krav på utformning av byggnader beträffande deras specifika energianvändning.Sättet att beräkna byggnadens specifika energianvändningen innebär att den energimängd som åtgår för attvärma tappvarmvattnet inräknas i byggnadens totalaenergianvändning.5

Utdrag ur BBR Avsnitt gällande Uponor Tappvattensystem PEXInledning1:4 Byggprodukter med bestyrkta egenskaperMed byggprodukter med bestyrkta egenskaper avsesi denna författning produkter som tillverkats för attpermanent ingå i byggnadsverk och som antingen ärtypgodkända eller tillverkningskontrollerade enligtbestämmelserna i 18 - 20 §§ BVL.2:2 Ekonomiskt rimlig livslängdByggnadsdelar och installationer med kortare livslängdän byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomligaoch lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lättaatt underhålla, driva och kontrollera.5 Brandskydd5:22 Byggnadsdel, material, beklädnad och ytskikt5:221 KlassbeteckningarByggnadsdelar indelas beroende på funktion i följandeklasser:– R (bärförmåga),– E (integritet) och– I (isolering).Beteckningarna R, RE, E, EI och REI åtföljs av etttidskrav, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360minuter.Avstängningsventiler och armaturer för avtappning avtappvattensystemet skall installeras i den utsträckningsom är nödvändig. (BFS 2006:12)Tappvatteninstallationer skall dimensioneras för ett statiskt vattentryck på lägst 1 MPa och med hänsyn tagentill den påverkan som tryckslag medför. (BFS 2006:12)Slangställ får inte användas för inkoppling av tappventiler, blandare e.d. Rörledningar i tappvatteninstallationerskall förläggas så att det finns tillräckligt expansionsutrymme. Fast installerad utrustning som ansluts tillen vatteninstallation och placeras i ett utrymme utangolvavlopp, skall vara försedd med skydd mot oavsiktligutströmning av vatten (BFS 2006:12).6:63 Installationer för övrigt vattenInstallationer för övrigt vatten får inte kopplas sammanmed installationer för tappvatten.6:6 Vatten och avlopp9 Energihushållning6:61 Allmänt9:1 Allmänt6:611 TillämpningsområdeByggnader skall vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektivelanvändning (BFS 2006:12)Reglerna i detta avsnitt gäller för installationer förvatten och avlopp dels i byggnader, dels på tomter tilldessa byggnader. (BFS 2006:12).6:612 DefinitionerTappkallvatten: Kallt vatten av dricksvattenkvalitet.Tappvarmvatten: Uppvärmt tappkallvatten.Tappvatten: Samlingsbeteckning för tappkallvatten ochtappvarmvatten.Övrigt vatten: Vatten som inte uppfyller kraven förtappvatten men som kan användas till uppvärmning,kylning, toalettspolning, tvättmaskiner m.m. där kravenpå vattnets kvalitet är beroende av ändamålet men därvattnet inte nödvändigtvis behöver vara tappvatten(BFS 2006:12).6:62 Installationer för tappvattenInstallationer för tappvatten skall utformas så att tappvattnet, efter tappstället, är hygieniskt och säkert samtkommer i tillräcklig mängd.6:625 UtformningTappvatteninstallationer skall utföras av sådant materialoch utformas så att de har tillräcklig beständighet mot6de yttre och inre mekaniska, kemiska och mikrobiellaprocesser som de kan förväntas bli utsatta för. Risk förskador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter på grund av frysning, kondensering eller till följdav utströmmande vatten skall begränsas. Installationerför tappvatten som är dolt placerade och inte inspekterbara, t.ex. i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fastinredning, skall utföras utan fogar. Fogar på tappvattenledningar skall vara placerade så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och så att vattnetinte orsakar skador. (BFS 2006:12)9:2 BostäderBostäder skall var utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår till 110 kWh per m²golvarea och år i klimatzon söder och 130 kWh per m²golvarea och år i klimatzon norr.För en- och tvåbostadshus med direktverkande elvärmesom huvudsaklig uppvärmningskälla får byggnadensspecifika energianvändning högst uppgå till 75 kWh perm² golvarea och år i klimatzon söder och 95 kWh per m²golvarea och år i klimatzon norr.(BFS 2006.12)Råd: I byggnadens specifika energianvändning ingårinte hushållsel.9:3 LokalerLokaler skall var utformade så att byggnadens specifikaenergianvändning högst uppgår till 100 kWh per m²golvarea och år i klimatzon söder och 120 kWh per m²golvarea och år i klimatzon norr.Råd: I byggnadens specifika energianvändning ingårinte verksamhetsel.H a n d b o k f ö r U p o n o r Ta p p v a t t e n s y s t e m P E X

