Transcription

ERGO Insurance SE Lietuvos filialasERGO visų rizikų transporto priemonių kasko draudimasGalioja nuo 2019 03 01Apdrausti – reiškia suprastiNorėtume atkreipti dėmesį į draudimo sutarties sudarymo ypatumus.Taip pat priminti, kad draudimo sutartis yra tiek ERGO, tiek ir Jūsų įsipareigojimas. Todėl siekdami abipusio supratimo ir norėdami užtikrinti patogų ir saugų transporto priemonių kasko draudimo vartojimą, norėtume šioje dalyje pateikti svarbios ir neatsiejamos nuo sutarties sudarymoinformacijos.Kodėl Jums naudinga draustis„ERGO visų rizikų kasko“ draudimu?„Visų rizikų kasko“ draudimas suteikia transporto priemonės apsaugą nuovisų netikėtų ir nenumatytų įvykių, kurių metu sugadinama, sunaikinamaar pavagiama transporto priemonė, išskyrus tuos atvejus, kurie draudimotaisyklėse yra įvardyti kaip nedraudžiamieji. Dažniausiai automobilis sugadinamas eismo įvykio ar vagystės metu, tačiau yra daug ir kitokių įvykių, kuriuos numatyti yra labai sunku ar netgi neįmanoma. Jei draudžiatėsne „Visų rizikų kasko“ draudimu (kai išvardijami konkretūs draudžiamiejiįvykiai), galimi atvejai, kai draudimo apsauga nebus suteikta, nors įvykisdraudimo taisyklėse ir nebuvo įvardytas kaip nedraudžiamasis. Pasirinkę„ERGO visų rizikų kasko“ draudimą, Jūs apdrausite savo transporto priemonę nuo įvairiausių atsitikimų, kurių metu gali būti patiriama nuostoliųdėl transporto priemonės sugadinimo ar vagystės.Susipažinimas su draudimo taisyklėmisir draudimo teikiama apsaugaPageidaujant turėti visavertę draudimo apsaugą, būtina suprasti, nuo konorėtumėte apdrausti savo transporto priemonę ir tuo pačiu apsaugotisavo finansinę padėtį netikėto įvykio atveju. Automobilis gali būti sugadintas ne tik eismo įvykio ar vagystės metu, bet ir jam stovint kieme arautomobilių saugojimo aikštelėje, ar gaisro metu. Šios taisyklės yra parengtos „Visų rizikų“ draudimo principu ir pritaikytos apsaugoti Jūsų finansinį stabilumą Jūsų transporto priemonės sugadinimo atveju, įvykusatskirų dalių ar paties automobilio vagystei bei prireikus skubios pagalboskelyje, kai transporto priemone neįmanoma tęsti kelionės dėl gedimo arbet kurio kito įvykio, išskyrus atsitikimus, nurodytus transporto priemonių draudimo taisyklių dalyse „Nedraudžiamieji įvykiai“ (3) bei „Draudimoišmokos nemokėjimo priežastys“ (4). Daugeliu atvejų be jokio papildomomokesčio suteiksime Jums galimybę pasinaudoti pakaitiniu automobiliu,kol Jūsų automobilis bus remontuojamas. Maksimalaus pakaitinio automobilio suteikimo laiko vieno draudžiamojo įvykio atveju ribos yra 15 arba21 diena, priklausomai nuo nuomos termino draudimo sutartyje.Kokia informacija būtina sudarant sutartįir kas nuo jos priklauso?Draudimo apsauga suteikiama atsižvelgus į Jūsų pateiktą informacijąapie automobilį, jo saugos sistemas (signalizaciją), vairuotojų, kurie naudojasi Jūsų automobiliu, vairavimo patirtį bei automobiliu atliekamą veiklą (pvz., automobilis naudojamas asmeniniais tikslais ar verslui vykdyti(pvz., nuomai, taksi ir kt.). ERGO konsultantai, turėdami šią informaciją,gali Jums pasiūlyti geriausiai Jūsų poreikius atitinkančią draudimo apsaugą. Jūsų pateiktos informacijos tikslumas padės sudaryti tokią draudimo sutartį, kuri garantuos tinkamo