Transcription

CONG TY TNHH KHAI THACCHE BIEN KHOANG SANNUI PHAONUI PHAO MININGCOMPANY LIMITEDONG HOA XA HO! CHU NGHtA VIET NAMDc 14p - Tkr do - Hanh phticTHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom - HappinessS6: gd./2022/TB-NPMCNo.: li./2022/TB-NPMCThai Nguyen, ngay 30 thong 06 nam 2022Thai Nguyen, 30th June, 2022THONG BAO THAY DO! NHANCHANGE IN PERSONNELdimg cho cac truerng hcp bá nhiem va/hoJc mien nhiem/tie nhiemApplied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)KinhSi Giao dich Chung khoin Ha NiTo: Hanoi Stock Exchangetheo Quyet dinhCanngay1.4./,4a.cita T6ng Giam dc Cong tyTNHH Khai thac Che hien Khoang san Nüi Phao, chimg toi tan tr9ng th6ng bac) viec thay doinhan sir cUa Cong ty TNHH Khai tilde Che bien Khoang san Nui Phao nhu sau:Based on Decision No. .9.1.6a2.180.:-.1*.C.dated 3015-unit t2C14,1 of General Director of Nui PhaoMining Company Limited, we would like to announce the change in personnel of Nui PhaoMining Company Limited as follows:Trufmg hip bii nhiem/In case of appointment (*):- Ong (ba)IMr./Ms.: Nguygn Huy Tun- Chtirc vii trtroc khi b6 nh*nlFormer position in the organization: Twang Phong K Hoachva Phan tich tai chinh/ Manager - Financial Planning and Analysis;- Chirc vii &me 1)6 nhiem/New/y appointed position: Quy'en Giam dc Tài chinh/ Acting ChieFinancial Officer;- Theri hn b6 nhiem/Term: Tr ngay 01/07/2022 cho tori khi c6 guy& dinh thay the/ From 30tJune 2022 to the date of replacement decision- Ngay bat du c6 hieu hyclEffective date:01/07/2022Truirng hcop man nhiOdtir nhi?nan case of dismissal/resignation:- Ong (ba)IMr./Ms.: Stuart James Wells- Khong con dam nh4n chtirc vii/Dismissed/Resigned position:Gam d6c Tai chinhIChiefFinancial Officer-1,3i do min nhi'em (nu có)/Reason (ifany):Nghi v*/Resignation- Ngay bat du c6 hieu hrclEffective date: 01/07/2022Thong tin nay dä dixgc c6ng b6 tren trang thong tin din tir cüa c6ng ty vao ngdy 30/06/2022 tidubmg dan: https://masanhightechmaterials.com/investor category/corporate-announcement/Thisinformation was published on the company's website on 30th June 2022, as in the linkhttps://masanhightechmaterials.com/investor category/corporate-announcement/CONICTNIlagMACKH 0 ANNtl

Tai lieu dinh hem/Attached documents:- Quyet dinh cña T6ng Giam dOc ye vi8cthay doi nhan sr;Decision of General Director on thechange in personnel;Do din to chircOrganization representativeNguei Uy quell COng b6 Thong tinPerson authorized to disclose informationTrtron phong Phap ISTIHead of legaldepartmentTYRIOSANaAoTOO

