Transcription

VIIVIIstudia i analizy SN okladka t VII.indd 18/8/19 2:16 PM

Dr. iur. Aleksander Grebieniowdr hab. Konrad Osajda, LL.M.Kredyty walutoweWęzłowe zagadnieniaVII

Rada NaukowaPrzewodniczący: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sądu NajwyższegoZ-ca Przewodniczącego: prof. UŁaz dr hab. Jacek Kosonoga– Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoCzłonkowie Rady Naukowejprof. KUL dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek – sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższegoprof. dr hab. Krzysztof Ślebzak – członek BSiA SNDr. iur. Aleksander Grebieniow – członek BSiA SNsekretarz – Kamila WróbelRecenzenci tomu:prof. dr hab. Ewa Łętowska (członek rzeczywisty PAN)prof. dr hab. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski)Wydawca:Dom Wydawniczy ELIPSAna zlecenie: Biuro Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoPlac Krasińskich 2/4/600–951 Warszawa Copyright byBiuro Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoWarszawa 2019ISBN 978-83-64878-01-5 (całość)ISBN 978-83-64878-15-2 (tom VII)ISBN 978-83-64878-14-5 (tom VII wersja drukowana)

SPIS TREŚCIDr. iur. Aleksander Grebieniowdr hab. Konrad Osajda, LL.M.Kredyty walutoweZagadnienia węzłoweSpis treściWYKAZ SKRÓTÓW.7WPROWADZENIE.9CZĘŚĆ I. ANALIZAI. Zagadnienia prawne powstające na tle sporów sądowychw kontekście umów kredytowych (pożyczek) wyrażonychw walutach obcych.13II. Klauzula indeksacyjna a określenie głównego świadczeniastron umowy.18III. Abuzywna klauzula indeksacyjna współokreślającagłówne świadczenie stron umowy a związanie stron tą umową.24IV. Kwestia jednoznacznego sformułowania klauzul indeksacyjnychzawartych w umowach, w których wysokość kredytu wyrażonow walucie obcej.27V. Sankcja dotykająca klauzulę indeksacyjną sprzecznąz dobrymi obyczajami i rażąco naruszającą interesykredytobiorcy (bezwzględna nieważność, bezskuteczność,uznanie za non existens).30 3

SPIS TREŚCIVIWpływ uznania klauzuli indeksacyjnej za nieważnąna dalsze związanie stron umową kredytu.35VII. Wpływ uznania klauzuli indeksacyjnej za bezskuteczną na dalszezwiązanie stron umową kredytu.43VIII. Wartość świadczenia z umowy kredytowej,w której wyrażono ją w walucie obcej,w razie uznania klauzuli indeksacyjnej za abuzywną.51IX. Stawka oprocentowania kredytu wyrażonegow walucie obcej w razie uznania klauzuli indeksacyjnej(waloryzacyjnej) za abuzywną.57X.Ocena abuzywnego charakteru klauzulwymagających ubezpieczenia niskiegowkładu własnego przez kredytobiorców.70KONKLUZJE.79BIBLIOGRAFIA.86WYKAZ ORZECZEŃ.90Trybunał Sprawiedliwości UE.Sprawy zawisłe przed TS UE.Sąd Najwyższy.Sądy apelacyjne.Sądu okręgowe.Sądy rejonowe.Sądy administracyjne.90919293939698CZĘŚĆ II. ORZECZNICTWOI. TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ.101Wyrok TS UE z 6.10.2009 r., C-40/08.Wyrok TS UE z 14.06.2012 r., C-618/10.Wyrok TS UE z 15.03.2012 r., C-453/10.Wyrok TS UE z 14.03.2013 r., C-415/11.Wyrok TS UE z 26.02.2015 r., C-143/13.1011111291401574