dydžio ir apimties pagalbą įvykusdraudžiamajam įvykiui.Draudimo sutarties informacijaDraudimo sutartyje yra nurodoma, koks automobilis ir nuo kokių įvykiųyra apdraustas, kuriam laikotarpiui ir kokioje teritorijoje suteikiama draudimo apsauga. Sudarę draudimo sutartį mes rūpinamės, kad Jus pasiektųinformacija apie atidėtus draudimo įmokos mokėjimo terminus, draudimo sutarties pabaigą bei kitas ERGO teikiamas draudimo paslaugas irakcijas, apie tai pranešdami Jums raštu. Todėl labai svarbu, kad kontaktai – Jūsų adresas, telefonas – sutartyje būtų nurodyti teisingai. Šiais rekvizitais naudojamasi Jus informuojant apie Jūsų patirtos žalos dėl transporto priemonės sugadinimo ar vagystės kompensavimą.Įvykių registravimas, konsultavimas ir pagalbaAutomobilio sugadinimas ar vagystė nėra įprasta situacija, todėl dažnaiieškoma draugų ir pažįstamų pagalbos ar patarimo. Tokią pagalbą ir konsultaciją Jums suteiks ERGO darbuotojai, budintys 24 valandas per parą,su kuriais susisieksite paskambinę telefonu 1887. Jūsų įvykis bus užregistruotas, suteikta informacija, kaip elgtis atsitikus nelaimei, iškviesta pagalbos kelyje tarnyba, suteiktas pakaitinis automobilis. Apie draudžiamąjįįvykį galite pranešti ir savitarnos svetainėje mano.ergo.lt.Išskaitos dydžiai. Kodėl jie nustatomi?Draudžiant lengvuosius automobilius, dažniausiai taikoma 100 Eur arba150 Eur dydžio išskaita automobilio sugadinimo atveju bei 5 proc. arba 10proc. dydžio vagystės atveju. Tokia suma arba žalos dalimi Jūs patys dalyvaujate kiekvienos žalos atveju. Ilgametė ERGO patirtis ir įvykių administravimo praktika leidžia teigti, kad tokio dydžio išskaitos leidžia ženkliaisumažinus draudimo įmoką už priimtiną kainą įsigyti „Visų rizikų kasko“draudimo apsaugą bei sukaupti didesnę nuolaidą pratęsiant draudimosutartį.Kaip atlyginama Jūsų patirta žala dėlautomobilio sugadinimo, vagystės ar gedimo?Jei automobilis sugadinamas, atlyginamos jo remonto išlaidos.Dažniausiai ERGO klientai automobilius remontuoja ERGO partnerių servisuose, nes tai suteikia galimybę greičiau nustatyti remonto apimtį ir atlikti kokybišką remontą. Automobilio vagystės atveju atlyginamos išlaidos,reikalingos tokiam pat automobiliui įsigyti. Automobiliui sugedus kelyje,nedelsdami organizuosime techninę pagalbą, apmokėsime Jūsų tolimesnę kelionę ar viešbučio išlaidas. Visais numatytais atvejais suteiksime nemokamą pakaitinį automobilį. Išsami žalos nustatymo ir išmokų apskaičiavimo tvarka yra nurodyta „Žalos nustatymo tvarkos“ (6) ir „Draudimoišmokų apskaičiavimo“ (7) dalyse.Ar tinkamai vykdoma sutartis?Draudimo sutartis yra ERGO ir Jūsų susitarimas, kuris abi šalis įpareigojatinkamai vykdyti savo pareigas, aprašytas skiltyse „Draudėjo ir draudikoteisės bei pareigos draudimo sutarties galiojimo metu“ (15) bei „Draudėjopareigos draudžiamojo įvykio atveju“ (5). Pagrindiniai draudimo bendrovės įsipareigojimai yra paprasti – kuo greičiau ir kuo teisingiau atlygintižalą, tačiau ERGO, siekdama būti patikimu Jūsų finansinio saugumo garantu, vykdo ir kitus verslo etikos įsipareigojimus: informuoja apie atidėtų įmokų mokėjimo terminus, primena apie besibaigiančią sutartį, taippat primena dėl trūkstamų nepateiktų dokumentų, reikalingų mokantišmoką.

