Transcription

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.VILLKOR FÖR / TERMS AND CONDITIONS FOR ZINZINO AB:S TECKNINGSOPTIONER SERIE 2021-1 WARRANTS OF SERIES 2021-1I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:In these terms and conditions, the following terms shall have the meanings stated below:§ 1 DEFINITIONER / DEFINITIONS“Aktie”en aktie i bolaget“Share”one share in the company“Banken”är det kontoförande institut vilket även har tillstånd att agera emissionsinstitut ochsom bolaget vid var tid utsett att handha administration av optionsrätterna enligtdessa villkor.“the Bank”is the bank in charge of the account which also has permission to act as issue instituteand as the Company on each occasion appointed to handle administration of the optionrights according to these terms and conditions.“Bankdag”dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffandebetalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige“Banking Day”a day in Sweden which is not a Sunday or other public holiday, or which, with respect topayment of notes, is not equated with a public holiday in Sweden.“Bolaget”Zinzino AB, org.nr 556733-1045.“Company”Zinzino AB, corp. reg. no. 556733-1045.“Kontoförande institut”bank eller annan som medgetts rätt att vara kontoförande institut enligt lagen(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrumentoch hos vilken optionsinnehavare öppnat konto avseende optionsrätt.“Institute in charge ofthe account”bank or other that is granted the right to be the institute in charge of the accountaccording to (1998:1479) the Swedish Central Securities Depositories and FinancialInstruments Act and with which the Option holder has opened an account as regardsoption right.“Optionsrätt”teckningsoption, d.v.s. rätt att teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengarenligt dessa villkor.“Warrant”the right to subscribe for new shares in the Company in exchange for payment in cashaccording to these terms and conditions.Organisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.“Teckning”sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen.“Subscription”such new Subscription for shares in the Company, which is referenced in chapter 14 of theCompanies Act.“Teckningskurs”den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av optionsrätt kan ske.“Subscription Price”the price at which Subscription for new shares with exercise of Warrant is possible.“Euroclear”Euroclear Sweden AB.“Euroclear”Euroclear Sweden AB.“VP-konto”värdepapperskonto (hos Euroclear) enligt lagen (1998:1479) omvärdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument där respektiveoptionsinnehavares innehav av optionsrätter eller innehav av aktier förvärvadegenom optionsrätt är registrerat.“VP account”a securities account (with Euroclear) according (1998:1479) to the Swedish CentralSecurities Depositories and Financial Instruments Act where respective option holders’holdings of Warrants or holdings of shares acquired through option right are registered.§ 2 OPTIONSRÄTTER OCH REGISTRERING / WARRANTS AND REGISTRATIONAntalet optionsrätter uppgår till högst 800 000 stycken av slaget serie B. Teckningsoptionerna kommerinledningsvis inte att registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) omvärdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, i följd att värdepapper i pappersform kommeratt utges. För det fall teckningsoptionerna registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen omvärdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument upphör utfärdade optionsbevis att gälla somförbindelse. Optionsrätterna skall då istället för optionsinnehavarens räkning registreras på VP-konto i ettavstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiellainstrument. Eventuell begäran om viss registreringsåtgärd avseende optionsrätterna skall riktas till banken ellerannat kontoförande institutThe number of Warrants amount to a maximum of 800 000 series B. The Warrants will initially not be registered byEuroclear in a VP account according to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Act(1998:1479). Hence, value bearing securities will be issued in paper form. In case the Warrants will be registered byEurolear in a VP account according to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Act, thepaper form issued securities will become void. The Warrants shall in such case instead be in a VP account according to theSwedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Act on behalf of the holder of Warrants. Any request ofcertain registration measures regarding the Warrants shall be directed to the Bank or other institute in charge of theaccount.Organisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.§ 3 TECKNING / SUBSCRIPTIONSerie B / Series BEn (1) teckningsoption av serie 2021-1 medför rätt att under perioden från bolagsverkets tidpunkt för registreringtill och med den 2026-05-31 teckna en (1) B- aktie i bolaget till en teckningskurs fastställd enligt följande:En teckningskurs inom ett intervall mellan 120 kronor – 170 kronor som fastställes av styrelsen på basis av aktuellaktiekurs i samband med stämmotillfället 2021-05-20.One (1) Warrant of series 2021-1 provide the right to, during the period from the time of registration atbolagsverket until and including 2021-1, subscribe to one (1) share at a subscription price calculated as follows:At a subscription price within a range of SEK 120 - SEK 170 determined by the Board on the basis of the current share price.Som framgår av § 7 nedan kan omräkning av dels teckningskursen, dels det antal nya aktier som varje optionsrättberättigar till teckning av, äga rum.As stipulated in section 7 below recalculation of the Subscription Price and the number of new shares that each Warrantentitles to Subscription can take place.Vid anmälan om teckning skall för registreringsåtgärder ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges tillbolaget för vidarebefordran till banken.Upon registration for Subscription, for registration measures, the filled in pre-printed registration form shall be submittedto the Company for forwarding to the Bank.Inges inte anmälan om teckning inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt optionsrätterna att gälla.If the registration for Subscription is not submitted within the time stipulated in the first paragraph, all rights inaccordance with the Warrants shall cease to be valid.Skulle bolaget fatta beslut om emission, skall, om tillämpligt, i beslutet om emissionen anges den senaste dag dåanmälan om teckning skall ske för att medföra rätt att delta i emissionen. Vid anmälan om teckning efter sådandag skall omräkning ske enligt § 7 nedan.Should the Company decide to carry out an issue, it shall, if applicable, in the decision regarding the issue state the latestday registration for Subscription shall take place to be entitled to participate in the issue. At registration for Subscriptionafter such day recalculation shall take place according to section 7 below.Organisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.