SPIS TREŚCIWyrok TS UE z 30.05.2013 r., C-488/11.Wyrok TS UE z 30.04.2014 r., C-26/13.Wyrok TS UE z 21.01.2015 r., C-482/13.Wyrok TS UE z 3.12.2015 r., C-312/14.Wyrok TS UE z 21.01.2016 r., C-377/14.Wyrok TS UE z 21.12.2016 r., C-154/15 oraz C-307/15 i C-308/15.Wyrok TS UE z 20.09.2017 r., C-186/16.Wyrok TS UE z 31.5.2018 r., C-483/16.Wyrok TS UE z 20.9.2018 r., C-51/17.Wyrok TS UE z 14.3.2019 r., C-118/17.Wyrok TS UE z 26.3.2019 r., C-70/17 i C-179/17.172184201210224245259272289309325II. SĄD NAJWYŻSZY.341Uchwała (7) SN z 22.05.1991 r., III CZP 15/91 .Uchwała (7) SN z 6.03.1992 r., III CZP 141/91.Wyrok SN z 27.07.2000 r., IV CKN 85/00.Wyrok SN z 22.03.2001 r., V CKN 769/00.Wyrok SN z 8.01.2003 r., II CKN 1097/00.Wyrok SN z 18.03.2003 r., IV CKN 1858/00.Wyrok SN z 23.06.2005 r., II CK 742/04.Wyrok SN z 13.07.2005 r., I CK 832/04.Wyrok SN z 17.06.2009 r., IV CSK 90/09 .Uchwała SN z 13.01.2011 r., III CZP 119/10.Wyrok SN z 20.01.2011 r., I CSK 218/10.Wyrok SN z 13.05.2011 r., V CSK 359/10.Wyrok SN z 4.11.2011 r., I CSK 46/11 . .Wyrok SN z 16.02.2012 r., IV CSK 225/11 .Wyrok SN z 15.02.2013 r., I CSK 313/12 . .Wyrok SN z 21.02.2013 r., I CSK 408/12 . .Wyrok SN z 19.09.2013 r., I CSK 651/12 . .Wyrok SN z 10.07.2014 r., I CSK 531/13 . .Wyrok SN z 19.03.2015 r., IV CSK 362/14 .Wyrok SN z 2.04.2015 r., I CSK 257/14 . .Wyrok SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14 . .Wyrok SN z 15.01.2016 r., I CSK 125/15 . 24432436442451470 5

SPIS TREŚCIWyrok SN z 22.01.2016 r., I CSK 1049/14 . .Wyrok SN z 8.09.2016 r., II CSK 750/15 . .Wyrok SN z 1.03.2017 r., IV CSK 285/16 .Wyrok SN z 14.07.2017 r., II CSK 803/16.Wyrok SN z 24.10.2018 r., II CSK 632/17.Wyrok SN z 27.02.2019 r., II CSK 19/18 . .474482500515529542SUMMARYForeign Currency Mortgage Loans. Key Issues.6552

W Y K A Z S K R Ó TÓ WWykaz skrótówBiul. SNBiuletyn Sądu Najwyższegodyrektywa 93/13 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunkóww umowach konsumenckich, Dziennik UrzędowyL 095 z 21.04.1993 r., s. 29-34Dz.U.Dziennik UstawDz.Urz. UEDziennik Urzędowy Unii Europejskiejk.z.Kodeks zobowiązań z 1933 r.k.c.Kodeks cywilny z 1964 r.k.p.c.Kodeks postępowania cywilnego z 1964 r.KPPKwartalnik Prawa PrywatnegoLIBORLondon Interbank Exchange RateNbnumer bocznyNtnumer tezyORObligationenrecht (szwajcarskie Prawo zobowiązań z 1911 r.)OSAOrzecznictwo Sądów AdministracyjnychOSNAPiUSOrzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – zbiórurzędowy od lipca 1994 r. do stycznia 2003 r.OSNCOrzecznictwo Sadu Najwyższego. Izba Cywilna(od 1993 r.)OSNCPOrzecznictwo Sadu Najwyższego – Izba Cywilna,Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (w latach1962–1994)OSNC-ZDOrzecznictwo Sadu Najwyższego. Izba Cywilna:Zbiór DodatkowyOSNPOrzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – zbiórurzędowy od stycznia 2003 r. 7