ERGO Insurance SE Lietuvos filialasTransporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 030Galioja nuo 2019 03 011. Draudžiamieji įvykiai2. Draudimo galiojimo teritorija3. Nedraudžiamieji įvykiai4. Draudimo išmokos nemokėjimo priežastys5. Draudėjo pareigos draudžiamojo įvykio atveju6. Žalos nustatymo tvarka7. Draudimo išmokų apskaičiavimo tvarka8. Draudimo išmokos mokėjimo terminai9. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys10. Draudimo objektas11. Draudimo sumų, įmokų dydžių apskaičiavimo tvarka ir mokėjimopagrindai bei atsakomybė ir pasekmės dėl jų nesilaikymo13. Dvigubas draudimas, draudimas padidintomis ir sumažintomissumomis14. Ikisutartinės draudėjo ir draudiko teisės bei pareigos15. Draudėjo ir draudiko teisės bei pareigos draudimo sutartiesgaliojimo metu16. Draudimo sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos.17. Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimokitam ar kitiems draudikams tvarka18. Atsakomybė už draudimo taisyklių pažeidimus19. Draudimas kito asmens naudai20. Ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo tvarka21. Bendrosios draudimo taisyklių sąvokos12. Draudimo sutarties galiojimo terminai1. Draudžiamieji įvykiaib) degalų pristatymu:1.1. Transporto priemonių „Visų rizikų kasko“ draudimas (išskyrusNedraudžiamuosius įvykius, nurodytus šių taisyklių 3. punkte ir Draudimoišmokos nemokėjimo pagrindus, nurodytus šių taisyklių 4. punkte), susijęs su apdraustos transporto priemonės sugadinimu ar sunaikinimu dėltiesioginio, staigaus ir nenumatyto mechaninės jėgos poveikio iš išorės ardėl gaisro, sprogimo, taip pat jei apdrausta transporto priemonė (jos dalis (-ys)) buvo pavogta ar užvaldyta plėšimo būdu. Transporto priemonėjeneserijiniu būdu stacionariai įrengta papildoma įranga, kuriai žala buvopadaryta dėl šiame punkte nurodyto draudžiamojo įvykio, yra apdraustatik tokiu atveju, jei draudėjas ir draudikas dėl to atskirai susitarė ir aiškiainurodė draudimo liudijime. Draudimo išmokų apskaičiavimo tvarka ir dydis nurodyti šių taisyklių 7.1 punkte.tuo atveju, kai transporto priemonei netikėtai pasibaigė degalai, apmokamos degalų pristatymo išlaidos (įskaitant ir išlaidas už degalusiki 5 litrų);1.2. Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai vairuojant apdraustą transporto priemonę buvo sužaloti ar žuvo apdraustieji asmenys.Draudimo apsauga taip pat galioja dėl nelaimingų atsitikimų (neįgalumo,mirties, laikino neįgalumo, kaulų lūžių atveju) apdraustiesiems įlipant įir išlipant iš apdraustos transporto priemonės. Apdraustieji asmenys apdraudžiami pagal vieną iš šių dviejų sistemų – „Bendrąją sistemą“ arba„Vietų sistemą“. Draudimo išmokų apskaičiavimo tvarka ir dydis nurodytišių taisyklių 7.2 punkte.jei transporto priemonė eismo įvykio metu apgadinama taip, kad tolimesnis tokios transporto priemonės eksploatavimas keltų pavojųeismo dalyviams ar eksploatavimas nėra įmanomas, draudikas organizuoja transporto priemonės vienkartinį transportavimą iš įvykio vietos iki artimiausios transporto priemonių remonto paslaugasteikiančios bendrovės ar draudėjo gyvenamosios vietos, įskaitant irbagažą bei ne verslo tikslais vežamą krovinį, ir apmoka transportavimo išlaidas;1.3. Pagalbos kelyje draudimas. Jeigu draudėjas ir draudikas dėl toatskirai susitarė ir aiškiai nurodė draudimo liudijime, apdraudžiamosdraudėjo išlaidos, susijusios su:e) transporto priemonės transportavimu dėl vairuotojo sveikatossutrikimo:1.3.1.neatidėliotina pagalba įvykio vietoje:a) pagalba transporto priemonei sugedus ar kelyje įvykus transportopriemonės apgadinimui:tuo atveju, kai kelionės tęsimas transporto priemone keltų pavojųkitiems eismo dalyviams, sukeltų didesnius transporto priemonėsgedimus ar tęsti kelionę dėl gedimų ar apgadinimo būtų neįmanoma, draudikas organizuoja techninės pagalbos automobilio atvykimą ir apmoka išlaidas, susijusias su transporto priemonės remontuįvykio vietoje; transporto priemonės užklimpimas (sniege, purve arsmėlyje), kuris įvyko kelių eismui skirtose teritorijose, laikomas