§ 4 INFÖRING I AKTIEBOKEN / ENTRY IN THE SHARE REGISTEREfter teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas på optionsinnehavares VP-konto såsominterimsaktier. Sedan registrering av aktierna ägt rum hos Bolagsverket, blir registreringen av de nya aktierna påVP-konto slutgiltig.After Subscription allocation shall be effected by the new shares being registered in the Warrant Holder’s VP account asinterim shares. After registration of the shares with the Swedish Companies Registration Office the registration of the newshares in the VP Account will be final.§ 5 FÖRVALTARE OCH FÖRVALTARREGISTRERING / TRUSTEE AND TRUSTEE REGISTRATIONDen som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas i bolagets aktiebok,äger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som optionsinnehavare vidtillämpning av dessa villkor.The representative who has received authorization in accordance with chapter 5, section 14 of the Swedish Companies Actto be registered in the Company’s share register instead of the shareholder, has the right to be registered on the accountas the Holder. Such trustee shall be regarded as the Warrant Holder upon application of these terms and conditions.§ 6 UTDELNING PÅ NY AKTIE / DIVIDENDSDe nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning från och med den tidpunkt aktierna är införda och registrerade ibolagets aktiebok.The new shares shall provide entitlement to dividends from and including the first record date for dividends occurringafter registration in the Company’s share register.§ 7 OMRÄKNING I VISSA FALL / RECALCUALTIONS IN CERTAIN CASESFöljande skall gälla beträffande omräkning:The following shall apply with respect to recalculation:a)Genomför bolaget en fondemission, skall teckning, där anmälan om teckning görspå sådan tid att den inte kan verkställas senast på femte vardagen förebolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan stämmanbeslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning som verkställs efteremissionsbeslutet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär attde inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskontosker först efter avstämningsdagen för emissionen.In the event the Company carries out a bonus issue, where registration for Subscription iscarried out in such time that it cannot be effected at the latest on the fifth weekday priorto the shareholders’ meeting which resolves regarding if the issue is effected only aftersuch shareholders’ meeting has adopted a resolution in the matter. Shares which vest asa consequence of Subscription effected following the bonus issue resolution shall beregistered on an interim basis on a VP account, and accordingly shall not be entitled toparticipate in the issue. Final registration on a VP account shall take place only after therecord date for the bonus issue.Organisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.Vid aktieteckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas enomräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt gerrätt att teckna.In the case of Subscription which is effected following a bonus issue resolution, arecalculated Subscription Price shall be applied, as well as a recalculation of the numberof shares to which each Warrant provides an entitlement to subscribe.Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut ellerauktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:The recalculations shall be made by the Company based on the following formulae:OmräknadteckningskursxFöregående teckningskursAntalet aktier före fondemissionenNumber of shares after the bonus issueRecalculatedsubscription pricexPrevious subscription priceNumber of shares prior to the bonus issueNumber of shares after the bonus issuexFöregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att tecknaAntalet aktier i bolaget efter fondemissionenAntalet aktier i bolaget före fondemissionenOmräknat antalaktier som varjeoptionsrätt gerrätt att tecknaRecalculatednumber sharesto which eachWarrant providesentitlementto subscribexPrevious number of shares to which each Warrant providesentitlement to subscribeThe number of shares after the bonus issueNumber of shares prior to the bonus issueDen enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som varje optionsrätt ger rätt attteckna fastställs av bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas förstefter avstämningsdagen för emissionen.According to the above recalculated Subscription Price and recalculated number of shares that every Warrant providesentitlement to subscribe shall be determined as soon as possible after the general meeting has adopted a bonus issueresolution but shall be applied only after the record date for the bonus issue.Organisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.b)Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna, skall mom. A.ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dagdå sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hosEuroclear.In the event the Company carries out a reverse share split or share split, the provisions inA. above shall apply mutatis mutandis, whereupon the record date shall be deemed to bethe day on which a reverse spilt respectively share spilt takes place at Euroclear.c)Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att tecknanya aktier mot kontant betalning – skall följande gälla beträffande rätten tilldeltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning medutnyttjande av optionsrätt:In the case of a new issue with pre-emption rights for the shareholders to subscribe fornew shares in exchange for cash payment, the following shall apply with respect to theright to participate in the new issue of shares that have vested as a consequence ofSubscription through the exercise of Warrants.1.Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmansgodkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet omemissionen anges den senaste dag då aktieteckning skall vara verkställd för attaktie, som tillkommit genom teckning med utnyttjande av optionsrätt, skall medförarätt att deltaga i emissionen.Where a new issue resolution is adopted by the Company’s board of directors, subject toapproval by the general meeting, or pursuant to authorization granted by theshareholders’ meeting, the resolution shall state the date by which Subscription must beeffected in order that shares, which vest as a consequence of Subscription, shall provideentitlement to participate in the new issue.2.Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som påkallas på sådan tidatt teckningen inte kan verkställas senast på femte vardagen före denbolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan bolagetverkställt omräkning enligt detta mom. C. tredje sista stycket.Where the shareholders’ meeting adopts a new issue resolution, shall Subscription, whichis requested in such time that the Subscription cannot be effected at the latest fiveweekdays prior to the shareholders’ meeting which resolves with respect to the issue, beeffected only after the Company has carried out recalculations according to thissubsection C third last paragraph.Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, registreras interimistiskt påavstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.Shares which vest as a consequence of such Subscription shall be registered on an interimbasis on a VP account, and consequently shall not be entitled to participate in the newissue.Organisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inteuppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktiersom belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av ett av bolaget utsettsvenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följandeformler:In the event of Subscription that is effected in such time that there is no entitlement toparticipate in the new issue, a recalculated Subscription Price shall be applied as well as arecalculation of the number of Shares to which each Warrant provides entitlement toSubscribe. The recalculations shall be made by the Company based on the nde teckningskursAktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval däravframräknade teoretiska värdet på teckningsrättenxPrevious subscription priceThe Share’s average listed price during the Subscription periodestablished in the new issue resolution (the Share’s average price)the Share’s average price increased by the theoretical value of theWarrant calculated on the basis thereofRecalculatedsubscription priceOmräknat antalaktier som varjeoptionsrätt gerrätt att tecknaRecalculatednumber sharesto which eachWarrant providesentitlementto subscribexxFöregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att teckna(Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval däravramräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)aktiens genomsnittskursPrevious number of shares to which each Warrant providesentitlement to subscribeThe Share’s average price increased by the theoretical value ofthe Warrant calculated basis on the thereofNumber of shares prior to the bonus issueOrganisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varjehandelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagennoterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs ellermarknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan noteringav vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.The Share’s average price shall be deemed to correspond to the average of the calculatedmean values, for each trading day during the Subscription Period, of the highest andlowest transaction prices for the share when traded on the stock exchange or marketplacefor financial instruments. In the event no transaction price is quoted, the bid price which isquoted as the closing price shall instead be included in the calculation. Days on whichneither a transaction price nor a bid price is quoted shall not be included in thecalculation.Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:The theoretical value of the Subscription right shall be calculated in accordance with thefollowing formula:TeckningsrättensvärdexValue of thesubscription rightxdet antal nya aktier som högst kan komma att utges enligtemissionsbeslutet(aktiensgenomsnittskurs) emissionskursen för den nya aktienantalet aktier före emissionsbeslutetThe maximum number of new Shares that may be issuedpursuant to the new issue resolutionThe Share’s average price minus the subscription price ofthe new ShareThe number of Shares prior to the adoption of the newissue resolutionUppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrättenbestämmas till noll.In the event a negative value is obtained, the theoretical value of the Subscription rightshall be set at zero.Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs avbolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vidaktieteckning som verkställs därefter.The recalculated Subscription Price and the recalculated number of shares provided byeach Warrant shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry ofthe Subscription period and shall be applied to Subscription for shares effected thereafter.Organisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktierfastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt, varvid det antal aktier somvarje optionsrätt före omräkning berättigar till teckning av upptas interimistiskt påavstämningskonto. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedanomräkningarna fastställts. Slutlig registrering i aktieboken sker sedanomräkningarna fastställts.During the period pending determination of a recalculated Subscription Price andrecalculated number of shares to which each Warrant provides an entitlement tosubscribe, Subscription for shares shall be effected only on a preliminary basis,whereupon the number of shares to which each Warrant provides an entitlement tosubscribe prior to the recalculation shall be registered on an interim basis on a VPaccount. Final registration on the VP account shall take place after the recalculations havebeen determined.d)Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning– en emission enligt 14 kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, skall beträffande rättentill deltagande i emissionen för aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande avoptionsrätt bestämmelserna i mom. C. ovan äga motsvarande tillämpning.In the event of an issue with pre-emption rights for the shareholders and in exchange forcash payment, an issue according to chapter 14 or 15 of the Swedish Companies Act, shallregarding the right to participate in a new issue by virtue of Shares which vest throughSubscription with exercise of Warrant, the provisions of subsection C above shall applymutatis mutandis.Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissioneninte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antalaktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av ett av bolagetutsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följandeformler:In the event of Subscription for Shares which is exercised at such a time that Subscriptionis effected after adoption of the issue resolution, a recalculated Subscription Price andrecalculated number of Shares provided by each Warrant shall be applied. Therecalculation shall be made by the Company in accordance with the following formulae:TeckningsrättensvärdexValue of thesubscription rightxDet antal nya aktier som högst kan komma att utges enligtemissionsbeslutet(Aktiensgenomsnittskurs) emissionskursen för den nya aktienantalet aktier före emissionsbeslutetThe maximum number of new Shares that may be issuedpursuant to the new issue resolutionThe Share’s average price minus the subscription price ofthe new ShareThe number of Shares prior to the adoption of the newissue resolutionOrganisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.TeckningsrättensvärdexValue of thesubscription rightxOmräknat antalaktier som varjeoptionsrätt gerrätt att tecknaRecalculatednumber sharesto which eachWarrant providesentitlementto subscribexxFöregående teckningskurs emissionsbeslutetAktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värdePrevious Subscription PriceThe Share’s average listed price during the Subscription periodestablished in the resolution regarding the issue (the Share’saverage price)The Share’s average price increased by the value of theSubscription rightFöregående antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna(Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval däravramräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)Aktiens genomsnittskursPrevious number of shares to which each Warrant providesentitlement to subscribeThe Share’s average price increased by the theoretical value ofthe Warrant calculated basis on the thereofThe Share’s average priceAktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. ovan angivits.The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above.Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varjehandelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagennoterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätterna vid handel på börseller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkursskall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utannotering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.The Subscription right’s value shall be deemed to correspond to the average of thecalculated mean values, for each trading day during the Subscription Period, of thehighest and lowest transaction prices for the share when traded on the stock exchange ormarketplace for financial instruments. In the event no transaction price is quoted, the bidprice which is quoted as the closing price shall instead be included in the calculation. Dayson which neither a transaction price nor a bid price is quoted shall not be included in thecalculation.Organisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs avbolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vidaktieteckning som verkställs därefter.According to the above recalculated Subscription Price and the recalculated number ofShares shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of theSubscription period and shall be applied to Subscription for Shares effected thereafter.Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskursoch omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycketovan äga motsvarande tillämpning.Upon Subscription for Shares effected during the period until the recalculatedSubscription Price and recalculated number of Shares have been determined, theprovisions of subsection C last paragraph above shall be applicable.e)Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-D. ovan lämna erbjudande tillaktieägarna att, med företrädesrätt förvärva värdepapper eller rättighet av någotslag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådanavärdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall vid aktieteckningsom påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt tilldeltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknatantal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen skall utföras av ett avbolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligtföljande formler:In the event the Company, in circumstances other than those set forth in subsections A-Dabove, extends an offer to the shareholders, subject to shareholders’ pre-emption rightsto acquire securities or rights of any kind from the Company, in the event of Subscriptionwhich is requested at such time that the Shares thereby received do not carry entitlementto participate in the offer, a recalculated Subscription Price and recalculated number ofShares to which each Warrant provides entitlement to subscribe shall be applied. Therecalculation shall be carried out by a Swedish securities institution or authorizedaccounting firm appointed by the Company according to the following formula:TeckningsrättensvärdexValue of thesubscription rightFöregående teckningskurs emissionsbeslutetAktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandetastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten tilldeltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)Recalculated Subscription Price price during the applicationperiod established in the offer (the Share’s average price)The Share’s average price increased by the value of the right toparticipate in the offer (the purchase right value)Organisationsnummer / Registration number 556733-1045

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and theSwedish text, the Swedish text shall prevail.Omräknat antalaktier som varjeoptionsrätt gerrätt att tecknaRecalculatednumber sharesto which eachWarrant providesentitlementto subscribexxFöregående antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att tecknaAktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten tilldeltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)Aktiens genomsnittskursPrevious number of shares to which each Warrant providesentitlement to subscribeThe Share’s average price increased by the by the purchaseright valuethe Share’s average priceAktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. ovan angivits.The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above.För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skallvärdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde.Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varjehandelsdag under anmälningstiden framräknade m

inledningsvis inte att registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, i följd att värdepapper i pappersform kommer att utges. För det fall teckningsoptionerna registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen om