Transcription

BÒRD NA GÀIDHLIGCoinneamh a’ Bhùird-stiùiridhBoard MeetingDiciadain 02/03/2022 09.30-15.15Wednesday 02/03/2022 09.30-15.15Air loidhne tro MS TeamsOnline via MS TeamsCLÀR-GNOTHAICHAGENDASEISEAN DÙINTECLOSED SESSION10.0TOISEACH AN T-SEISEIN FHOSGAILTEOPEN SESSION START10.110.210.3Fàilte bhon ChathraicheLeisgeulanA’ nochdadh chom-pàirteanWelcomeApologiesDeclarations of interest11.011.1IONMHASAirson Fiosrachadh *Aithisg Ionmhais gu 30/11/2021Ceann an Ionmhais is Chùisean CorporraFINANCEFor Information *Finance Report to 30/11/2021Head of Finance & Corporate Affairs12.0PLANA GNÌOMH IS COILEANADHOPERATIONAL PLAN AND PERFORMANCE12.1Airson Fiosrachadh *Coileanadh a’ Phlana Gnìomh 21-22Shona NicIllinnein, CeannardAirson FiosrachadhAdhartas nas LuaitheJim Whannel, Stiùiriche Foghlam na GàidhligAirson Fiosrachadh *Plana Nàiseanta na Gàidhlig 2023-28Shona NicIllinnein, CeannardFor Information *Operational Plan 21-22Shona MacLennan, CEOFor InformationFaster Rate of ProgressJim Whannel, Director of Gaelic EducationFor Information *National Gaelic Language Plan 2023-28Shona MacLennan, CeannardRIANACHD MHÌ-CHINNTEANRISK MANAGEMENT12.212.313.013.109.3013.0013.0014.15d. 122d. 125d. 136d. 139Ri AontachadhClàr mhì-chinntean Ro-innleachdailPT1 – Clàr mhì-chinntean ro-innleachdailNicola Pearson, Ceann an Ionmhais is ChùiseanCorporra14.0 PLANA OBRACH A’ BHÙIRD-STIÙIRIDH14.1 Ri AontachadhPlana-obrach a’ Bhùird-stiùiridhPT1 – Plana-obrach a’ Bhùird-stiùiridh 22/23Shona NicIllinnein, CeannardFor DecisionStrategic Risk RegisterPT1 – Strategic risk registerNicola Pearson, Head of Finance and CorporateAffairsBOARD WORK PLANFor DecisionBoard WorkplanPT1 – Board workplan 22/23Shona MacLennan, Ceannardd. 14215.0 GISBEAOCB14.1014.15Ceann-latha na h-ath coinneimh 23/06/2022Date of next meeting 23/06/2022Dùnadh na coinneimhLèirmheas air a’ choinneamhClose of meetingReview of meetingd. 149Pàipearan Fiosrachaidh-Tha pàipearan ‘Airson Fiosrachadh’ airson toirt-fa-near agus chan eil ùine deasbaid no còmhraidh air a chur mun coinneamh sa chlàr-ghnothaich.Far a bheil cothrom ann deasbad is còmhradh a chumail air pàipearan ‘Airson Fiosrachadh’, bidh na pàipearan sin air an comharrachadh le rionnag * air achlàr- gnothaich.Bidh cothrom aig Buill deasbad iarraidh air pàipearan ‘Airson Fiosrachadh’ air nach eil rionnag * le bhith a’ leigeil fios do Chathraiche a’ Bhùird-stiùiridhco-dhiù latha ron choinneimh.Far a bheil ceistean aig Buill co-cheangailte ri leithid clàr-ghnìomhan, poileasaidhean, planaichean no cùisean ionmhais a th’ anns na pàipearan, thathargam brosnachadh gus na ceistean sin a chur air post-d gu [email protected] co-dhiù dà latha obrach ron choinneimh. Cuiridh an sgioba rianachd a’ cheistsin air adhart chun an oifigeir iomchaidh airson freagairt, agus airson a bhith cothromach thèid an fhreagairt a’ sgaoileadh air na Buill gu lèir gus am bi anaon thuigse an uair sin aig a h-uile neach.

