Transcription

Snabbstartsguide00825-0112-4100, vers. DBFebruari 2019Rosemount 3051-trycktransmitter ochRosemount 3051CF DP-flödesmätaremed WirelessHART -protokoll

SnabbstartsguideFebruari 2019OBS!Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 3051 Wirelesstransmittrar. Den ger inte anvisningar om konfiguration, diagnostik, underhåll, service, felsökningeller egensäkra installationer. Se referenshandboken till Rosemount 3051 Wireless (dokumentnummer 00809-0100-4100) för ytterligare anvisningar. Denna handbok finns också i elektronisktformat på www.Emerson.com.VARNING!Explosioner kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada:Installation av denna transmitter i explosionsfarliga miljöer måste ske i enlighet med tillämpligalokala, nationella och internationella standarder, normer och rutiner. Se avsnittet med typgodkännanden i referenshandboken för modell 3051 för information om eventuella inskränkningar i samband med säkra installationer. Innan en HART-baserad kommunikator ansluts i explosionsfarlig miljö kontrollerar du att instrumenten i kretsen har installerats i enlighet med egensäkra eller brandsäkra kopplingsmetoder.Processläckor kan orsaka skada eller resultera i dödsfall. Använd endast o-ringen avsedd för tätning tillsammans med motsvarande flänsadapter för attundvika processläckor.Elstötar kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada. Undvik kontakt med kablar och anslutningar. Högspänning i kablar kan orsaka elstötar.OBS!Fraktinformation för trådlösa produkter:Denna enhet levereras utan batteriet installerat. Ta ut batterimodulen innan du skickar enheten.Varje batterimodul innehåller ett primärt litium-tionylkloridbatteri av storlek D. Transport av primäralitiumbatterier regleras av U.S. Department of Transportation (USA:s transportdepartement), IATA(International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization) och ARD(European Ground Transportation of Dangerous Goods). Det åligger avsändaren att se till att samtligaovanstående och eventuella lokala krav uppfylls. Konsultera gällande bestämmelser och kravföre transport.InnehållAnvisningar om trådlös kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Steg 1. Montera transmittern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Steg 2. Anslut batterimodulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Steg 3. Trimma transmittern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Steg 4. Verifiera transmitterns konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Produktintyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Februari 2019SnabbstartsguideAnvisningar om trådlös kommunikationStartsekvensBatterimodulen bör inte installeras på en trådlös enhet förrän Smart WirelessGateway har installerats och fungerar på avsett sätt. Denna transmitter drivs medden gröna batterimodulen (modellnummer för beställning: 701PGNKF). Trådlösaenheter ska även slås på i ordningsföljd med början från den enhet som ärnärmast Smart Wireless Gateway. Detta resulterar i en enklare och snabbarenätverksinstallation. Genom att du aktiverar funktionen Active Advertising (aktivaunderrättelser) på gatewayen ser du till att nya enheter kan kopplas in snabbarei nätverket. För mer information, se handboken till Smart Wireless Gateway(dok-nr 00809-0200-4420).Anslutning av transmittern till en fältkommunikatorFör att fältkommunikatorn ska kunna samverka med 3051 Wireless-transmitternmåste batterimodulen vara ansluten. Denna transmitter använder den grönabatterimodulen (modellnummer för beställning: 701PGNKF). Figur 1 visar hurfältkommunikatorn ansluts till transmittern. Öppna batterimodulsutrymmet föratt koppla ledningarna.Figur 1. Anslutningar till fältkommunikatorn3

Februari 2019SnabbstartsguideSteg 1. Montera transmitternMontering i vätskeflödesapplikationer1. Placera processanslutningar på sidan av ledningen.2. Montera bredvid eller under processanslutningarna.3. Montera transmittern så att dränerings-/avluftningsventilerna är vända uppåt.Figur 2. VätskeflödesapplikationerA. CoplanarB. LedningsmonteringFLÖDEABMontering i gasflödesapplikationer1. Placera processanslutningar på ledningens övre del eller på sidan av den.2. Montera bredvid eller ovanför processanslutningarna.Figur 3. GasflödesapplikationerA. CoplanarB. LedningsmonteringFLÖDEABMontering i ångflödesapplikationer1. Placera processanslutningar på sidan av ledningen.2. Montera bredvid eller under processanslutningarna.3. Fyll impulsledningarna med vatten.Figur 4. ÅngflödesapplikationerFLÖDEA. CoplanarB. LedningsmonteringA4B