W Y K A Z S K R ÓTÓ WOSPOrzecznictwo Sądów PolskichOTK-AOrzecznictwo Trybunału ozycjaPPHPrzegląd Prawa HandlowegoRPEiSRuch Prawniczy, Ekonomiczny i SocjologicznySASąd ApelacyjnySNSąd NajwyższySNBSchweizer Nationalbank (Szwajcarski Bank Narodowy)SOSąd OkręgowySRSąd Rejonowyt. jedn.tekst jednolityTPPTransformacje Prawa PrywatnegoTS UETrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiejuchw.uchwałaWIBORWarsaw Interbank Offered Ratewyr.wyrokze zm.ze zmianamiZN WSEIZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacjiw Lublinie8

WPROWADZENIEWprowadzenieNa wokandach sądów powszechnych coraz częściej pojawiają sięsprawy dotyczące umów kredytowych, w których wysokość świadczenia wyrażona została w walucie obcej. Okazało się bowiem, że umowyte generują szereg poważnych wątpliwości jurydycznych zarówno codo ważności, jak i skuteczności poszczególnych postanowień umownych. Problematyka ta była także przedmiotem wypowiedzi SąduNajwyższego, a ponieważ wiele norm prawnych, stanowiących podstawy dla kwestionowania ważności lub skuteczności klauzul zawartych w takich umowach, to normy prawa europejskiego, w kwestii tejwielokrotnie wypowiadał się również Trybunał Sprawiedliwości UniiEuropejskiej1. Co więcej, zawieranie tego rodzaju umów, w którychwysokość kredytu (pożyczki) była określana przy wykorzystaniu waluty obcej, nie jest wyłącznie specyfiką polską. Spory powstałe na tymtle charakteryzują także rzeczywistość sądową innych krajów, gdzie odlat stanowią poważny problem orzeczniczy2. Tytułowa problematykajest zatem aktualnym i złożonym teoretycznie zagadnieniem z zakresuprawa cywilnego.Istotny jest przy tym nie tylko jurydyczny, ale i społeczny aspekttego zjawiska. Wynika to z faktu, że tzw. kredyty walutowe stanowiąznaczną część wszystkich udzielanych kredytów hipotecznych. W samym 2008 r. 69% ogółu kredytów hipotecznych zostało udzielonychwe franku szwajcarskim, jedynie zaś 30% w walucie krajowej. Natomiast według analizy przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, na koniec czerwca 2013 r. wartość bilansowa brutto portfelakredytów mieszkaniowych tzw. walutowych wynosiła 180,4 mld złwobec 334,2 mld zł sumy wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych3. Obrazuje to skalę zjawiska i jednoznacznie dowodzi praktycznego znaczenia tego rodzaju kontraktów.123Zob. wykaz orzeczeń TS UE oraz SN zamieszczony w części I opracowania. Uwzględniono orzecznictwowedług stanu na dzień 31.03.2019 r.M. Jabłoński, K. Koźmiński, Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwiesądowym, Warszawa 2018, s. 17–18.Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości AMRON-SARFiN 4/2010 z 8 marca 2011 r., Związek Banków Polskich, t.amron.sarfin.4.1.pdf [dostęp: 29.03.2019]; A. Kotowicz, Ocena wpływu na sytuację sektorabankowego i polskiej gospodarki propozycji przewalutowania kredytów mieszkaniowych udzielonychw CHF na PLN według kursu z dnia udzielenia kredytu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013, ALUTOWANIE 35881.pdf [dostęp:29.03.2019]. 9

