Transcription

www.pwcacademy.rsOpisprogramaZnanje koje vrediPwC Mini MBA programSrbija, Bugarska, Hrvatska,Rumunija, Crna Gora

SadržajRazmevanje razvoja strategije na osnovama najvažnijih faktorauspeha, portfolija i interne analize. Odabir opcija za rast i inovaciju.Znanje koje vredi2Trajanje obuke31. Modul: Mapiranje poslovnih procesa,PwC Mini MBA programprofesionalna etika i korporativno upravljanje42. Modul: Korporativna i poslovna strategija53. Modul: Osposobljene organizacije74. Modul: Liderstvo u 21. veku85. Modul: Inovacije i kreativno razmišljanje96. Modul: Marketing u eri digitalnih tehnologija107. Modul: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju118. Modul: Osnove računovodstva i finansijski menadžment129. Modul: Rekapitulacija13PwC Akademija14

PwC AkademijaZnanje koje vrediPwC Mini MBAprogramPwC Mini MBA program obuke je usmeren na razvoj najvažnijihposlovnih veština. Polaznicima pruža jasnu sliku o organizacijama,njihovoj strukturi i načinu upravljanja.Šta je to PwC Mini MBA program?PwC Mini MBA program obuke jeusmeren na razvoj najvažnijih poslovnihveština. Polaznicima pruža jasnu sliku oorganizacijama, njihovoj strukturi inačinu upravljanja. Polaznici imajumogućnost da steknu znanje koje vredi ikoje se može primeniti u svakodnevnomposlovanju.Mini MBA program se sastoji od serijedobro osmišljenih modula tokom kojih seprimenjuju tehnike mapiranja (procesa uorganizaciji). Mapiranje poslovnih procesau organizaciji ili, pak, njihova analizaimaju veoma važnu ulogu u razumevanjukoncepta poslovne administracije. Stogaje nužno da polaznici obuke steknurazumevanje o tome u kojoj situaciji sesvaki od postojećih modela poslovanjamože primeniti.Kome je obuka namenjena?Obuka je namenjena menadžerimazaposlenim u svim linijama usluga i nasvim upravljačkim nivoima, vlasnicimamalih i srednjih preduzeća, kao i onimakoji planiraju da pokrenu sopstveniposao. Upravljanje organizacijom ilinekim njenim delom podrazumevaposedovanje konkretnih znanja i čestoveoma različitih veština, zato je važno damenadžeri steknu relevantno znanje oposlovanju društva, kao i razumevanjestrategije društva, ljudskih resursa,marketinga i drugih elemenata poslovanja.Kakvu korist od obuke imaju polaznici?Ovaj program obuke polaznicima pružapriliku da saznaju na koji način kompanijeposluju, kao i da analiziraju pojmove:strategija, konkurencija, marketing,liderstvo, i usko stručne oblasti rada kaošto su računovodstvo, finansije,upravljanje projektima i druge oblasti. Ciljprograma je da polaznicima ukaže naskup pravila i zakonitosti koje se odnosena organizacije i njihove strukture, kao ina i način analiziranja procesa u vlastitojorganizaciji i drugim organizacijama.Svaki polaznik dobija osnovne informacijena osnovu kojih vrši analizu trenutnogstanja u organizaciji, i to pre donošenjaodluka nakon kojih sledi njihovosprovođenje u delo.Šta obuhvata Mini MBA program obuke Ciklus od devet interaktivnihpredavanja u čijoj realizaciju učestvujetim međunarodnih stručnjaka Odgovarajuća vežbanja za potrebeimplementacije stečenog znanja Primere poslovnih situacija iz stvarnogživota, uključujući nekoliko relevantnihkratkih filmova Licencirani alat za procenu koji pomažeu razumevanju motiva i vrednosti kaofaktora koji određuju ponašanje Tehnologije koje pomažu u procesuusvajanja znanja, kao i u procesuinterakcije između članova grupe Primer poslovnog slučaja, objavljen upublikaciji izdavačke kućeHarvardBusiness Publishing koji sepredstavlja na kraju programa Gostujuće govornike Koji je prvi korak? Kako da otpočnem analizu svojeorganizacije? Koje korake treba preduzeti kako bise razvio nov proizvod/novaorganizaciona jedinica? Koji modeli poslovanja su se pokazalikao najbolji? Na koji način su modeli poslovanjameđusobno povezani i koja su njihovaograničenja? Kako da situaciju u svojoj oblastirada preokrenem u svoju korist? Kako da stvorim ambijent kojiomogućava inovacije i napredak?PwC Mini MBA program2