CONG TY TNHH KHAI THACCHE BIEN KHOANG SAN NO PHAOcoNG HoA xA HO! CHU NGlitA VIET NAMNUI PHAO MINING COMPANY LTDSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence — Freedom — HappinessSt/No.:Dc 14p - Tv do - 11#nh phticg4 -2022/QD-NPMCThai Nguyen,30thang ndm 2022Thai Nguyen,3aute,,2022TONG GIAM DOCGENERAL DIRECTORCan cir Lust Doanh Nghiep s6 59/2020/QH14 dirge Quec 110i thong qua ngay 17/06/2020va cac van ban Inrong dan thi hanh; vaPursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and itsimplementing documents; andCan dr Dieu le Cong ty TNHH Khai Thac Ole Bien Khoang San Nui Phao ("Cong Ty")ngay 24 thang 05 nam 2021, nhu dirge sir'a di va b6 sung tsi timg thOi diem,Pursuant to the consolidated Charter of Nui Phao Mining Company Ltd (the "Company')dated May 24, 2021 as amended from time to time,QUYET DINH:DECIDES TO:Dieu 1.Mien nhiem 6ng Stuart James Wells, mang h0 chieu s6 N7583837 cdp ti Australiangay 11/04/2013 khoi chirc vu Giam dc tài chinh (CFO), c6 hieu litre tir ngay01/07/2022.Article 1. Remove Mr. Stuart James Wells, holding passport No. N7583837 issued o11/04/2013 in Australia, from the position of Chief Financial Officer (CFO), witheffect from 01/07/2022.Dieu 2.B6 nhiem 6ng Nguyen Huy Tun, CCCD s6 001091033978 cdp ngay 25/04/2021,gift chirc vçi Quyen Giam dc tai chinh (A-CFO)Cong Ty, c6 hieu l‘rc k tirngay 01/07/2022.Article 2. Appoint Mr. Nguyen Huy Tuan, holding citizen ID No 001091033978 issued on25/04/2021, as the Acting - Chief Financial Officer (A-CFO) of the Company, witheffect from 01/07/2022.Dieu 3.Ong Nguyen Huy Tun dugc twang cac quyen loi va chiu trach nhiem dive hien cacnghia Iry cna Quyen Giam dc tai chinh (A-CFO ) theo quy dinh nOi 13, 0 cüa COngTy.Article 3. Mr. Nguyen Huy Tuan shall be entitled to the benefits and be responsible to carryout the responsibilities attached to the position Acting - Chief Financial Officer (ACFO) in accordance with internal policies of the Company.Dieu 4.Ong Stuart James Wells, Ong Nguyen Huy Tun va cac ph6ng ban lien quan cUaCong Ty chiu trach nhiem t6 chile thi hanh Quyet dinh nay.451,CONGINVSRO* Iy,R0111311

Article 4. Mr. Stuart James Wells, Mr. Nguyen Huy Tuan and relevant departments of theCompany shall be responsible for performing this Decision.Diu 5. Quy6t clinh nay có [email protected] hrc k6 dr ngay thrgc ghi ti ph'an du cita Quy6t dinh nay.Article 5. This Decision shall take effect from the date first written above.-No'! nhOn:Nhu. Di -. 1,1 4;Lieu VP.TONG GIAM DOCGENERAL DIRECTOR2

27th June, 2022Ngay 27 thang 06 nam 2022Nui Phao Mining Company LimitedCong ty TNHH Khai thew Che' bij'n Khocing san Mil PhaoSuoi Cat Hamlet, Ha Thuong Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province, VietnamXam Suji Cat, Xa Ha Thuvng, Huyen Di Ta, Tinh Thai Nguyen, Viet NamAttn. to: Tong Giant dee Cong ty TNHH Khai that Che hien Khofing sin Nui PhaoKinh gdi: General Director of Nui Phao Mining Company LimitedLETTER OF RESIGNATIONTHU' Tti NHISMI, the undersigned, Stuart James Wells, be appointed as Chief Financial Officer ("CFO") of NuiPhao Mining Company Limited (the "Company") from 07/03/2019, would like to submit to theCompany my announcement for the resignation from the CFO position, with effect from01/07/2022.Toi, ngueri kj) ten chthi day, Stuart James Wells, la Gicim cl(fc Tai chinh cia Gong ty I7VHH Khaithac Chec bijn Khoang scin Nfii Phao ("Gong Ty'? ngay 07/03/2019, xinclecn Cong ty thongbao ve viec nhiem cita toi khoi vi tri Gicim doe Tai chinh cfia Gong ty, có hieungay01/07/2022.I want to express my sincere thanks for the support from the Board of Management and the GeneralDirector up to now, and I wish for a sustainable growth of the Company for the years to come.Toi xin chan thanh cam o'n st h tro. cUa Ban Giam clac va Thng Giam cljc Cong ty trong thol gianqua va kinh chfic Cong ty tiep tyc phat trien virng mgnh trong nhièng namBest regard,Tran trong,T JAMES WELLS