WPROWADZENIEDostrzegając wagę i złożoność problematyki kredytów walutowych, w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego podjęto intensywne prace nad węzłowymi kwestiami dotyczącymi tego zagadnienia.W szczególności uwagę zwrócono na potrzebę pogłębionej kwerendy i uporządkowania zarówno poglądów wyrażanych w doktrynie,jak i tez zawartych w orzecznictwie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z tegowzględu przedmiot monografii ujęto dychotomicznie. W pierwszejczęści zawarto wywód teoretyczny, w drugiej – zaprezentowano uporządkowany przegląd orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, zawierający pełne teksty najistotniejszych, z punktu widzenia rozważanych zagadnień, orzeczeń.Poza wyselekcjonowaniem i zestawieniem orzecznictwa niniejszaanaliza ma na celu ukazanie najistotniejszych wątpliwości interpretacyjnych, które od dłuższego czasu pojawiają się w praktyce stosowaniaprawa, ze wskazaniem istoty problemu oraz możliwych perspektywjego oceny, a także – w niektórych przypadkach – propozycji rozwiązania. Podkreślenia wymaga jednak, że poglądy wyrażone w opracowaniu mają charakter autorski i nie należy ich utożsamiać z oficjalnymstanowiskiem Sądu Najwyższego. W szczególności nie sposób wykluczyć wydania przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięć opartych na zapatrywaniach przeciwnych do zaprezentowanych w niniejszej analizie4.Dyrektor Biura Studiów i Analiz SNJacek Kosonoga4Monografia dostępna jest także w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.sn.pl/publikacje/SitePages/BSiA Materialy naukowe.aspx.10

Część IA N A LIZ A

I. ZAGADNIENIA PRAWNEI. Zagadnienia prawne powstające na tle sporówsądowych w kontekście umów kredytowych(pożyczek) wyrażonych w walutach obcychNa podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a także analizy wypowiedzi doktryny, można wyodrębnić następujące zagadnienia budzące kontrowersje, w orzecznictwie sądówpowszechnych: czy klauzula indeksacyjna współokreśla główne świadczenie stronumowy?5 czy, jeżeli przyjąć, że klauzula indeksacyjna współokreśla główneświadczenie stron umowy, umowa taka wiąże strony, jeżeli klauzula ta jest abuzywna?6 czy klauzule indeksacyjne można uznać za sformułowane jednoznacznie?7 czy klauzula indeksacyjna sprzeczna z dobrymi obyczajami i rażąco naruszająca interesy kredytobiorcy jest bezwzględnie nieważna,czy bezskuteczna, czy nieistniejąca?8 czy umowa kredytowa, w której wartość świadczenia wyrażonow walucie obcej, wiąże strony w przypadku uznania klauzuli indeksacyjnej za nieważną?9 czy umowa kredytowa, w której wartość świadczenia wyrażonow walucie obcej, wiąże strony w przypadku uznania klauzuli indeksacyjnej za bezskuteczną?10 czy w razie uznania za abuzywną klauzuli indeksacyjnej, wartośćświadczenia z umowy kredytowej, w której wyrażono ją w walucieobcej, należy uznać za wyrażoną w walucie polskiej od chwili zawarcia umowy?11 czy w razie uznania za abuzywną klauzuli indeksacyjnej, należystosować stawkę oprocentowania właściwą dla kredytu udzielonego w walucie obcej (LIBOR)?12Zob. s. 18–23.Zob. s. 24–26.7Zob. s. 27–29.8Zob. s. 30–34.9Zob. s. 35–42.10Zob. s. 43–50.11Zob. s. 51–56.12Zob. s. 57–69.56 13