Trajanje programaPwC Mini MBA program traje ukupno 15 dana (100 sati).1. Modul: Mapiranje poslovnih procesa,profesionalna etika i korporativno upravljanjeOsnove (vizija, misija, interesne strane iupravljanje), analiza stanja poslovnog okruženja,konkurencija. Razumevanje profitabilnosti sektora irazumevanje tržišta.12 sati obuke2. Modul: Korporativna i poslovna strategijaRazumevanje strategije razvoja na osnovu ključnihfaktora uspeha, portfolija i interne analize.Izbor opcija za razvoj i inovativnost.12 sati obuke3. Modul: Usklađenost elemenata unutarorganizacijeRazumevanje povezanosti između organizacionestrukture i uspešnog upravljanja poslovnim procesima12 sati obuke4. Modul: Liderstvo u 21. vekuRazumevanje liderstva i njegovih elemenata usavremenom poslovanju i stvaranje povoljnogposlovnog okruženja5. Modul: Inovacije i kreativno razmišljanjeRazumevanje marketinga, ponašanje potrošača,brendiranje i promocija putem interneta8 sati obukeRazumevanje marketinga, ponašanje potrošača,brendiranje i promocija putem interneta12 sati obukeRazumevanje principa i alata efikasnog upravljanjaprojektima12 sati obuke8. Modul: Osnove računovodstva i finansijskimenadžmentOsnove računovodstva, finansijski menadžment iupravljanje rezultatima rada12 sati obuke9. Modul: Rekapitulacija– Izrada planaposlovanja, odnosno analize poslovanjaSimulacija analize poslovanja. Zadavanje studijeslučaja6. Modul: Marketing u eri digitalnihtehnologija7. Modul: Upravljanje projektima usvakodnevnom poslovanju3PwC Mini MBA program12 sati obuke8 sati obuke

Sadržaj sesija:Modul 1: Mapiranje poslovnihprocesa, profesionalna etika ikorporativno upravljanje12 satiobukeTokom ovog modula razmatra se pojamprivredna grana/sektor privrede, kao inačin njene/njegove analize kroz primereiz prakse. Vrši se analiza poslovnogokruženja na nacionalnom imeđunarodnom nivou putem tzv.PESTEL okvira (vrši se analiza političkih,ekonomskih, socio-kulturoloških,tehnoloških i ekoloških faktora, kao ianaliza specifične pravne regulative) prenego što se pređe na razmatranje pojmakonkurencija i “profitabilnost industrije”koji uključuje pet pomenutih faktora.Tokom modula polaznici nastoje daistraže pitanja kao što su barijere zaulazak na tržište, troškovi prelaska zakupce koji razmišljaju o prelasku naproizvode i usluge konkurentskih firmi,zamenski proizvodi i usluge, ulogameđunarodnih organizacija i organadržavne uprave u funkcionisanjuodređenih grana privrede, stanjekonkurencije, zakonska regulativa imogućnosti za konkurentsku prednostnacionalne ekonomije.Teme koje se obrađuju: Promena prirode poslovanja - 20. vek vs 21. vek Vizija i misija - svrha i strategija poslovanja (kao pojmovi) Analiza interesnih strana i mapiranje Osnove korporativnog upravljanja Mapiranje poslovnih procesa - 1. deoPwC Mini MBA program4