MaterialegenskaperWirsbo-PEX, förnätad polyetenBasmaterialet är polyeten med hög densitet och högremolekylär vikt än vanliga HDPE-typer (High DensityPolyethylene).Förnätningen av HDPE-polyeten förändrar egenskaperna på så många punkter att man kan tala om ettnytt material.Med egenskaper som hög utmattningshållfasthet,seghet, termisk stabilitet och kemisk motståndskraft,bildar materialet basen för förnätning enligt Engelmetoden (PEX-a).Wirsbo-PEX-rör är därför användbart inom tryck ochtemperaturgränser som tidigare varit förbehållna för rörav metall.Wirsbo-PEX-rörWirsbo-PEX-röret är huvudkomponenten i UponorTappvattensystem PEX. Röret som är tillverkat avförnätad polyeten, erhöll typgodkännande från Statensplanverk 1973. Sedan dess har röret blivit godkänt fördistribution av kallt och varmt tappvatten i fler än 30länder. Röret har mycket goda långtidsegenskaper, ärkorrosionssäkert och har ett lågt råhetstal; 0,0005.Röret har dessutom fördelen att inte påverkas avhöga vattenhastigheter eller aggressivt vatten. Detavger varken smak, lukt, tungmetaller eller hälsovådligaämnen till dricksvattnet.Uponor SkyddsrörSkyddsröret är tillverkat av HD-polyeten och kan användas inom omgivningstemperaturområdet –20 till 120 C. Rören är korrugerade, vilket ger stor flexibilitet och stor bärande förmåga. Uponor Skyddsrör ärtypgodkända bl a gällande brandteknisk klassificeringenligt TG-bevis 4991/86.Skyddsrörets primära funktion är att ge skydd motvattenskador genom ett mekaniskt skydd, och att ledaett eventuellt läckage utanför byggnadsstommen.Samtidigt uppfyller det Boverkets Byggregler angåendeutbytbarhet av installationer med kortare livslängd änbyggnadens avsedda brukstid.Skyddsrören tillverkas i färgerna svart för separatskyddsrör, blått för Wirsbo-PEX RIR och vitt med en blåoch en röd rand för Wirsbo-combiPEX RIR.Tryck och temperaturWirsbo-PEX-rör är godkänt för tappvatteninstallationerdär högsta förekommande tryck inte överstiger 1 MPaoch där vattentemperaturen vid tillfälliga temperaturtoppar är högst 95 C och kontinuerligt inte överstiger70 C.H a n d b o k f ö r U p o n o r Ta p p v a t t e n s y s t e m P E X7

LångtidsegenskaperStresstester visar att röret vid en temperatur på 70 Coch ett tryck på 1 MPa vid kontinuerlig drift har enberäknad livslängd i mer än 50 år.Wirsbo-PEX-röret är typgodkänt sedan 1973, TG-bevis0526/73. Godkännandet är baserat på omfattandeprovningar bla. av Studsvik AB som är ledande provningsinstitut av plaströr för varmvatten och SverigesProvnings- och forskningsinstitut.Wirsbo-PEX-röret uppfyller därmed den europeiskastandarden EN ISO 15875-1.Märkning identifieringGenom märkning utefter hela rörlängden kan WirsboPEX-röret alltid identifieras och kontrolleras att det ärrätt tryck och temperaturklass samt att typgodkännandemärke finns.SITAC Swedish Institute for Technical Approval inConstruction. Svenskt Byggodkännande AB har utförttypgodkännandet.ProduktionsmånadNordiska enskt typgodkännandemärkeRördimensionMärkning, se sid 4 Nordic Poly MarkHygieniska och toxikologiska egenskaperWirsbo-PEX-rör har testats hos ett flertal laboratorier ihela världen och är godkänt för tappvattendistributiond v s röret avger varken smak, lukt eller hälsovådligaämnen oavsett vattenkvalitet.Tester i laboratorium har visat att Wirsbo-PEX-rör integer någon tillväxtgrund för bakterier.Wirsbo-PEX-rör har en mycket hög resistens motkemikalier och är därmed resistent mot alla typer avtappvattenkvaliteter.Tape, färg eller tätningsmassor som innehåller mjukmedel skall ej användas direkt på röret, mjukmedelpåverkar rörets långtidsegenskaper negativt.Byggmaterial som betong, kalkbruk, gips o.d. påverkarinte röret.De kopplingar som ingår i sortimentet för Uponor Tappvattensystem PEX är tillverkade av avzinkningshärdigmässing.Wirsbo-PEX-rör skall inte lagras eller monteras så att detutsätts för direkt solljus.UV-strålning påverkar materialet så att långtidsegenskaperna försämrasKemisk resistensUV-ljus8H a n d b o k f ö r U p o n o r Ta p p v a t t e n s y s t e m P E X