CZĘŚĆ I. ANALIZA czy klauzule wymagające ubezpieczenia niskiego wkładu własnegowiążą strony umowy kredytu hipotecznego?13W sformułowaniu powyższych zagadnień prawnych posłużono sięjednolitą terminologią – pojęciem: klauzula indeksacyjna. Tymczasemzarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie występują trzy pojęcia:klauzula denominacyjna, klauzula indeksacyjna oraz klauzula waloryzacyjna. W prawie polskim brak jest dla tych pojęć definicji legalnych.Artykuł 69 Prawa bankowego14 i art. 35a ustawy o kredycie konsumenckim15 posługują się wprawdzie zwrotami: „kredyt denominowany” oraz „kredyt indeksowany”, ale ich nie definiują. Wypada zwrócić uwagę, że nie tylko w naukach prawnych, lecz także na gruncienauk ekonomicznych brak jest zgody co do precyzyjnego znaczeniatych pojęć16. Panuje też chaos w odniesieniu do ich używania – z lektury orzecznictwa i piśmiennictwa można czasem odnieść mylne wrażenie, że wszystkie te trzy pojęcia są synonimami. Należy zatem już napoczątku prowadzonych rozważań kwestię tę wyjaśnić, aby uniknąćewentualnych nieporozumień co do dalszego ciągu wywodu17.Z powyższych względów autorzy przyjęli na potrzeby prowadzonej analizy założenie badawcze, w myśl którego kredyt denominowany w konkretnej walucie oznacza, że wartość tego kredytu wyrażona została w walucie obcej. Zatem kredyt denominowany w walucieszwajcarskiej, to kredyt we frankach szwajcarskich, który może byćwypłacony w walucie, w jakiej jest denominowany (tzw. kredyt „czysto” walutowy), ale może też zostać wypłacony w walucie polskiej, naktórą przeliczany jest w chwili dokonywania wypłaty.Okoliczność, że wartość kredytu jest denominowana w konkretnejwalucie, nie przesądza jeszcze per se, w jakiej walucie następują świadczenia w wykonaniu konkretnej umowy (świadczenie kredytodawcy w postaci udostępnienia sumy kredytu oraz świadczenia kredytobiorcy w postacispłaty rat kredytowych). Teoretycznie wskazać można dwie możliwości.W pierwszym przypadku kredytu denominowanego w konkretnej walucie chodzi o kredyt, którego, jednocześnie, wysokość wyrażona zostałaZob. s. 70–79.Ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.).15Ustawa z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r., poz. 1083).16Por. A. Nowacki, Pojęcie kredytu denominowanego, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 11, s. 57–64.17Por. J. Czabański, Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza problemu, Palestra 2016, z. 6, s. 63–64; B. Lackoroński, Zmiany kursu franka szwajcarskiego a sytuacja prawnakredytobiorców – wybrane zagadnienia, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu2015, nr 1(45), s. 39–40.131414