Modul 2: Korporativna iposlovna strategija12 satiobukeTokom ovog modula razmatra se pojamprivredna grana/sektor privrede, kao inačin njene/njegove analize kroz primereiz prakse. Vrši se analiza poslovnogokruženja na nacionalnom imeđunarodnom nivou putem tzv. PESTELokvira (vrši se analiza političkih,ekonomskih, socio-kulturoloških,tehnoloških i ekoloških faktora, kao ianaliza specifične pravne regulative) prenego što se pređe na razmatranje pojmakonkurencija i “profitabilnost industrije”koji uključuje pet pomenutih faktora.Tokom modula polaznici nastoje daistraže pitanja kao što su barijere zaulazak na tržište, troškovi prelaska zakupce koji razmišljaju o prelasku naproizvode i usluge konkurentskih firmi,zamenski proizvodi i usluge, ulogameđunarodnih organizacija i organadržavne uprave u funkcionisanjuodređenih grana privrede, stanjekonkurencije, zakonska regulativa imogućnosti za konkurentsku prednostnacionalne ekonomije.Teme koje se obrađuju: Privredna grana, sektori privrede Razvoj privrede i mobilnost Analiza poslovnog okruženja na nacionalnom i međunarodnom nivou (PESTELokvir) Analiza konkurentskog okruženja (model pet sila) Konkurentska prednost nacionalne ekonomije (model dijamanta) PredviđanjeOsim pomenutog, razmatra se i pitanjerazvoja strategije. Nakon predstavljanjaosnovne ideje (svrha– vizija i misija) iizvršene analize konkurentskog okruženjau kom ideja treba da bude realizovana(ovo važi i za start-up kompanije),organizacije treba da se opredele zastrategiju. Ukoliko kompanija već nekovreme posluje na tržištu, potrebno je dauporedi svoje kompetencije, znanja iveštine sa nalazima dobijenim na osnovuanalize poslovnog okruženja (modul 2),kako bi ocenila svoju strategiju i izvršilaneophodne izmene. Modul se bavipitanjem konkurencije međukompanijama. Najpre se razmatra ianalizira pitanje troškova i diferencijacije,zatim pitanje konkurencije u konkretnomsegmentu (tržišna niša), a potom konceptstrateških grupacija, i to uglavnom naosnovu dva parametra: cene i kvaliteta.Nadalje, razmatra se koncept strateškogsata koji nudi opciju hibridne strategije.Nakon obrade pomenutih tema, prelazi sena analizu proizvoda i usluga, i topomoću standardnih modela kao što suBCG matrica, GE matrica, životni ciklusproizvoda (uz poseban osvrt na to damnogi proizvodi u 21. veku imaju kratakživotni ciklus).Jedna od najvažnijih oblasti koje seobrađuju tokom ovog modula je analizaključnih faktora uspešnosti organizacije.Pomenuga analiza prethodi definisanjuključnih pokazatelja poslovanja (KPI) kojičine sastavni deo strategije. Razmatra se ikoncept lanca vrednosti i vrši kratkaanaliza resursa budući da se pitanjeresursa obrađuje u okviru drugih modula(Ljudski resursi i Finansije).Teme koje se obrađuju: Kako se kompanije “takmiče” na tržištu? Troškovi vs Diferencijacija Strategije za tržišne segmente Strateški sat Strateško pozicioniranje grupe BCG matrica Životni ciklus proizvoda Ključni faktori uspešnosti i ključni pokazatelji poslovanja Analiza lanca vrednosti Resursi i kompetencije5PwC Mini MBA program