For Information Papers‘For Information’ papers are for noting and time for debate or discussion is not allocated in the agenda.Where there is an opportunity to debate and discuss ‘For Information’ papers, these papers will be marked with an asterisk * on the agenda.Members will have the opportunity to request a discussion on unstarred ‘For Information’ papers * by notifying the Chair of the Board at least one day inadvance of the meeting.Where Members have questions related to items such as agendas, policies, plans, or financial matters contained in the papers, they are encouraged toemail these questions to [email protected] at least two working days in advance of the meeting. The administrative team will forward that question to theappropriate officer for an answer, and in the interests of fairness, the answer will be circulated to all Members so that everyone has the same understanding

Coinneamh a' Bhùird-stiùiridh 02/03/2022Seisean Fosgailte : Open SessionCuspair 11.1ForBoard MeetingDate of Meeting02/03/2022Location:OnlineItem on Agenda11.1Paper TitleQuarterly Finance ReportRecommendationFor Information *SpokespersonNicola Pearson, Head of Finance and Corporate AffairsGovernance RoutePolicy and Resources CommitteeLeadership TeamAppendices:Date of MeetingDecision26/01/2022For information15/12/2021For informationPT1 – Finance Report to 30.11.20211.01.12.02.13.03.1PurposeTo give information to the Board on the financial position as at 30 November 2021.The paper is in English as it is presented by the Head of Finance and Corporate Affairs.BackgroundPT1 provides an overview of the Quarter and YTD position, as well as a full year forecast position.The Development Spend is categorised in line with Strategic Priorities 1 – 3, whilst Strategic Priority4 (Developing How we Work) is funded from running costs.At the start of 21-22, we had been awarded 5,179k in Grant in Aid which was our original budgetfor the current financial year. However, in June we were awarded a further 400k, taking ourGrant in Aid budget to 5,579k - 200k towards new posts and 200k to the extension of the GDOscontracts.Main PointsAt the end of the November 2021, total spend was 23% under budget. This variance was primarilydriven by Development spend which was underspent by c 900k: 580k – GLAIF Grant Schemes: This variance is related to budget profile rather than a trueunderspend. With GLAIF, we receive status reports at the end of August each year – thesereports trigger a release of spending for new and continuing projects. Spend therefore isexpected to take place between December and January; and 215k – Grant Schemes other. Again, this is a budget phasing issue and the budget isforecast to be fully utilised.Only 353k of the total 3,845k development spend budget remains uncommitted - 197k of thisalso relates to GLAIF Grant Schemes.Running costs are 12% behind budget year-to-date. This is a general underspend across a numberof cost categories.122/151

Coinneamh a' Bhùird-stiùiridh 02/03/2022Seisean Fosgailte : Open SessionCuspair 11.14.04.1RecommendationMembers are requested to consider the report and note the information.5.05.1Main Strategic ImpactsImpact on FinanceAs described above.5.2Impact on StaffN/a.5.3Impact on TrainingN/a5.4Links to Strategic and Corporate AimsThis paper supports the Board in fulfilling the aims for the year.5.5Ceanglaichean ri Frèam-obrach Coileanaidh Nàiseanta/ Links to the National PerformanceFrameworkn/aBuaidhean air Cliù/Impacts on ReputationIt is important the BnG continues to demonstrate effective management of its finances.Buaidhean air Slàinte is Sàbhailteachd/Impacts on Health and Safetyn/aBuaidhean Laghail/Legal Impactsn/aBuaidhean air Co-ionannas/Impacts on Equalityn/aBuaidhean air Àrainneachd/Impacts on the Environmentn/a5.65.75.85.95.10123/151

Coinneamh a' Bhùird-stiùiridh 02/03/2022Seisean FosgailtePT1 - Cuspair 11.1Finance report (against strategic priorities and full year forecast) – November 2021QUARTER 2 (1 Jul - 30 Sept)BUDGETACTUALVARBUDGETACTUALVARFORECASTVARYTD SPENDCOMMITTED 3,60689,638168,09578,45789,63889,638Grant In AidFunding From External BodiesReturned ILABLE ng GaelicLearning GaelicPromoting 1743,93012,3202,199,260881,005236,722DEVELOPMENT SPEND892,331741,363150,968SalariesOther Costs302,915115,312289,67393,691RUNNING COSTS418,226BUDGET CARRIED FORWARDFORECAST89,63889,638TOTAL SPENDBUDGET89,63889,638Opening Available BudgetCOMMITMENTSFULL YEARYTD (1 Apr - 30 Nov)124/151UNCOMMITTED DEV BUDGET:352,561