SyrediffusionPEX-materialet har liksom många plastmaterial denegenskapen att syremolekyler kan passera genom materialet. I tappvattensystem förekommer ingen syrediffusion eftersom tappvattnet redan från början är syresatttill mättnad. Alla vattenberörda komponenter i UponorTappvattensystem PEX är utförda i korrosionsbeständigtmaterial.För distribution av vatten i värmesystem får inteWirsbo-PEX-rör utan diffusionsspärr installeras.Materialet i Wirsbo-PEX-rör är elastiskt och ger enstötdämpande funktion vid hastig avstängning av t.ex.en blandare.Genom dämpningen i PEX-materialet reduceras tryckstöten till 30% av en jämförbar tryckstöt i ett metallrör.Wirsbo-PEX-rör skall som alla rör skyddas mot frysning.Wirsbo-PEX-rör utan skyddsrör ingjutet i betong tålinte frysning. I betong finns alltid små luftblåsor ellerhåligheter. Ligger håligheterna mot röret och frysningsker trycks rör väggen in i dessa och röret perforerasmed läckage som följd.I radiatorrörsystem kan det diffussionstäta WirsboevalPEX-röret alternativt Wirsbo-combiPEX Q&E-röretanvändas. För mer information, se broschyren UponorRadiatorrörsystem PEX.TryckslagFör information om kopplingsledningars längd avseende tryckslag se tabell sid 25.FrysningMaterialet är elastiskt och klarar normalt frysning omröret är fritt förlagt eller förlagt i skyddsrör. Vid frysningutvidgar sig röret men återtar sin ursprungliga form närisproppen smält. Upprepade frysningar utmattar dockrörmaterialet.Egenskaper vid brandMaterialet i Wirsbo-PEX-rör och skyddsrör är polyetenbaserat och utvecklar inga skadliga gaser vid brand.Vid destruktion genom förbränning återvinns materialets energivärde och de enda restprodukterna ärkoldioxid och vatten.Wirsbo-PEX-rör har stor längdutvidgning men småexpansionskrafter jämfört med metallrör.Vid synlig dragning överförs expansionskrafterna tillexpansionsupptagande anordningar eller till byggnadsstommen genom fixering.LängdutvidgningVid dold dragning med rör-i-rörsystem tas längdutvidgningen upp i det utrymme som finns mellan mediaröretoch skyddsröret.H a n d b o k f ö r U p o n o r Ta p p v a t t e n s y s t e m P E X9

ExempelEn stigarledning som transporterar varmvatten är installerad vid omgivningstemperaturen 20 C. Hur mycketkommer stigaren att expandera om det transporteradevattnet har en temperatur av 70 C? Enligt diagrammetär den termiska expansionen 2,5 mm/m vid 20 C. Vid70 C är expansionen 12,5 mm/m.Röret expanderar 12,5 mm/m - 2,5 mm/m 10 mm/mvid transport av det varma vattnet.Diagram längdutvidgning för Wirsbo-PEX-rör.Längdutvidgning, , k CExpansions- och kontraktionskrafter Maximala expansionskrafterKrafter som uppträder när ettfixerat rör värms till maximala temperaturen 95 C.DimensionmmMax expansionskraft NMax kontraktionskraft NKrympkraftN22x3,0400650250 Maximala 32x4,48001.300500Kontraktionskrafter som beror påden termiska kontraktionen ochrörets längdkrympning, när det harinstallerats in i fixerad position vidmaximal 063x8,73.3005.4002.100Tabell för expansions- och kontraktionskrafter. KrympkraftDen återstående kraften i röret vidinstallationstemperatur beroende pålängdkrympningen när röret legatfixerat vid maximalt arbetstryck ochtemperatur under en viss tid.10H a n d b o k f ö r U p o n o r Ta p p v a t t e n s y s t e m P E X