Izbor: Modul 2.1 Odabir opcijerazvoja i inovativnostOvaj modul se bavi jednom od najvažnijihoblasti programa obuke. Naime,prethodni moduli se bave osnovama tj.bazom, dok nadgradnju čini odeljak kojise bavi pitanjem “odabira”. Nakon analizeelemenata kao što su poslovno okruženje,konkurencija, kupci, strategijamarketinga, kao i analize sveukupnestrategije kompanije i njenih proizvodabitno je da kompanija raste i napreduje.Na osnovu rezultata SWOT analize,prelazi se na TOWS analizu, zatim seodređuju pravci kojim kompanija može dakrene kako bi ostvarila rast baziran natržištu, proizvodima i uslugama. Vrši seanaliza koncepta diversifikacije, kao ianaliza različitih metoda kojima seostvaruje rast kao što su franšizni sistem,spajanje, pripajanje i preuzimanjepreduzeća, zajednički poduhvati i drugemetode. Najbitniji elementi su strateškaprocena svake od pomenutih metoda, kaoi pitanja koja se odnose na korporativnuodgovornost lokalne i šire društvenezajednice, odnosno strateške poslovnejedinice. SWOT analiza TOWS analiza Usmerena matrica Sredstva i metode kojima se ostvaruje rast Vertikalni i horizontalni vid rasta Korporativna odgovornost lokalne i šire društvene zajednice Strateška procena i odlučivanje Inovacije i upravljanje znanjemo Licenceo Franšizao Sticanjeo Spajanje i pripajanjeo Izvozo Zajednički poduhvatio Organski rast preduzeća Vertikalni i horizontalni vid rasta Korporativna odgovornost lokalne i šire društvene zajednice Strateška procena i odlučivanje Inovacije i upravljanje znanjemPwC Mini MBA program6

Modul 3: OsposobljeneorganizacijeLjudski resursi i kulturna dimenzija poslovanja.12 satiobukeTokom ovog modula ispituje se vezaizmeđu organizacione strukture iuspešnog upravljanja poslovnimprocesima. Razmatraju se pitanja kao štosu kompleksnost promena i upravljačkeveštine potrebne da bi se efikasnoodgovorilo na promene. Polazi se od idejeda tradicionalni stilovi upravljanja (kojistavljaju akcenat na izdavanje zaduženja ikontrolu) sve manje pogoduju poslovnomokruženju u kom su kadrovi mobilni,inovacije bitne a povezanost sveprisutna.upravljaju. Osim toga, ukazuje se naznačaj pravljenja razlike između“rezultata rada” zaposlenog i njegovog“doprinosa kompaniji”, u postupkuocenjivanja rezultata rada zaposlenih ikreiranja angažovane radne snage.Tokom ovog modula polaznici se baveidentifikovanjem i uvežbavanjem čitavogspektra veština koje se primenjuju saciljem da se pomogne zaposlenima daprihvate i pozitivno odgovore na promenesa kojima se suočavaju.Od učesnika se zahteva da istraže na kojinačin se efekti promena odražavaju nanjih same, kao i na kadrove kojimaTeme koje se obrađuju: Promene u svetu rada Organizaciona struktura i njen uticaj na to kako ćemo odgovoritipromene sa kojima se suočavamo Pojednostavljenje i supsidijarnost Pet trendova kojima treba posvetiti pažnju Promene i njihov uticaj na zaposlene Mentalni sklop i njegov uticaj na efikasnost u radu.i problem nekompetentnosti Upravljačke veštine potrebne za uspostavljanje uspešnei fleksibilne organizacije Mentorski rad sa zaposlenima i upućivanje saveta Efikasno saopštavanje informacije o tome da sunastupile promene7PwC Mini MBA programna

Modul 4:Liderstvo u 21.vekuOsnove lične efikasnosti – upravljanjevremenom, upravljanje stresom ikomunikacione veštine.12 satiobukeDa bi organizacija bila uspešna potrebno jekvalitetno liderstvo. Neki ljudi su prirodnotalentovani za ulogu lidera ali kvalitetnoliderstvo može i da se nauči kroz obuku,mentorski rad sa zaposlenima i praksu.Kvalitet liderstva, zasnovan na različitimzvanjima na hijerarhijskoj lestvici uorganizaciji, u velikoj meri utiče na uspehorganizacije u dugom roku. Stoga jeizuzetno važno da svi zaposleni kojima jepoverena uloga lidera razumeju i uvažezahteve koje ta uloga od njih zahteva upraksi.Tokom ovog modula razmatra se pitanjeličnosti lidera, pitanje napora da sepojedinci razumeju, kao i pitanjeuspostavljanja poslovnog okruženja u komse različitosti, nove ideje, radoznalost iinovacije podstiču i neguju. Analiziraju serazličiti vidovi liderstva, uz osvrt naintenzivne promene u poslovnomokruženju i potrebe zaposlenih.Teme koje se obrađuju: Liderstvo i izazovi savremenog poslovnog okruženja Stvaranje uzora - negovanje i prihvatanje sledbenika Teorije liderstva Razumevanje pojedinca Razumevanje konflikta Dinamika tima Liderstvo tokom realizovanja promene Lider kao davalac motivacije i vizionar Liderstvo petog nivoa Situaciono liderstvoPwC Mini MBA program8