Coinneamh a' Bhùird-stiùiridh 02/03/2022Seisean FosgailteCuspair 12.1A’ freagairt riAm Bòrd-stiùiridhCeann-latha na Coinneimh02/03/2022Àite:Air-loidhneNì a’ Chlàir-ghnothaich12.1Tiotal a’ PhàipeirCoileanadh a’ Phlana Gnìomh 2021/22Moladh do BhuillAirson fiosrachadh *Neach-labhairt:Shona NicIllinnein, CeannardCùrsa Riaghlachais airson na h-Aithris Ceann-latha na Coinneimh Seòrsachadh na h-AithrisSgioba-stiùiridh13/01/2022Airson aontachadhComataidh Poileasaidh & Ghoireasan26/01/2022Airson FiosrachadhPàipear-taice air a cheangal risTha- PT1 – Coileanadh a’ Phlana Gnìomh 21-221.0Adhbhar1.1’S e as adhbhar don phàipear seo fiosrachadh a thoirt don Bhòrd-stiùiridh aircoileanadh ghnìomhan ann an 2021/22 mu choinneamh na chaidh a chur ronbhuidhinn ann am Plana Chorporra 2018/23 agus Plana Gnìomh 2021/22.2.02.1Cùl-fhiosrachadhTha am Plana Corporra aig Bòrd na Gàidhlig a’ comharrachadh 9 builean coileanaidh abhios gan cleachdadh airson measadh a dhèanamh air coileanadh mu choinneamhphrìomhachasan ro-innleachdail a tha rin coileanadh ro 2023.2.2Tha Plana Gnìomh 2021/22 a’ comharrachadh ghnìomhan sònraichte a thèid achoileanadh gus adhartas a dhèanamh le prìomhachasan ro-innleachdail bhon PhlanaChorporra. Tha na clàran san aithisg an cois seo a’ toirt iomradh air an adhartas a thaga dhèanamh leis a seo.3.03.1Prìomh Aithris/FiosrachadhAig an ìre seo, cha mhòr gu bheil cùisean a’ ruith mar a bha an dùil le dàil air beaganghnìomhan air sgàth dìth luchd-obrach no buaidh COVID air buidhnean eile.Aig an àm seo, thathar den beachd gur ann mar seo a tha an suidheachadh:Àireamh de Ghnìomhan uile gu lèir: 51Air an coileanadh: 22 (43%)Fo sheòl le dùil gum bi iad dèante taobh a-staigh na bliadhna: 25 (49%)Gun a bhith air tòiseachadh ach le dùil gum bi iad dèante ro dheireadh na bliadhna: 1(2%)Nach tèid a libhrigeadh air sgàth atharrachaidhean sa bhuidhinn no COVID-19: 3 (6%)Tha barrachd fiosrachadh sa phàipear PT1 air gach gnìomh.4.04.15.05.1MoladhTha am pàipear seo airson fiosrachadh is thathar ag iarraidh air Buill toirt fa-near donfhiosrachadh seo.Prìomh Bhuaidhean Ro-innleachdachBuaidhean air Ionmhas125/151