SnabbstartsguideFebruari 2019Montering av ar -flänsTraditionell flänsLedningsmontering5

Februari 2019SnabbstartsguideFigur 5. Vanliga transmitterkonfigurationerA.D.C.57 mm44xx2.25-in.(2,25tum)(57 mm)4 4x x44mm (1,751.75-in.(44 tum)mm)B.44xx1.75-in.44 mm(1,75tum)(44mm)44 mm44xx1.75-in.(1,75tum)(44 mm)4 4x x44mm (1,751.75-in.(44 tum)mm)4 x4 73mm (2,88x 2.88-in.(73tum)mm)A. Transmitter med Coplanar-flänsB. Transmitter med Coplanar-fläns och flänsadaptrar (tillval)C. Transmitter med konventionell fläns och flänsadaptrar (tillval)D. Transmitter med Coplanar-fläns samt ventilblock och flänsadaptrar (tillval)Bultar är normalt tillverkade i kolstål eller rostfritt stål. Bekräfta materialetgenom att titta på markeringarna på bultens huvud och se Tabell1 på sidan 7.Om bultmaterialet inte står med i Tabell 1 kontaktar du närmasteEmerson-representant för ytterligare information.Bultinstallation1. Kolstålsbultar behöver inte smörjas och de rostfria stålbultarna är försmordaför att underlätta installationen. Något extra smörjmedel ska inte applicerasvid installationen av dessa bulttyper.2. Fingerdra bultarna.3. Momentdra bultarna till det initiala åtdragningsmomentet i ett korsvismönster. Se Tabell 1 för initialt åtdragningsmoment.4. Momentdra bultarna till det slutliga åtdragningsmomentet i samma korsvisamönster. Se Tabell 1 för slutligt åtdragningsmoment.5. Se till att flänsbultarna sticker ut genom isolatorplattan innan du anbringartryck.Anvisningar om bultförbandOm det vid transmitterinstallationen är nödvändigt att montera ihop processflänsar,ventilblock eller flänsadaptrar följer du dessa monteringsanvisningar för att säkerställa ordentlig tätning och optimala prestanda för transmittrarna. Använd endastde bultar som medföljer transmittern eller säljs av Emerson som reservdelar. Figur 5visar vanliga transmittermonteringar med den bultlängd som krävs för rätttransmittermontering.6

SnabbstartsguideFebruari 2019Tabell 1. Momentvärden för Coplanar-fläns- och flänsadapterbultarBultmaterialMärkning på bultB7MKolstål (CS)316B8M316RSTM316Initialt åtdragningsmomentSlutligt åtdragningsmoment34 Nm73,5 Nm17 Nm34 Nm316Rostfritt stål (SST)SW316Inriktning av den ledningsmonterade transmittern för övertryckLågsidans tryckport (lufttrycksreferens) på den ledningsmonterade trycktransmittern sitter i halsen på transmittern, bakom huset. Dräneringsvägen går mellanhuset och sensorn på transmittern (se Figur 6).Håll dräneringsvägen fri från hinder (färgflagor, dammpartiklar, smörjrester m.m.)genom att montera transmittern så att föroreningarna kan dräneras bort.Figur 6. Ledningsmonterad mätare för tryckport på lågsidanAA. Tryckport på lågsidan (lufttrycksreferens)Överväg husrotationGör så här för att kunna se LCD-displayen (tillval):1. Lossa på husets rotationsskruv.2. Rotera huset medurs till önskat läge. Om önskad placering inte kan nås pågrund av gängornas begränsning ska huset roteras medurs till önskat läge(upp till 360 från gänggränsen).3. Dra åt husets rotationsskruv igen (se Figur 7).7