neatidėliotinos pagalbos įvykiu;c) transporto priemonės transportavimu po gedimo:jei transporto priemonės negalima paruošti tolimesnei eksploatacijai įvykio vietoje, draudikas organizuoja transporto priemonės vienkartinį transportavimą iš įvykio vietos iki artimiausios transportopriemonių remonto paslaugas teikiančios bendrovės ar draudėjo gyvenamosios vietos, įskaitant ir bagažą bei ne verslo tikslais vežamąkrovinį, ir apmoka transportavimo išlaidas;d) transporto priemonės transportavimu po eismo įvykio:jei dėl pablogėjusios vairuotojo sveikatos ar mirties į įvykio vietą yraiškviesta greitoji medicininė pagalba ir tolimesnis tokios transportopriemonės vairavimas keltų pavojų eismo dalyviams ar vairuotojasišvežtas į ligoninę suteikti jam medicininę pagalbą, draudikas organizuoja transporto priemonės vienkartinį transportavimą iš įvykio vietos iki draudėjo nurodytos vietos ar jo gyvenamosios vietos,įskaitant ir bagažą, bei ne verslo tikslais vežamą krovinį, ir apmokatransportavimo išlaidas;Transporto priemonės transportavimas, nurodytas c, d, e punktuose,gali būti atliekamas ir nedalyvaujant transporto priemonės vairuotojui pagalbos kelyje suteikimo vietoje, jei pastarasis perduoda transporto priemonės raktus transportavimą atliekančiam asmeniui.ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Adresas Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius. Įmonės kodas 302912288. PVM kodas LT100007345010. Telefonai: 1887, (8 5) 268 3000.Faksas (8 5) 268 3005. El. paštas [email protected] Tinklalapio adresas www.ergo.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, VĮ Registrų centras, Vilniausfilialas.Filialo steigėjas ER GO Insurance SE. Įmonės kodas 10017013. PVM kodas EE100295906. Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika. Duomenyskaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje.2

1.3.2.kelionės pratęsimu ar grįžimu atgal:jei dėl staigaus ir netikėto gedimo ar apgadinimo tos transporto priemonės, kuria draudėjas ar apdrausti asmenys pradėjo kelionę, neįmanoma suremontuoti arba ji pavagiama, draudikas organizuoja draudėjoar apdraustųjų asmenų kelionę atgal iki draudėjo ar apdraustų asmenųnuolatinės gyvenamosios vietos arba tolimesnę kelionę iki numatytosvietos ir kelionę atgal nuo numatytos vietos iki nuolatinės gyvenamosios vietos ir apmoka kelionės išlaidas;1.3.3.nakvyne:jei dėl staigaus ir netikėto gedimo ar apgadinimo tos transporto priemonės, kuria draudėjas ar apdrausti asmenys pradėjo kelionę ir darnėra nuvykę iki numatytos vietos, neįmanoma suremontuoti arba ji pavagiama, draudėjui pageidaujant, draudikas padeda draudėjui surastivietą nakvynei ir apmoka vienos nakvynės išlaidas;Jeigu draudėjas ar apdrausti asmenys pasinaudojo kelionės pratęsimoar grįžimo atgal paslauga, draudikas nakvynės išlaidų neapmoka.1.3.4.prarastų transporto priemonės raktelių paslauga:jeigu kelionės metu draudėjas ar apdrausti asmenys prarado apdraustos transporto priemonės raktelius, draudikas organizuoja transportopriemonės savininko turimų atsarginių raktelių, esančių jo nurodytojevietoje, atsiuntimą ir apmoka persiuntimo išlaidas;1.3.5.pagalba remontuojant automobilį;2. Draudimo galiojimo teritorija2.1. Transporto priemonių „Visų rizikų kasko“, keleivių draudimo nuonelaimingų atsitikimų, „Mobiliojo kasko“ apsauga galioja geografinėjeEuropos teritorijoje.2.2. Pagalbos kelyje draudimo apsauga galioja vienoje iš toliau nurodytų teritorijų:2.2.1.Lietuvos Respublikos teritorijoje;2.2.2.geografinėje Europos teritorijoje.3. Nedraudžiamieji įvykiai3.1. Nedraudžiamaisiais įvykiais, už kuriuos draudimo įmonė neprivalomokėti draudimo išmokų, laikomi tie įvykiai, kurių metu žala padaromadraudimo objektui:3.1.1.kai transporto priemonė naudojama atlikti tokius veiksmus,kurių atlikimui ji nėra pritaikyta, arba naudojama nesilaikant transporto priemonės eksploatavimo taisyklių;3.1.2.jei įvykio metu transporto priemonė buvo techniškai netvarkinga. Ši išlyga netaikoma, kuomet nėra priežastinio ryšio tarp draudžiamojo įvykio ir apdraustos transporto priemonės techninės būklės;3.1.3.kaip pasekmė gedimų, atsiradusių pačioje transporto priemonėje dėl jos eksploatavimo, išskyrus pagalbos kelyje atvejus;jeigu po draudžiamojo įvykio transporto priemonę reikia remontuoti,draudikas padeda surasti transporto priemonių remonto paslaugas teikiančią bendrovę. Už draudiko pasiūlytų transporto priemonių remonto paslaugas teikiančios bendrovės pasirinkimą atsako draudėjas. Užatliktų darbų kokybę atsako transporto priemonių remonto paslaugasteikianti bendrovė;3.1.4.dėl darbo režimo ar darbo saugumo reikalavimų, numatytųLietuvos Respublikos teisės aktuose, pažeidimo;1.3.6.3.1.6.kai specialiosios paskirties transporto priemonė, kurios pagrindinė paskirtis yra specialiąja įranga atlikti specialiąsias funkcijas,atlieka šias funkcijas (pavyzdžiui: autokranas, autokopėčios, autobokštelis, gaisrinis automobilis, miškovežis ir pan.);pakaitinio automobiliu suteikimu:jeigu po draudžiamojo įvykio transporto priemonė yra remontuojama su draudiku suderintoje transporto priemonių remonto paslaugasteikiančioje bendrovėje, draudikas apmoka pakaitinio automobilionuomos išlaidas. Pakaitinis automobilis suteikiamas atsižvelgus į remontuojamos transporto priemonės klasę (dydį), bet ne aukštesnę neikompaktinės klasės;1.3.7.grįžimu / nuvykimu į autoservisą:jeigu po draudžiamojo įvykio transporto priemonė yra remontuojamasu draudiku suderintoje transporto priemonių remonto paslaugas teikiančioje bendrovėje, draudikas apmoka draudėjo išlaidas dėl parvykimo į gyvenamąją vietą iš transporto priemonių remonto paslaugasteikiančios bendrovės bei išlaidas dėl nuvykimo atsiimti suremontuotos transporto priemonės;1.3.8.Pagalbos kelyje draudimo paslaugos suteikiamos ir su tuo susijusios išlaidos atlyginamos draudėjui, apdraustos transporto priemonės vairuotojui ir kartu keliavusiems keleiviams.1.4. „Mobilusis kasko“ draudimas: draudžiamuoju įvykiu šiose taisyklėse laikomas draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu atsitikęs tokskelių eismo įvykis, kurio metu buvo sugadinta ar sunaikinta transportopriemonė, nenurodyta draudimo sutartyje ir nuosavybės teise nepriklausanti draudėjui (įskaitant ir jungtinės nuosavybės atvejį), bet teisėtu pagrindu laikinai perduota vairuoti draudėjui (draudimo išmoka nustatomaatsižvelgiant į 7.4 punkto sąlygas).1.5.Transporto priemonės laikinosios nuomos draudimasJei apdrausta transporto priemonė dėl šių taisyklių 1.1. straipsnyje išvardytų draudžiamųjų įvykių negali būti laikinai eksploatuojama, draudikasapmoka ne aukštesnės kaip tos pačios transporto priemonės klasės / grupės laikinąją transporto priemonės nuomą.1.6.„Atsakingasis kasko“ draudimasSuteikiama draudimo apsauga, viršijanti transporto priemonių valdytojųcivilinės atsakomybės privalomojo draudimo suteikiamos draudimo apsaugos apimtį. Pagal šias taisykles draudimo apsauga suteikiama tiemsįvykiams, kurie pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą laikomi nedraudžiamaisiais (pavyzdžiui: žalapadaryta užsidegus transporto priemonei, žala dėl transporto priemonėsdurų atidarymo, jei tai įvyksta ne eismo įvykio metu ir pan.).Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 0303.1.5.dėl gaisro, kai apdraustoje transporto priemonėje arba šaliajos buvo naudojamas atviros ugnies šaltinis bei kiti prietaisai, kuriuosyra draudžiama naudoti pagal transporto priemonės eksploatacijostaisykles;3.1.7.kai transporto priemonė eksploatuojama ne kelių eismui skirtose teritorijose, taip pat transporto priemonės naudojimas ant užšalusių vandens telkinių;3.1.8.kai transporto priemonė dalyvauja bet kokiuose važiavimuose, kuriuose siekiama kuo didesnio greičio, kliūčių įveikimo ir / arba reikalaujama ypatingo vairavimo meno, taip pat kai transporto priemonėnaudojama mokymui vairuoti;3.1.9.kai transporto priemonė valdoma neteisėto valdytojo, išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonė apgadinama vagystės ar plėšimo metu;3.1.10. apdraustos transporto priemonės valdytojui neturint teisėsvairuoti tos kategorijos transporto