Coinneamh a' Bhùird-stiùiridh 02/03/20225.25.35.45.55.65.75.85.95.10Seisean FosgailteCuspair 12.1Tha an obair sa Phlana Gnìomh a’ bualadh gu mòr air an ionmhas againn. Bidh anobair seo a’ tachairt taobh a-staigh nam buidseatan againn.Buaidhean air Luchd-obrachBha buaidh mhòr air an luchd-obrach oir tha an aithisg seo a’ toirt iomradh airiomadh gnìomh a tha an sgioba a’ toirt air adhart, a’ mhòr chuid a bha sa PhlanaGnìomh 21/22 ach bidh obair eile a’ nochdadh tron bhliadhna.Buaidhean air TrèanadhChan eil buaidh dhìreach sam bith aig an aithisg seo air trèanadh ach le cuid de nagnìomhan, tha iad a’ ciallachadh gum bi trèanadh a bharrachd a dhìth air cuid.Ceanglaichean ri Amasan Ro-innleachadh agus CorporraTha am pàipear seo a’ cur ris na ceithir amasan corporra aig Bòrd na Gàidhlig.Ceanglaichean ris an Fhrèam-obrach Coileanaidh NàiseantaAR N-ADHBHARAR LUACHANFòcas air a bhith a’ cruthachadh ’S e comann-sòisealta a th’ annainn a thadùthaich nas soirbheachaile le a’ dèiligeadh ri ar sluagh le caoimhneas,cothroman do dh’Alba air fad urram agus co-fhaireachdainn, a’ toirtsoirbheachadh tro bhith a’ cur ri spèis do riaghladh an lagha, agus a thasunnd, agus ri fàs eaconamach ag obair ann an dòigh a tha fosgailteseasmhach agus in-ghabhalachagus follaiseachAR LUACHAN BUILEAN NÀISEANTACòraicheanClann is Òigridh daonnaCultarCoimhearsnachdan ÀrainneachdBochdainn SlàinteEadar-nàiseanta FoghlamEaconamaidh Gnothachasan soirbheachail is ùr-ghnàthach Buaidhean air CliùThathar an dùil gum bi an aithisg seo a’ cur ri cliù na buidhne leis an eòlas a tha rifhaighinn air obair na buidhne.Buaidhean air Slàinte is SàbhailteachdChan eil buaidh dhìreach sam bith aig an aithisg seo air Slàinte is Sàbhailteachd.Buaidhean LaghailChan eil buaidh laghail dhìreach sam bith aig an aithisg seo.Buaidhean air Co-ionannachdChan eil buaidh sam bith a bharrachd aig an aithisg seo air co-ionannachd.Buaidhean air ÀrainneachdTha an dòigh-obrach ùr a’ dèanamh feum dhan àrainneachd oir cha robh siubhal anntron bhliadhna gu ruige seo is bidh na dòighean-obrach ùra a’ bualadh air mar a bhiossinn ag obair sna bliadhnaichean ri teachd.126/151