Februari 2019SnabbstartsguideFigur 7. HusrotationAA. Husrotationsskruv (5/64-tums sexkantsnyckel behövs)Steg 2. Anslut batterimodulen1. Ta bort batterimodulens lock.2. Anslut den gröna batterimodulen (se Figur 8).Figur 8. BatterimodulAA. BatterimodulSteg 3. Trimma transmitternEnheterna kalibreras på fabriken. Efter installation bör nolltrim utföras på sensornför att eliminera fel på mätare och differentialtryckstransmittrar som beror påmonteringsläget eller statiska tryckeffekter. Nolltrim kan utföras antingen meden fältkommunikator eller med hjälp av konfigurationsknapparna.För anvisningar om hur du använder AMS, se produkthandboken tillRosemount 3051 Wireless (00809-0100-4100).Obs!När du utför ett nolltrim ska du se till att utjämningsventilen är öppen och att alla vätskefylldaimpulsrör har fyllts till korrekt nivå.8

SnabbstartsguideFebruari 2019VAR FÖRSIKTIG!Absoluta transmittrar, som modell 3051CA och 3051TA, bör inte nollpunktstrimmas.Trimning med fältkommunikator1. Utjämna eller avlufta transmittern och anslut fältkommunikatorn.2. Mata in HART-snabbtangentssekvensen på menyn.3. Följ kommandona för att utföra nollpunktstrim.Ange snabbtangentsekvensen från STARTSKÄRMENSnabbtangenter på enhetens instrumentpanel2, 1, 2För anslutning av fältkommunikator, se Figur 1 på sidan 3Trimma med knappen för digitalt nolltrim1. Ställ in transmittertrycket.2. Avlägsna elektronikhusets lock.3. Håll ner nollknappen i två sekunder för att utföra ett digitalt nolltrim.4. Sätt tillbaka transmitterhusets lock. Säkerställ korrekt tätning genom attinstallera elektronikhusets lock så att polymer kommer i kontakt med polymer(d.v.s. ingen synlig o-ring).erolZita mig TriDFigur 9. Knapp för digital nollpunktAA. Knapp för digital nollpunktObs!Ett nolltrim kan ockå göras med AMS Wireless Configurator när enheten anslutits till nätverket.9

Februari 2019SnabbstartsguideSteg 4. Verifiera transmitterns konfigurationDriften kan verifieras på fyra ställen:1. På enheten med hjälp av LCD-displayen.2. Med hjälp av fältkommunikatorn.3. Via Smart Wireless Gateways integrerade webbgränssnitt.4. Via AMS Wireless Configurator.Verifiera transmitterkonfigurationen med hjälp av LCD-displayenLCD-displayen visar utvärdena med samma hastighet som den trådlösa uppdateringshastigheten. Se handboken till Rosemount 3051 Wireless för felkoder ochandra LCD-meddelanden. Håll ner knappen Diagnostic (diagnostik) i minst femsekunder för att visa skärmarna TAG (bricka), Device ID (instrument-id), NetworkID (nätverks-id), Network Join Status (uppkopplingsstatus för nätverk) och DeviceStatus (instrumentstatus).Söker efter nätverkAnsluter till nätverkAnsluten medbegränsad M-OPOKVerifiera transmitterns konfiguration med hjälp avfältkommunikatornFör kommunikation med HART Wireless-transmitter krävs en enhetsbeskrivningför 3051 Wireless-transmitter. För anslutning av fältkommunikator, se Figur 1 påsidan 3.Ange snabbtangentsekvensen från STARTSKÄRMENSnabbtangenter på enhetens instrumentpanel103, 5

Februari 2019SnabbstartsguideTabell 2. Snabbtangenter för enhetsversion 1 och enhetsbeskrivningsversion 1FunktionWirelessHARTTag (tag)2, 1, 1, 1, 1Date (Datum)2, 1, 1, 1, 5Descriptor (deskriptor)2, 1, 1, 1, 3Message (meddelande)2, 1, 1, 1, 4Long Tag (lång tag)2, 1, 1, 1, 2Network ID (nätverks-ID)2, 2, 1, 1Join Device to Network (Anslut enheten till nätverket)2, 2, 1, 2Update Rate (uppdateringsfrekvens)2, 1, 4Range Values (områdesvärden)2, 1, 1, 5Transfer Function (överföringsfunktion)2, 1, 1, 6Units (ingenjörsenheter)2, 1, 1, 2Lower Sensor Trim (nedre sensortrim)3, 5, 1, 1, 2Upper Sensor Trim (övre sensortrim)3, 5, 1, 1, 1Digital Zero Trim (digitalt nollpunktstrim)3, 5, 1, 1, 3Rerange by applied pressure (ändra mätområde med applicerat tryck)2, 2, 2, 2, 1Custom Display Configuration (konfiguration av anpassad display)Scaled Variable (skalad variabel)Find Device (enhetssökning)Simulate Digital Signal (simulera digital signal)2, 1, 52, 1, 7, 13, 5, 23, 6Verifiera transmitterkonfiguration med hjälp avSmart Wireless GatewayI gatewayens integrerade webbgränssnitt navigerar du till sidan Explorer(utforskare) Status (status). Här ser du om enheten har kopplats till nätverketeller inte och om den kommunicerar som den ska.Obs!Det kan ta några minuter innan enheten ansluts till nätverket. Se snabbinstallationsguiden tillSmart Wireless Gateway (dok-nr 00825-0200-4420) för ytterligare information.11