I. ZAGADNIENIA PRAWNEw konkretnej walucie, wypłacony został w tej walucie i jest w tej walucie spłacany (tzw. kredyt „czysto” walutowy). Na przykład, w odniesieniu do kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich to kredyt,którego wysokość jest określona we frankach szwajcarskich, gdy kwotętę wypłacono kredytobiorcy we frankach szwajcarskich, a do tego ratyspłacane są we frankach szwajcarskich. Jak zostanie wskazane w toku dalszej analizy, w Europie zdarzały się tego rodzaju kredyty, jednak w Polscew zasadzie, nie występowały18, a przynajmniej nie w sprawach, w którychdotychczas orzekały sądy na tle tzw. kredytów frankowych. Natomiastw drugim przypadku, wartość kredytu wyrażano w walucie obcej (był onzatem denominowany w walucie obcej), teoretycznie również był udzielany w tej walucie, jednakże od razu (w momencie postawienia środkówdo dyspozycji kredytobiorcy) wysokość kredytu była przeliczana na walutę krajową. Z kolei kredytobiorca spłacał raty w walucie krajowej, która w momencie spłaty była przeliczana na walutę kredytu. W tego typuprzypadkach banki dodatkowo zarabiały na tzw. spread’ach – różnicachkursowych między cenami sprzedaży i zakupu konkretnej waluty, de factoniedookreślonej w umowie prowizji od sprzedaży waluty19. Choć zatemteoretycznie był to kredyt denominowany w walucie obcej, to funkcjonalnie nie różnił się niczym od kredytu indeksowanego w walucie obcej – posłużenie się w umowie walutą obcą służyło jedynie zastosowaniuwłaśnie w postaci waluty obcej innego niż pieniądz miernika wartości(w rozumieniu art. 3581 § 2 k.c.), a nie spełnianiu świadczeń w tejże waMiarodajna w tym względzie jest definicja „kredytu walutowego”, jak zawarta była w poselskim projekcieustawy z 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk sejmowy VII kadencji nr 3660). Autorzy projektu ograniczyli ustawową waloryzację zobowiązańkredytobiorców do przypadków umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty innejniż ta, w której kredytobiorca uzyskuje dochód (odesłanie legalne z art. 2 pkt 1 projektu do art. 69 ust. 2pkt 4a Prawa bankowego, pomijając przypadek kredytu stricte walutowego, tj. takiego, w którym walutaobca jest walutą wypłaty i spłaty kredytu. Por. L. Bosek, B. Lackoroński, Ustawowa waloryzacja zobowiązań. Uwagi na tle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pomocy tzw. frankowiczom, Forum Prawnicze 2015,z. 6, s. 34–35. Por. także Z. Dobosiewicz, Bankowość, Warszawa 2011, s. 233.19Por. M. Burzyńska, Ustawa antyspreadowa, [w:] W. Góralczyk (red.), Problemy współczesnej bankowości.Zagadnienia prawne, Warszawa 2014, s. 104–106. Arbitralne ustalanie kursów walut stosowanych przezbanki doprowadziło wielokrotnie do orzeczenia abuzywności tego rodzaju postanowień, min. w wyr. SRdla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 29.04.2016 r., VI C 1713/15, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl;wyr. SO w Toruniu z 13.07.2016 r., I C 916/16, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl; wyr. SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z 20.07.2016 r., XIV C 2126/15, niepubl (zob. M. Jabłoński, K. Koźmiński,Bankowe kredyty waloryzowane., s. 168); wyr. SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z 1.08.2016r., XIV C 2227/15 (Ibid., s. 168–169); oraz wyr. SA w Warszawie z 7.05.2013 r., VI ACa 441/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl. W efekcie ustawodawca zdecydował o nowelizacji ustawy – Prawo bankowe,która to nowelizacja weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2011 r. (ustawa z 29.07.2011 r., o zmianie ustawy– Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2011 r., nr 165, poz. 984).18 15

CZĘŚĆ I. ANALIZAlucie obcej20. Z tego względu taką postać kredytu nominalnie denominowanego w walucie obcej na potrzeby prowadzonej analizy traktuje siętak samo, jak kredyt indeksowany do waluty obcej21. W praktyce międzytaką szczególną postacią kredytu nominalnie denominowanego w walucie obcej a kredytem indeksowanym do waluty obcej występowała jeszczejedna różnica: w przypadku kredytu nominalnie denominowanego wysokość kredytu w walucie krajowej ustalano z uwzględnieniem kursu walutna dzień zawarcia umowy kredytowej, natomiast w przypadku kredytuindeksowanego do waluty obcej na dzień rzeczywistego postawienia środków kredytowych przez kredytodawcę do dyspozycji kredytobiorcy22.W obu przypadkach ryzyko kursowe sprawia, że kredytobiorca oddajeinną kwotę kapitału w walucie polskiej, niż ta, którą otrzymał. Kwotawypłacona przez bank i spłacona przez kredytobiorcę była natomiast –w przeliczeniu na walutę obcą – identyczna.Natomiast w odniesieniu do pojęcia „kredytu indeksowanego”do konkretnej waluty, to na potrzeby dalszego wywodu przyjęto, żeoznacza ono, że strony umowy kredytowej posługują się w niej dwiema walutami: jedna określa wartość zobowiązania – wysokość kredytu, a w drugiej wykonywane jest świadczenie. Na przykład kredytindeksowany we frankach szwajcarskich to kredyt, którego wysokośćokreślono w tej walucie, ale świadczenie (wypłata stosownej kwoty)następuje w walucie innej (np. w walucie polskiej), a raty mogą byćspłacane albo w walucie świadczenia (w walucie polskiej), albo w walucie kredytu (gdy spłacane są w walucie świadczenia, to bank po stosowanym przez siebie kursie dokonuje jej zamiany na walutę kredytu).Celem skorzystania z mechanizmu indeksowania jest zabezpieczeniestabilności wartości świadczenia, bowiem z reguły takie kredyty indeksowane są do walut o stabilnym kursie (np. franków szwajcarskich,euro, czy dolarów amerykańskich). Oferowanie takich produktów maWarto zaznaczyć na marginesie, że waluta obca nie jest w takim wypadku traktowana jako środek płatniczy, choć stanowisko to było przedmiotem sporów. Por. uchw. SN z 13.03.1992 r., I PZP 14/92, OSNCP1992, nr 9, poz. 160 oraz literaturę: m.in. T. Dybowski, A. Pyrzyńska, Świadczenie, [w:] Z. Radwański(red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, E. Łętowska (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa2006, Nb 126–129.21Na marginesie można zaznaczyć, że, jak się wydaje, właśnie występowanie w praktyce także tego typukredytów jest źródłem wskazywanego w analizie chaosu co do stosowania właściwej terminologii i zatarcia w dyskursie sądowym i doktrynalnym różnić między pojęciami klauzuli denominacyjnej i klauzuliindeksacyjnej (waloryzacyjnej).22Por. J. Czabański, Walutowe klauzule waloryzacyjne., Pal. 2016, nr 6, s. 64. Obszernie w przedmiociestosowanych typów tzw. kredytów walutowych wypowiedział się Sąd Okręgowy w Warszawie w wyr.z 6.12.2016 r., XXV C 342/16, http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl.2016