priemonės arba neturint teisės vairuoti transporto priemonę;3.1.11. kai transporto priemonė buvo valdoma neblaivaus, apsvaigusio nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų valdytojo, taip patkai pastarasis vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismoįvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo; šių taisyklių prasme neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;3.1.12. kai transporto priemonės valdytojas, naudodamas transportopriemonę, nepakluso kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijųpareigūnų reikalavimams;3.1.13. dėl transporto priemonės savininko ir / ar valdytojo pavojingoir chuliganiško vairavimo; šių taisyklių prasme pavojingas ir chuliganiškas vairavimas suprantamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;3.1.14. kai įvykis organizuojamas tyčia ar transporto priemonė naudojama nusikalstamiems veiksmams atlikti;3.1.15. dėl žemės drebėjimo, radiacijos, branduolinės energijospoveikio;3.1.16. bet kokia žala, nuostoliai ir išlaidos, tiesiogiai ar netiesiogiaisąlygotos arba susijusios su toliau šiame punkte nurodytais įvykiais,neatsižvelgiant į tai, kad žalos, nuostolių, išlaidų atsiradimui ar jų dydžiui galėjo turėti įtakos kitos priežastys ir aplinkybės:a) karas, invazija, agresija, priešiški užsienio jėgų veiksmai, kariniopobūdžio veiksmai (nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas karas,3

ar ne), pilietinis karas, maištas, revoliucija, sukilimas, vidaus neramumai, pasiekę sukilimo, karinės arba neteisėtos jėgos panaudojimo mastą, taip pat streikas, lokautas, valdžios ar valdžios institucijųnurodymai ir / ar veiksmai;3.3.3.3.1.1. nelaimingų atsitikimų dėl psichikos ar sąmonės sutrikimų,apopleksijos, epilepsijos ar kitų konvulsinių traukulių, ištinkančių visąapdraustojo kūną. Tačiau draudimo apsauga galioja, jei šiame punkte išvardinti sutrikimai ar traukuliai atsirado dėl nelaimingo atsitikimo, kuris pagal šias taisykles laikomas draudžiamuoju įvykiu;b) bet kokio pobūdžio teroristiniai aktai (terorizmas).Pagal šią išlygą taip pat neatlyginama žala, nuostoliai arba išlaidos, tiesiogiai ar netiesiogiai sukelti arba susiję su reagavimu, kelio užkirtimu arnuslopinimu a) ir b) papunkčiuose nurodytų veiksmų ir įvykių ar bet kokiukitu būdu susiję su šio punkto a) ir b) papunkčiuose nurodytais veiksmaisir / arba įvykiais.3.2.3.3.1.2. nelaimingų atsitikimų, kuriuos patyrė apdraustasis asmuosąmoningai darydamas ar rengdamasis padaryti nusikaltimą;3.3.1.3. nelaimingų atsitikimų, kuriuos patyrė apdraustieji asmenys dėl prieš juos įvykdytos nusikalstamos veikos;Transporto priemonių „Visų rizikų kasko“ draudimas3.3.1.4. nelaimingų atsitikimų kelionėse, kurios rengiamos, vykdomos ar tęsiamos, apie tai nežinant įgaliotiesiems naudotis transporto priemone asmenims ar prieš jų valią;3.2.1.Be šių taisyklių 3.1 punkte išvardytų nedraudžiamųjų įvykių,transporto priemonių „Visų rizikų kasko“ draudimas taip pat neatlygina:3.2.1.1. žalos transporto priemonės elektros instaliacijai, atsiradusios dėl trumpojo jungimo joje;3.3.1.5. infekcinių susirgimų, išskyrus tų, kurių sukėlėjai patenkaį organizmą susižeidus draudžiamojo įvykio, numatyto šiose taisyklėse, metu. Nežymūs odos ir gleivinės sužeidimai (nubrozdinimai,įbrėžimai) nelaikomi draudžiamaisiais įvykiais, nors per juos tuoj patar po kurio laiko ligos sukėlėjai patenka į organizmą. Pasiutligės irstabligės atveju šis apribojimas negalioja. Infekcijoms, sukeltomsgydymo metu, taikytinas šių taisyklių 3.3.1.6 punktas;3.2.1.2. žalos dėl medžiagos, iš kurios padaryta transporto priemonė, savaiminių įskilimų ar trūkimų arba detalės (-ių) funkcijos (-ų)praradimo, senėjimo ar korozijos (pavyzdžiui: lingių išsitiesinimo,lonžeronų įtrūkimo, stiklo įskilimo, surūdijimo ir pan.);3.2.1.3. žalos transporto priemonės dalims, atskirtoms nuo transporto priemonės (nesukomplektuotoms su ja), išskyrus šių taisyklių7.1.9.6 c) punkto nurodytą atvejį;3.3.1.6. sveikatos sutrikimų dėl gydymo ar operacijų, kurias apdraustasis atlieka sau ar