Phụ lục IIIAppendix IIIBẢN CUNG CẤP THÔNG TINCIRRICULLUM VITAE(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởngBộ Tài chính)(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister ofFinance)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom – Happiness---------------Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022Hanoi, day 30th June, 2022BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAEKính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;- Sở Giao dịch chứng khoán.To: - The State Securities Commission;- The Stock Exchange.1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Huy Tuấn2/ Giới tính/Sex: Nam3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 18/08/19914/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001091033978Ngày cấp/Date of issue: 25/04/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:Phòng 507 H8 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội9/ Số điện/Telephone number: 039722904810/ Địa chỉ email/Email: [email protected]/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information disclosure rules: Công ty TNHH Khaithác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo/Nui Phao Mining Company Limited12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to informationdisclosure: Quyền Giám đốc Tài chính/Acting Financial Officer13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:1STTTên Công tyChức danhNo.Name of companyPositionCông ty Cổ phần Masan High-Tech MaterialsQuyền Giám đốc Tài chínhMasan High-Tech Materials CorporationActing Chief Financial Officer14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0,00 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares is 0, accounting for 0,00% of charter capital, ofwhich: Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategỉc investor/otherorganisation): 0 cổ phần Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phần15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Họ tênNo.Mã CKSecuritiessymbol123SttNameTài khoảngiao dịchchứngkhoán(nếu có)Securitiestradingaccounts(ifavailable)Chức vụtại côngty (nếucó)Positionat thecompany(ifavailable)Mối quan hệđối với côngty/ ngườinội bộRelationshipwith thecompany/internalperson456Loại hìnhGiấy NSH(*)GiấyĐKKD)Type icate)Số Giấy NSH (*)/NSH No.Ngày cấpDate ofissueNơi cấpPlace ofissueĐịa chỉtrụ sởchính/Địa chỉliên hệAddress lHeadofficeaddress7891011(CMND/Passport/Tỷ lệsở hữucổphiếucuối kỳSố cổphiếusở hữucuối kỳNumberofsharesownedat theend oftheperiod1213Percentage ofsharesownedat theend oftheperiodNguyễnHuySơnBố00Bùi ThịMinhPhươngMẹ00NguyễnHà AnhEm00Thờiđiểm bắtđầu làngười cóliênquan củacông ty/ngườinội bộTime ờiđiểmkhôngcòn làngười cóliênquan củacông ty/ngườinội bộTime thepersonceasedto be anaffiliatedperson/internalpersonLý do(khiphátsinhthay đổiliênquanđếnmục 13và 14)Reasons(whenarisingchangesrelatedtosectionsof 13and 14)Ghi chú(về việckhông cósố GiấyNSH vàcác ghichúkhác)Notes(i.e. notinposessionof a NSHNo. andothernotes)1415161717/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):Không18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):KhôngTôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify thatthe information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /DECLARANT(Ký, ghi rõ họ tên)(Signature, full name)[Đã ký và ghi rõ họ tên]Nguyễn Huy Tuấn

Pursuant to the consolidated Charter of Nui Phao Mining Company Ltd (the "Company') dated May 24, 2021 as amended from time to time, QUYET DINH: DECIDES TO: Dieu 1. Mien nhiem 6ng Stuart James Wells, mang h0 chieu s6 N7583837 cdp ti Australia ngay 11/04/2013 khoi chirc vu Giam dc tài chinh (CFO), c6 hieu litre tir ngay 01/07/2022. Article 1.