I. ZAGADNIENIA PRAWNEnatomiast miejsce najczęściej w krajach, których waluty bardziej podatne są na ryzyko kursowe i zmiany wartości w stosunku do innychwalut. Zabieg wyrażenia wartości świadczenia w walucie obcej w postaci zawarcia w umowie stosownej klauzuli, to umowna waloryzacja23.Według woli stron, jako „odniesienie” do wartości świadczenia możesłużyć konkretna waluta obca, koszyk takich walut, czy np. złoto. Zatem klauzula umowna, mocą której wartość (wysokość) świadczenianależnego z umowy wyrażana jest w innej postaci (w odniesieniu doinnego miernika wartości) to klauzula waloryzacyjna. Z tej perspektywy można zatem stwierdzić, że klauzula indeksacyjna to rodzaj klauzuli waloryzacyjnej, a zatem na potrzeby dalszych wywodów w opracowaniu, ze względu na ograniczenie jego przedmiotu do kredytów,w których wysokość świadczenia wyrażono w walucie obcej, pojęcia:„klauzula indeksacyjna” i „klauzula waloryzacyjna” będą stosowanejako synonimy, a wnioski odnoszone bezpośrednio do jednej z nich sąw całej rozciągłości aktualne do drugiej. Jednocześnie jednak żadnaz nich nie jest klauzulą denominacyjną.Podsumowując, kredyt denominowany w walucie obcej to nie tosamo, co kredyt indeksowany w walucie obcej. Ocena, jakiego rodzajuumowę kredytową zawarto w konkretnym przypadku, ma istotne znaczenie, ponieważ, jak się wydaje, obu tych typów kredytu nie możnatraktować tak samo, a w szczególności nie wypadają tak samo wnioskico do skuteczności klauzuli denominacyjnej oraz klauzuli indeksacyjnej (waloryzacyjnej) zawartej w takich umowach. Kwestia ta będzieprzedmiotem analizy w dalszej części opracowania.23Tak m.in. wyr. SN z 1.07.2017 r., IV CSK 285/16, LEX nr 2308321; wyr. SN z 27.02.2019 r., II CSK19/18, http://www.sn.pl. 17