Modul 5:Inovacije ikreativnorazmišljanje12 satiobukeCilj Modula je da podstakne polaznike nadrugačije razmišljanje, kao i da ih naučitehnikama kojima se podstiču kreativnorazmišljanje i inovacije. Modul podstičepolaznike da veruju u ideju da se statusquo u organizaciji može promeniti novimidejama i kvalitetnijim angažovanjempojedinaca.Pomenuti cilj se ostvaruje tako što sepolaznicima ukazuje, odnosno tako štopolaznici usvajaju stav da inovacije nisuopcija koja im stoji na raspolaganju, većda predstavljaju neophodan uslov zaostvarivanje konkurentske prednosti.Kreativno razmišljanje predstavlja veštinukoja se posebnim tehnikama razvija, akoju će polaznici biti u prilici da naučetokom ove radionice. Modul se takođebavi oblastima kao što su potencijal i alatii tehnike za podršku u odlučivanju(Business Intelligence) unutar kojihpostoji prostor za inovacije. Polazniciobuke postaju motivisani za: Drugačije razmišljanje Usvajanje tehnika kojima se razvija drugačije razmišljanje i koje se moguprimenjivati svakodnevno Razumevanje procesa kojim se generišu nove ideje Razumevanje načina kojim se premošćavaju prepreke u različitim oblastimaposlovanja Inovacije i promene unutar timova Razumevanje procesa kojim se nove ideje razmatraju i sprovode u deloTeme koje se obrađuju: Zašto uvoditi inovacije? Razumevanje inovacija Izazovi uvođenja inovacija u 21. veku, koji je vek brzih promena Inovacije kao konkurentska prednost Prepreke prilikom uvođenja inovacija (Vežbanje br.1) Prepoznavanje mentalnog sklopa (načina razmišljanja) i sprečavanjenastanka mentalne blokade Stavovi polaznika - ključni faktori uspeha vezani za inovacije Kultura i razmena Teorijski pristupi - modeli Veza između kreativnog razmišljanja i inovacijao Inovacije zasnovane na sposobnostio Od problema do rešenjao Sistematično inventivno razmišljanje (rešavanjeproblema)o Organizacija časa - fokus na kompaniji Razmena ideja i saradnja Sprečavanje brzog prosuđivanja Zaključci9PwC Mini MBA program

12 satiobukePozicioniranje na tržištu, kombinovanjetzv. “off-line” i “on-line” marketinškihtaktika; korišćenje društvenih mreža uposlovne svrhe, bitnost sadržaja i videozapisa i uspostavljanje ravnoteže izmeđunjih; upravljanje odnosima sa kupcimaputem softverskih sistema tj. aplikacijakoje služe za automatizaciju rada.Marketinška aktivnost podrazumevaidentifikovanje i zadovoljenje potreba iModul 6:Marketing u eridigitalnihtehnologijaželja građana kao potrošača putemodgovarajućeg “marketing miksa”. Tokomovog modula pažnja se usmerava naanalizu spoljnih faktora koji utiču na radorganizacije (iz perspektive marketinga),kao i na analizu kupaca i konkurencije.Osim toga, obrađuju se oblasti kao što subrendiranje, internet marketing,marketing putem društvenih mreža idrugi pojmovi i ideje. Na tržištu jeprimetan prelazak na vizuelnu sliku(video reklama) i tzv. content marketing(marketing sadržaja) pa se ovi pojmovi, uzostale bitne trendove, predstavljaju u tokumodula. Polaznici obuke stiču mogućnostda primene različite marketinške alate iteorije na primere iz života.Teme koje se obrađuju: Proces marketinga Marketinško istraživanje Pozicioniranje na tržištu Segmentacija kupaca Marketing miks (7 P) – uz poseban naglasak na elemente kao što su cena idistribucija Brendiranje (kroz prizmu zaštitnog znaka) Internet marketing Viralni marketing Teorija „šest I elemenata“ (6 I’s theory) CRM sistem za upravljanje klijentima i korist od njega Dodatna vrednosti i lojalnost koncept društveno odgovornog poslovanja Marketing i društvene mrežePwC Mini MBA program10