leidžia atlikti. Jeigu operacija ar gydymas(spindulinis, fizioterapinis ar medikamentinis) buvo būtinas dėl nelaimingo atsitikimo, tuomet tai vertinama kaip draudžiamasis įvykis;3.2.1.4. žalos dėl transporto priemonės ar jos dalių vagystės, jeišioje transporto priemonėje buvo palikti šios transporto priemonėsdegimo ar durų (bagažinės dangčio) rakteliai arba neįjungtos ir / arneveikiančios ir / ar nesumontuotos saugos sistemos (signalizacijos),numatytos draudimo sutartyje;3.3.1.7. pilvo ertmės ar pilvo apatinės dalies pažeidimų (trūkio,išvaržos);3.3.1.8. tarpslankstelinių diskų pakenkimų ar išvaržų, degeneracinių pokyčių sąnariuose, insultų, infarktų ir kitų kraujotakos sutrikimų;3.2.1.5. žalos dėl transporto priemonės ar jos dalių vagystės, jeidraudikui nepateikiami visi transporto priemonės degimo ar durų(bagažinės dangčio) rakteliai ar saugos sistemos (signalizacijos) valdymo pultai;3.2.1.6. žalos dėl transporto priemonės pasisavinimo, įvykdyto paties draudėjo ar jo įgalioto asmens arba kitų asmenų, kurie su transporto priemonės savininko ar jos teisėtų valdytojų žinia ir valia buvoįgiję teisę naudotis apdrausta transporto priemone;3.2.1.7. žalos, atsiradusios dėl turto konfiskavimo, arešto ar jo sugadinimo arba sunaikinimo valstybės valdžios institucijų nurodymu;3.2.1.8. žalos, atsiradusios dėl to, kad apdraustą transporto priemonę apgadina ja vežamas krovinys (kroviniu nėra laikoma nestacionari įranga). Šis punktas netaikomas, jei nėra galimybės objektyviai nustatyti, kokia žalos dalis padaryta transporto priemonei dėlkrovinio poveikio ir kokia žalos dalis buvo padaryta dėl poveikio išišorės. Taip pat šis punktas netaikomas, jeigu krovinio padaryta žalaapdraustai transporto priemonei atsiranda dėl kitų eismo dalyvių(išskyrus apdraustos transporto priemonės vairuotoją) kaltės, atitinkamų institucijų pripažintų įvykio kaltininkais;3.2.1.9. žalos, atsiradusios dėl krovinio pakrovimo į ar iškrovimo išapdraustos transporto priemonės;3.2.1.10. žalos, atsiradusios transporto priemonę pakraunant ar iškraunant, kai siekiama ją transportuoti sausumos, vandens ar orotransportu;3.2.1.11. žalos dėl transporto priemonės salono dalių ar įrangos sugadinimo, kurį padaro apdraustos transporto priemonės valdytojas,keleiviai ar naminiai gyvūnai;3.2.1.12. už transporto priemonės pakeitimus, pagerinimus, už remontą dėl susidėvėjimo, vertės ar išvaizdos pabloginimo bei galingumo sumažėjimo, pervežimo, skubaus detalių pristatymo išlaidųir išlaidų dėl transporto priemonės prastovų bei degalų sąnaudų iriišlaidų transporto priemonės skysčiams, kurie buvo pakeisti (išleisti)dėl atliekamo remonto technologijos, bet ne dėl tiesioginio draudžiamojo įvykio poveikio. Draudikas taip pat neapmoka baudų, kurias dėl draudžiamojo įvykio turėjo sumokėti draudėjas;3.2.1.13. papildomų išlaidų, kurios susidaro tarpininkaujant (atstovaujant) transporto priemonių remonto paslaugas teikiančiai (-ioms)bendrovei (-ėms) dėl transporto priemonės remonto;3.2.1.14. žalos dėl transporto priemonės nestacionarios įrangos, jeižala buvo padaryta ne eismo įvykio metu ar buvo sugadinta (sunaikinta) tik ši nestacionari įranga.Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 030Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų:3.3.1.Be šių taisyklių 3.1 punkte išvardintų nedraudžiamųjų įvykių,keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų neapima:3.3.1.9. patologinių sutrikimų dėl psichinių reakcijų (afekto būklėje)nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasties.3.4.Pagalbos kelyje draudimas:3.4.1.Be šių taisyklių 3.1 punkte išvardintų nedraudžiamųjų įvykių,Pagalbos kelyje draudimas taip pat neatlygina tokių išlaidų:3.4.1.1. kurios atsiranda be draudiko ar jo įgalioto atstovo pasamdytų įmonių tiesioginio dalyvavimo, išskyrus atvejus, kai draudėjasdėl sveikatos būklės negalėjo kreiptis į draudiką iš įvykio vietos;3.4.1.2. dėl įvykio, kurį sąlygoja pasikartojantis transporto priemonės gedimas (-ai) eksploatuojant transporto priemonę nepašalinus(nesuremontavus) techninės priežasties, dėl kurios jau buvo suteiktapagalbos kelyje paslauga.3.5.