SnabbstartsguideFebruari 2019Figur 10. Nätverksinställningar för gatewayenVerifiering av konfiguration med hjälp avAMS Wireless ConfiguratorNär enheten har anslutits till nätverket visas detta i Wireless Configurator,se Figur 11.Figur 11. Nätverket som det visas i Wireless Configurator12

SnabbstartsguideFebruari 2019FelsökningOm enheten inte anslutits till nätverket sedan den slagits på kontrollerar du denkorrekta konfigurationen för nätverks-ID och anslutningsnyckel. Verifiera attfunktionen Active Advertising (aktiva underrättelser) har aktiverats på SmartWireless Gateway. Enhetens nätverks-id och anslutningsnyckel måste matchagatewayens nätverks-id och anslutningsnyckel.Network ID (nätverks-id) och Join Key (anslutningsnyckel) kan erhållas frånSmart Wireless Gateway på sidan Setup (konfiguration) Network (nätverk) Settings (inställningar) på webbgränssnittet (se Figur 10 på sidan 12). Network ID(nätverks-id) och Join Key (anslutningsnyckel) kan ändras på den trådlösa enhetenmed hjälp av följande snabbtangentsekvens. Se handboken för ytterligarefelsökning (dokument-nr 00809-0100-4100).Tabell 3. Snabbtangenter för kommunikationAnge snabbtangentsekvensen från STARTSKÄRMENSnabbtangenter på enhetens instrumentpanel3, 513

SnabbstartsguideFebruari 2019ProduktintygGodkända tillverkningsplatserEmerson Automation Solutions — Chanhassen, Minnesota, USAEmerson Automation Solutions GmbH & Co. OHG — Wessling, TysklandEmerson Automation Solutions — SingaporeBeijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD — Peking, KinaInformation om EU-direktivEG-försäkran om överensstämmelse finns på sidan 16. Den senasteversionen finns på seFör alla trådlösa enheter krävs intyg på att de uppfyller kraven avseendeanvändning på det aktuella frekvensbandet. Nästan alla länder kräver detta slagsproduktintyg. Emerson samarbetar med myndigheter över hela världen för atttillhandahålla produkter som helt uppfyller alla krav utan risk för brott motrespektive lands direktiv och lagar vad beträffar bruk av trådlösa enheter.FCC och ICDenna enhet uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC-reglerna. Driften omfattas avföljande villkor: Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar. Denna enhetmåste ta emot alla inkommande störningar, inklusive störningar som kan orsakadriftsproblem. Denna enhet måste monteras med ett antennsäkerhetsavstånd påminst 20 cm från omkringstående personer.Intyg om icke explosionsfarliga miljöer för FMSom en rutinåtgärd har transmittern undersökts och testats för att fastställa attutformningen uppfyller grundläggande elektriska, mekaniska och brandskyddskrav enligt FM (Factory Mutual, ett nationellt erkänt testlaboratorium [NationallyRecognized Testing Laboratory, NRTL]) auktoriserat av USA:s federala myndighetför hälsa och säkerhet i arbetslivet (Federal Occupational Safety and Health Administration, OSHA).14