Modul 7: Upravljanje projektimau svakodnevnom poslovanju12 satiobukeModul je kreiran na način da polaznicimaomogući razumevanje načina i pristupaupravljanju projektima u svakodnevnomposlovanju. Cilj modula je da polaznicimapomogne da kreiraju jedinstven pristuprešavanju problema prilikom upravljanjaprojektima. Osim toga, modul je kreiranna način da pomogne polaznicima dasmanje stres prilikom upravljanjaprojektima, kao i da povećaju izglede daprojekat bude realizovan u predviđenomroku, u okviru planiranog budžeta i uskladu sa očekivanim kvalitetom.Kroz praktična vežbanja polaznici seupoznaju sa najvažnijim alatima itehnikama za upravljanje projektima i učeda teorijske modele povezuju sapraktičnim iskustvom.U toku modula pažnja se posvećujesledećim oblastima: Pokretanje, planiranje, realizacija,nadzor i kontrola projekta, kao izatvaranje projekta Razumevanje zahteva interesnih stranai upravljanje njihovim očekivanjima Upravljanje projektom u skladu sastrategijom organizacije Razumevanje postupaka potrebnih zauspešnu realizaciju projektaTeme koje se obrađuju: Uvod u upravljanje projektima – kreiranje zajedničkog jezika Dužnosti i obaveze Uobičajeniproblemi Privrednagrana,vrste privrednih grana Rad uz prisutnaograničenja Evolucijaprivredneprojektnagrane i pokretljivost Životniokruženjaciklus projekta Analizana nacionalnom i međunarodnom nivou (PESTEL) Iniciranjeprojekta (teorija o 5 sila) Analizakonkurencije Planiranjeprojekta Prednostdomaćekonkurencije (Dijamant teorija) Realizacija (Prognoza)projekta Predviđanje Nadzor i kontrola projekta Zatvaranje projekta11PwC Mini MBA program

Modul 8: Osnoveračunovodstva i finansijskimenadžment12 satiobukeModul nastoji da ukaže polaznicima naosnovne principe računovodstva ifinansija budući da je reč o oblastima sakojima bi trebalo da budu upoznati svikoji se bave poslovnim aktivnostima.Tokom modula se razmatraju oblasti kaošto su budžet, analiza finansijskihizveštaja, kao i pojmovi kao što su:sredstvo, kapital, dobit, prihod, marža,dividenda, tokovi gotovine i ostalipojmovi (videti u daljem tekstu).Teme koje se obrađuju: Strategija i finansijska strategija Uloga Službe finansija u savremenim kompanijama Računovodstvo i računovodstveni ciklus Razumevanje finansijskih izveštaja:o Bilans uspehao Bilans stanjao Tokovi gotovine Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja Donošenje finansijskih odluka Vertikalna analiza finansijskih izveštaja i analiza trendova Racio analiza:o Pokazatelji profitabilnostio Upravljanje i pokazatelji efikasnog upravljanja obrtnim sredstvimao Pokazatelji likvidnosti Procena vrednosti ulaganja i vremenska vrednost novca Budžet, kontrola budžeta i razumevanje odstupanjaPwC Mini MBA program12