„Atsakingasis kasko“ draudimas3.5.1.Be šių taisyklių 3.1 punkte išvardintų nedraudžiamųjų įvykių,„Atsakingasis kasko“ draudimas taip pat neatlygina:3.5.1.1. žalos, kuri atlygintina pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį;3.5.1.2. žalos kartu važiavusiems tiems asmenims, kurie yra transporto priemonės bendrasavininkiai, teisėti valdytojai ar šeimosnariai;3.5.1.3. žalos, patiriamos netekus grynųjų pinigų, bižuterijos, juvelyrinių bei meno dirbinių, vertybinių popierių, dokumentų, filatelijos,numizmatikos ar panašių rinkinių arba daiktų;3.5.1.4. žalos dėl draudimo sutartyje nurodytos transporto priemonės sugadinimo, sunaikinimo arba netekimo ar ja gabenamųdaiktų sugadinimo, sunaikinimo arba netekimo;3.5.1.5. žalos dėl apdrausta transporto priemone velkamos (buksyruojamos) transporto priemonės sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo, joje esančių asmenų sužalojimo ar ja gabenamų daiktų sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo;3.5.1.6. žalos dėl transporto priemonės valdytojo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo arba netinkamo vykdymo;3.5.1.7. dėl gamtinei aplinkai padaryto poveikio kylančios žalosžmonėms (jų sveikatai ar gyvybei) arba daiktams, jeigu poveikį sąlygoja pervežamas pavojingas krovinys.4

4. Kitos draudimo išmokos nemokėjimo priežastys4.1. Jeigu draudėjas nevykdo šių taisyklių 5.1.1 punkte nustatytos pareigos, draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba jąsumažinti, atsižvelgęs į tai, ar draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia, ardėl neatsargumo, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudžiamąjįįvykį draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudžiamąjįįvykį neturi įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką.4.2.Draudikas turi teisę sumažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti:- su eismo įvykiu susiję dalyviai nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių (pavyzdžiui, nesutariama, kuris vairuotojas yra kaltas dėl eismoįvykio);- transporto priemonė buvo sugadinta / sunaikinta dėl materialiųobjektų užkritimo ant jos ir padaryta žala yra didesnė kaip 1 500 Eur;- transporto priemonė buvo sugadinta / sunaikinta nežinomų trečiųjų asmenų (išskyrus vagystės ar plėšimo atvejį), o padaryta žalayra didesnė kaip 1 500 Eur;4.2.1.jei draudėjas nevykdė 5.1.2–5.1.13, 5.2–5.4, 7.1.7 punktuosenumatytų pareigų ar nesilaikė sutartos tvarkos. Sprendimą dėl draudimo išmokos sumažinimo priima draudikas, motyvuotai paaiškinęspriežastis, ir apie tai raštu praneša asmenims, pagal draudimo sutartįturintiems teisę į draudimo išmokas;- transporto priemonė buvo sugadinta / sunaikinta dėl kelio defekto (duobė, kelio paviršiuje esantys požeminių komunikacijų elementai ir pan.), o žala yra didesnė kaip 1 500 Eur;4.2.2.žalos dėl transporto priemonės vagystės, jei toje transportopriemonėje buvo palikti tos transporto priemonės dokumentai; šiuoatveju draudimo išmoka mažinama 50 proc.;-4.2.3.nelaimingo atsitikimo sukeltiems sveikatos sutrikimams ar jųpasekmėms įtakos turėjo ligos ar negalavimai; šiuo atveju draudimoišmoka mažinama 50 proc.;4.2.4.jei draudėjas transporto priemonę remontuoja ar planuojaremontuoti draudėjo pasirinktoje transporto priemonių remonto paslaugas teikiančioje bendrovėje, kai draudimo sutartyje numatyta, kadautomobilio remontas turi būti atliekamas draudiko rekomenduotojetransporto priemonių remonto paslaugas teikiančioje bendrovėje; šiuoatveju draudimo išmoka gali būti mažinama 20 proc.4.3.Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jeigu:4.3.1.draudžiamasis įvykis atsitiko dėl draudė

3.1.6. kai specialiosios paskirties transporto priemonė, kurios pa-grindinė paskirtis yra specialiąja įranga atlikti specialiąsias funkcijas, atlieka šias funkcijas (pavyzdžiui: autokranas, autokopėčios, autobokš - telis, gaisrinis automobilis, miškovežis ir pan.); 3.1.7. kai transporto priemonė eksploatuojama ne kelių eismui skir-