Februari 2019SnabbstartsguideNordamerikanska intygFactory Mutual-godkännanden (FM)I5 FM-egensäkerhetIntygsnummer: 3045342Gällande normer: Klass 3600: 2011, klass 3610: 2010, klass 3810: 2005Märkningar: Egensäker för klass I; division 1; grupp A, B, C och D.Zonmärkning: Klass I, zon 0, AEx ia IICT4 (—40 C till 70 C)Egensäker vid installation i enlighet med Rosemount-ritning 03031-1062Kapslingsklass 4X/IP66/IP68Särskilda villkor för säker användning:1. Trådlös trycktransmitter modell 3051 ska endast användas tillsammans med 701PGNKFRosemount SmartPower batterienhet.2. Den ledningsmonterade tryckgivaren innehåller mer än 10 % aluminium och ansesvara en potentiell antändningsrisk vid stötar eller friktion. Iaktta försiktighet underinstallationen för att förhindra stötar och friktion.3. Transmitterns ytresistivitet överstiger 1 gigaohm. Det får inte gnidas eller rengörasmed lösningsmedel eller torr trasa, eftersom detta kan ge upphov till statisk elektricitet.CSA — Canadian Standards AssociationI6 CSA egensäkerIntygsnummer: 2526009Gällande normer: CSA C22.2 nr 0-M91, CSA C22.2 nr 159-92Märkningar: Egensäker för klass I; division 1; grupp A, B, C och D.T4 (—40 C till 70 C)Egensäker vid installation i enlighet med Rosemount-ritning 03031-1063Kapslingsklass 4X/IP66/IP68Europeiska intygI1 ATEX egensäkerhetIntygsnummer: Baseefa12ATEX0228XGällande normer: SS-EN 60079-11:2012, SS-EN 60079-0:2012Märkningar: Ex ia IIC T4 Ga (—40 C Ta 70 C)II 1GIP66/681180Särskilda villkor för säker användning (X):Plasthöljet kan utgöra en potentiell elektrostatisk antändningsrisk och får inte gnidaseller rengöras med en torr trasa.Endast för användning med Rosemount 701PGNKFI7 IECEx egensäkerhetIntygsnummer: IECEx BAS 12.0124XGällande normer: IEC60079-11:2011, IEC60079-0:2011Märkningar: Ex ia IIC T4 Ga (—40 C Ta 70 C)IP66/68Särskilda villkor för säker användning (X):Plasthöljet kan utgöra en potentiell elektrostatisk antändningsrisk och får inte gnidaseller rengöras med en torr trasa.Endast för användning med Rosemount 701PGNKF15

SnabbstartsguideFigur 12. Rosemount 3051 försäkran om överensstämmelse16Februari 2019

Februari 2019Snabbstartsguide17

Snabbstartsguide18Februari 2019

Februari 2019Snabbstartsguide19

Snabbstartsguide20Februari 2019

Februari 2019Snabbstartsguide21

Snabbstartsguide22Februari 2019

Februari 2019Snabbstartsguide23

Snabbstartsguide00825-0112-4100, vers. DBFebruari 2019Emerson Automation SolutionsEmerson Automation Solutions ABEmerson Automation SolutionsEmerson Automation SolutionsGmbH & Co. OHG8200 Market BoulevardChanhassen, MN 55317, USATfn (USA): (800) 999-9307Tfn (internationellt): 1-952-906-8888Fax: 1-952-949-70011 Pandan CrescentSingapore 128461Tfn: 65-6777 8211Fax: 65-6777 0947 / 65-6777 0743Beijing Rosemount Far EastInstrument Co., LimitedNo. 6 North Street, Hepingli,Dong Cheng DistrictBeijing 100013, KinaTfn: 86-10-6428 2233Fax: 86-10-6422 8586Box 1053S-65115 KarlstadSverigeTfn: 46 (54) 17 27 00Fax: 46 (54) 21 28 04Argelsrieder Feld 382234 Wessling, TysklandTfn: 49-8153-939 0Fax: 49-8153-939 172Emerson Automation SolutionsLatin America1300 Concord Terrace, Suite 400Sunrise Florida, 33323 USATfn: 1 954 846 5030 2019 Emerson. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör ägaren.Emersons logotyp är ett varu- och servicemärke som tillhör Emerson Electric Co.Rosemount och Rosemounts logotyp är registrerade varumärken som tillhör Emerson.

Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 3051 Wireless- transmittrar. Den ger inte anvisningar om konfiguration, diagnostik, underhåll, service, felsökning eller egensäkra installationer. Se referenshandboken till Rosemount 3051 Wireless (dokument-nummer 00809-0100-4100) för ytterligare anvisningar.