InstallationAllmäntUponor Tappvattensystem PEX är enkelt att installera ialla typer av byggnader med vårt sortiment av tillbehöroch med våra beprövade lösningar.Wirsbo-PEX-rör ska inte förläggas i utrymmen där omgivningstemperaturen kan förväntas överstiga den förröret angivna maximala temperaturen, 95 C.Wirsbo-PEX RIR (rör i skyddsrör) används för dolddragning obrutet från fördelare till varje tappställe.Varm- och kallvattenledningar monteras åtskilda frånvarandra på ett avstånd av minst 100 mm, oavsett bjälklagstyp. Om de yttre omständigheterna inte medger enförläggning med minimimåttet, bör RIR PLUS användas.Kortare sträckor, t.ex. vid uppgång mot fördelare, kanett mindre avstånd mellan rören accepteras.För snabb och enkel installation används Q&E-kopplingen som efter expansion av rör och ring drar åt sigsjälv, eller TA:s FPL-PX koppling som också finns i vårtsortiment. Används andra kopplingsfabrikat ska kopplingar med delad klämring och kona med fast stödhylsaanvändas. Kopplingen ska vara typgodkänd för PEX-rör.Uponor Fördelarskåp med läckageindikering används förvattenskadesäker installation av fördelare.Blandarfästen och väggbrickor kan väljas av valfrittfabrikat, men skall vara typgodkända för PEX-rör. Stödhylsa för PEX-rör av avzinkningshärdig mässing skallanvändas.Installation av Wirsbo-PEX-rör för tappvarmvatten skallbörja efter varmvattenberedarens blandningsventil. Föreblandningsventil skall metallrör användas om temperatur- och tryckförhållandena ej medger användning avWirsbo-PEX-rör.Handboken för Uponor Tappvattensystem PEX och demonteringsanvisningar som bifogas leveransen är underliggande handlingar till våra typgodkännanden och skallföljas för att typgodkännandet skall gälla. För att underlätta utbytet av ett ev. skadat mediarörska rören förläggas i mjuka böjar med stor radie (setabell sid 17). Uponor Fördelarskåp kräver en minsta väggtjocklekpå 95 mm. Använd endast kopplingar typgodkända för PEX-rör. Fixera skyddsröret noggrant med fixeringsbleck vidgenomgång av reglar.InstallationstipsInstallation i enbostadshusVid installation i enbostadshus börjarinstallationen med Wirsbo-PEX RIRi utrymmet där varmvattenberedaren är placerad med matningfram till fördelare som kanplaceras vid varmvattenberedarenom planlösningen är sådan attkopplingsledningarnas längd ejöverstiger 10 m med Wirsbo-PEXrör 15x2,5 mm vid flöde 0,3 l/s(gränsvärde för tryckslag).Vid avstånd längre än 10 mplaceras en fördelare närmare våtenheten t.ex. på vägg i grovkök, iskåp under tvättställ eller diskbänk,eller flera fördelare utplaceras.H a n d b o k f ö r U p o n o r Ta p p v a t t e n s y s t e m P E X11

Uponor Fördelarskåp kan placeras i andra utrymmenän våtutrymmen, läckageindikering dras till önskatutrymme med golvbrunn eller tätskikt på golvet.Vattenutkastare med dold dragning i yttervägg fordrarservicelucka då anslutningen till vattenutkastare skallvara inspektions- och utbytbar.Rören dras dolt och skarvlöst i bottenplattan, regelväggar, mellanbjälklag eller vindsbjälklag.I exemplet på bilden på föregående sida är en fördelareplacerad på varje plan.Vattenutkastare placeras lämpligen i grovkök eller kökunder diskbänk eller i toalettutrymme under tvättställdär avstick från kallvattenledning dras synligt till vattenutkastare.Installation i flerbostadshus med dold dragningVid installation i flerbostadshus med dold dragning kanfördelarna monteras i slitsar, med tät bottnen och läckageindikering.För matarledning som går genom våningsplanen kanWirsbo-PEX-rör i raka längder om 6 m användas (rakalängder levereras utan skyddsrör) med skyddsrör somkringgjuts vid valvgenomgång (isoler- och brandkrav).Kopplingsledningar Wirsbo-PEX RIR dras i golv ochväggar till varje tappställe.Installation i flerbostadshus med övergång till synlig installationDenna installation är lämplig vid ROT-renovering ochvid utbyte av stammar.I flerbostadshus med övergång till utanpåligganderördragning används Uponor Fördelarskåp eller enplatsbyggd slitsbotten med läckageindikering. Rörtypse föregående exempel.T-rör monteras i Uponor Fördelarskåp eller i slitsbotten.Wirsbo-PEX-röret (röret kan varmbockas vid utgång urslits) dras ut ur lucka eller slitsvägg och ansluts medtypgodkänd väggbricka för PEX-rör, fortsatt dragningsker synligt på vägg.Alternativ för lägre flerbostadshus (max. 3 våningar)med slits genom våtenhet: Fördelaren placeras i källartaket och matning eller kopplingsledning d

Wirsbo-PEX-röret är typgodkänt för tappvatten i Sve-rige sedan 1973 och har därefter blivit godkänt i mer än 30 länder. Vid dold rördragning av kopplingsledningar och stam-ledningar används Wirsbo-PEX-rör i skyddsrör, "RIR". Förkortningen "RIR" står för Rör-i-Rörsystem. Wirsbo-PEX RIR (rör idraget i skyddsrör från .