CZĘŚĆ I. ANALIZAII. Klauzula indeksacyjna a określenie głównegoświadczenia stron umowyChyba najistotniejsze zagadnienie prawne, jakie powstaje w związku z włączaniem do umów kredytowych (pożyczki) klauzuli indeksacyjnej, to pytanie, czy klauzula indeksacyjna stanowi sposób określenia świadczenia głównego stron. Od kwalifikacji rzeczonej klauzuliz tej perspektywy zależy bowiem, czy w ogóle będzie ona podlegałakontroli co do jej abuzywności, bowiem art. 3851 § 1 zd. 2 k.c., zaart. 4 ust. 2 dyrektywy 93/1324, wyraźnie przewiduje, że postanowienia umowne określające główne świadczenia stron, co do zasady, niemogą zostać uznane za abuzywne.Ponieważ źródło wskazanego problemu tkwi w prawie europejskim, to analizę należy rozpocząć od wskazania, czy treść tego prawaw tym zakresie jest przesądzająca dla prawa krajowego. Udzielenie nato pytanie odpowiedzi twierdzącej w zasadzie wyłączałoby potrzebę dalszych wyjaśnień przez sądy krajowe, które powinny dokonaćwykładni stosownych przepisów prawa krajowego w zgodzie z prawem UE25.Istotnie, omawiane zagadnienie zostało już dostrzeżone w orzecznictwie TS UE26. Na tle tego orzecznictwa przede wszystkim zarysowałsię wyraźny podział na dwa typy umów kredytowych27, w którychwysokość kredytu została wyrażona w walucie obcej, który to podziałokazał się relewantny dla oceny tego, czym są postanowienia umowne dotyczące głównych świadczeń stron. Odpowiada on wskazanemuwcześniej odmiennemu charakterowi prawnemu klauzuli denominacyjnej oraz klauzuli indeksacyjnej (waloryzacyjnej).Pierwsza grupa rzeczonych umów to taka, gdzie przedmiot świadczenia jest rzeczywiście wyrażony w walucie obcej, a wskazanie walutyobcej nie służy jedynie jako klauzula waloryzacyjna (jest to zatem kreDyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowachkonsumenckich, Dziennik Urzędowy L 095 , 21/04/1993 P. 0029 – 0034.25Zob. w tej kwestii zwłaszcza: A. Sołtys, Obowiązek wykładni zgodnej w kontekście wykładni prawa UEprzez sądy polskie, [w:] A. Wróbel (red.), System Prawa Unii Europejskiej, t. 3, L. Leszczyński (red.), Wykładnia prawa, Warszawa 2019, s. 483–517.26Zob. zwłaszcza: wyr. TS UE z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13, Kásler i Káslerné Rábai, ECLI:EU:C:2013:218.27J.M. Kondek, W. Somerski, Dopuszczalność ujemnego oprocentowania kredytów w świetle obecnej sytuacji gospodarczej, PPH 2015, z. 12, s. 14–15, wskazują na istnienie 3 typów kredytów: złotowy, walutowyoraz trzeci – indeksowany do waluty obcej.2418

I I . K L A U Z U L A I N D E K S A C YJ N Adyt denominowany w walucie obcej). Chodzi zatem o umowy, na podstawie których kredytobiorca spłaca kredyt bezpośrednio w walucieobcej28. Nie ma zatem znaczenia, gdzie on tę walutę nabywa – może,ale nie musi ją nabyć w banku, z którym wiąże go umowa kredytu.W konsekwencji bank nie ma zapewnionej dodatkowej korzyści z zawartej umowy w postaci zysku wynikającego z regularnej sprzedażykredytobiorcy waluty po ustalonych przez siebie cenach. W tego rodzaju umowach w sprawie z 20.09.2017 r., C-186/16, Andriciuc i in.29TS UE uznał, że określenie wysokości kredytu w walucie obcej dotyczygłównego przedmiotu świadczenia.Natomiast druga grupa umów to takie, w których wartość kredytuco prawda określono w walucie obcej, jednak jest on

Dr. iur. Aleksander Grebieniow dr hab. Konrad Osajda, LL.M. Kredyty walutowe Węzłowe zagadnienia VII. Rada Naukowa Przewodniczący: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Z-ca Przewodniczącego: prof. UŁaz dr hab. Jacek Kosonoga