Modul 9: RekapitulacijaIzrada plana poslovanja, odnosno analize poslovanja Probna provera znanja / analiza slučaja uz pomoć mape (Analiza mape poslovanja)8 satiobukeU toku modula delovi programa sesastavljaju u celinu kao “slagalica”. Opšteje poznato da mnogi programi obuka kojise sastoje iz modula ne povezuju iste ucelinu, tako da polaznici programa nikadane shvate gde, kada i kako se elementimodula prožimaju, odnosno utiču jednina druge.Pomoću analize mape poslovanja svipolaznici programa su u mogućnosti dasteknu razumevanje o skupu pravila izakonitosti koji se odnose na programobuke i organizaciju. U toku modula serazmatra i tzv. “Balance Scorecard” tj.pregled stanja u preduzeću čiji se rezultatikoriste kao merilo odnosno kriterijum zaocenjivanje poslovanja, i polaznicima sena kraju predstavlja primer tzv.“preduzetničkog razmišljanja”.13PwC Mini MBA programKao polazna tačka za izradu analizeslučaja prikazuje se nekolikoslučajeva.

PwC AkademijaDoživi znanje!PwC Akademija je obrazovni deo globalnemreže kompanijaPricewaterhouseCoopers (PwC). PwCAkademiju čine stručnjaci sa iskustvomkoji polaznicima prenose iskustva i znanjakoja i sami redovno koriste usvakodnevnoj praksi.Klijentima nudimo različite programeobuka za sticanja znanja i veštinapotrebnih u savremenom poslovanju.Ponuda obuka je koncipirana na osnovuiskustava naših eksperata i globalneorganizacije PwC. Programi obuke seoblikuju u skladu sa potrebamasavremenog poslovanja i zahtevimaklijenata.PwC Akademija u Srbiji deo je rastućemreže PwC Akademija koje u ovomtrenutku postoje u više od 30 zemaljaEvrope. Kroz mrežu PwC Akademijavršimo kontinuiranu razmenu i praktičnuprimenu znanja, iskustava, kompetencija imetodologija.Programi obuke su podeljeni u 4 grupe: Stručna znanja i veštine (znanja u oblasti finansija i računovodstva,oporezivanja i upravljanja projektima) Veštine lične efikasnosti (upravljačke veštine i tzv. „soft skills“ - meke, suptilne,komunikacijsko-odnosne veštine” ) Međunarodno priznate profesionalne kvalifikacije (ACCA, DipIFR, CIPD, PMP,CIA) Posebni edukativni programi (Mini MBA, programi obuke kreirani premazahtevima klijenata)Programi obuke su organizovani kao: Otvoreni seminari kojima mogu prisustvovati svi zainteresovani Interna obuka prilagođena potrebama pojedinačnih klijenataLista obuka u našoj ponudi nije konačna.Mi smo uvek spremni da u saradnji saklijentima kreiramo nove programe obukekoji će u potpunosti odgovoriti njihovimpotrebama. Predavači u PwC Akademiji sunaši najbolji stručnjaci koji posedujunajnovija teorijska znanja proverena idopunjena iskustvom stečenim u praksi,kao i jedan broj međunarodno priznatiheksperata. Prostor PwC Akademije jeosmišljen i opremljen tako da polaznicimaobezbedi sve sadržaje potrebne za processticanja znanja.PwC Mini MBA program14

Pozovite nas!Ukoliko želite da pohađate obuku ili, pak, da saznate nešto više onašim kursevima, profesionalnim kvalifikacijama ili mogućnostimaza kreiranje obuke u skladu sa vašim potrebama i željama, posetitenas ili nas direktno pozovite:PwC AkademijaTel: 381 11 3302 100Fax: 381 11 3302 101E-mail: [email protected] brigada 88aAirport City Beograd11070 BeogradPwC firms help organisations and individuals create the value they’re looking for. We’re a network of firms in 159 countries with close to 236,235 peoplewho are committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting us at www.pwc.com. 2018 PricewaterhouseCoopers doo. All rights reserved. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers InternationalLimited, each of which is a separate and independent legal entity.

PwC Mini MBA program obuke je usmeren na razvoj najvažnijih poslovnih veština. Polaznicima pruža jasnu sliku o organizacijama, njihovoj strukturi i načinu upravljanja. PwC Akademija Znanje koje vredi PwC Mini MBA program. Trajanje programa. PwC Mini MBA program traje ukupno 15 dana (100 sati). 2. Modul: Korporativna i poslovna strategija