Coinneamh a' Bhùird-stiùiridh 02/03/2022Seisean FosgailteCuspair 12.1 PT1A’ COILEANAIDH A’ PHLANA GNÌOMH 2021-22Ar Lèirsinn: Gum bi a’ Ghàidhlig air a faicinn is air a cluinntinn gu làitheil air feadh Alba, chun na h-ìre ’s gum bi i air a haithneachadh mar phàirt bhunaiteach de bheatha muinntir na h-Alba agus mar chànan prìseil a tha a’ cur ri cultar iseaconamaidh na dùthcha.Our Vision: Gaelic is seen and heard on a daily basis across Scotland, such that it is widely recognised as an integral part of Scottishlife and a national and economic asset1. A’ Cleachdadh na Gàidhlig1. Using GaelicPrìomhachasan Ro-innleachdail 1:Gum bi barrachd dhaoine a’ cleachdadh Gàidhlig agus a’ faotainn bhuannachdanbhon chànan nan obair, aig an taigh agus sna choimhearsnachdan acaStrategic Priority 1:More people are using and benefiting from Gaelic at work, at home and in the community Ciamar a tha an t-adhartas a’ cuideachadh le bhith a’ lìbhrigeadh nalèirsinn? Tha a h-uile targaid seo ag obair a dh’ionnsaigh an lèirsinn gu h-àrd a chur an gnìomh agus tha adhartas math air a bhith ann leis a’ mhòr-chuid de na targaidean gu ruige seoagus tha sinn air cuid dhuibh a choileanadh mu thràth.A bheil adhartas mu choinneamh na lèirsinn mar a bhiodh dùil?Prìomh Chomharra CoileanaidhPrìomh Chomharra Coileanaidh1: Barrachd chothroman dodhaoine na sgilean Gàidhlig aca achleachdadhTha adhartas gu ruige seo air a bhith mar a bhiodh dùil.Adhartas gu31/12/2021TargaidCoimhearsnachdanChaidh 11 pròiseact maoineachadh tro GLAIF 21/22 airson sgìrean na h-Eileanan Siar,1.1 Neartaich a’ Ghàidhlig anns na sgìrean traidiseanta le bhith a’ toirt taic agus 4 pròiseactan le ceanglaichean coimhearsnachd ann an sgìrean traidiseanta air a’agus maoineachadh do co-dhiù 10 pròiseactan anns na coimhearsnachdan Ghàidhealtachd.traidiseanta anns na h-eileanan agus na sgìrean dùthchail.1.2 Tog lìonraidhean nas treasa ann an sgìrean bailteil le bhith a’ cumailtaic is maoineachadh ri co-dhiù 10 pròiseactan ann an cathair-bhailtean isbailtean mòra.Planaichean Gàidhlig - A’ gabhail a-steach Dhleastanasan Reachdail1.3 Dèan cinnteach gu bheilear a’ cumail sùil air adhartas le bhith agiarraidh 58 aithisg dearcnachaidh1.4 Dèan cinnteach gu bheil planaichean iomchaidh agus ùraichte le 14litrichean lèirmheis a’ dol a-machChaidh 12 pròiseactan maoineachadh airson Comhairlean Ghlaschu, Dùn Èideann isDùn Dè tro GhLAIF 21/22, is 2 pròiseact eile ann an Glaschu gu ruige seo.Chaidh fios gus aithisgean iarraidh a sgaoileadh gu 46 buidhnean poblach.Chaidh 7 litrichean lèirmheis a-mach gu ruige seo.1.5 Meudaich buaidh nam Planaichean Gàidhlig le bhith a’ cur a-mach 1 Cha deach fios tràth a-mach fhathast.fios tràth gum feumar plana ullachadh1.6 Dèan measadh air adhartas le bhith a’ cur aithisg sgrùdaidh bhliadhnail Chaidh pàipear mu adhartas le planaichean Gàidhlig 2019/20 air beulaibh a’ Bhùird airchun a’ Bhùird air planaichean airson 2019/20 (stèidhichte air dàta 16/06/2021.meatrach nam planaichean)Chaidh am pàipear seo, a tha dà-chànanach, a sgaoileadh do gach ùghdarras poblach atha air aithisgean a chur thugainn no a tha air dheireadh leis na h-aithisgean aca.1.7 Cuidich le bhith a’ buileachadh 40 pròiseact gus geallaidhean Gu ruige seo, chaidh aontachadh ri 52 pròiseactan GLAIF 21-22 (le luach 580k) agusPhlanaichean Gàidhlig a chur an gnìomh tro GhLAIFchaidh aontachadh ri 14 pròiseactan ann am prionnsabal aig an ìre seo.1127/151CoileanadhDùil aig arg/Orainds/ UaineStiùiriche PlanadhCànain LCSPCLCSPCLCSPCLCAir a shàbhaladh mu dhèireadhn air 12.11.2021

Coinneamh a' Bhùird-stiùiridh 02/03/2022Seisean FosgailtePrìomh Chomharra CoileanaidhCuspair 12.1 PT1Adhartas gu31/12/2021Targaid1.8 Meudaich cleachdadh na Gàidhlig le bhith a’ sgaoileadh fiosrachadh Tha oifigearan nam planaichean gu math tric a’ togail air an sgeama #cleachdi legach ràithe mu #Cleachdi do gach ùghdarras poblach a tha an sàs ann am ùghdarrasan poblach aig coinneamhan mu phlanaichean no aithisgean dearcnachaidh.pròiseas nam planaichean Gàidhlig reachdailGu ruige seo, chaidh fios a-mach gu Comhairle Baile Ghlaschu, Taighean-tasgaidhNàiseanta na h-Alba agus Puirt-Adhair na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean.Prìomh Chomharra Coileanaidh 2:TachartasanThathar ag iarraidh air gach pròiseact a gheibh maoineachadh a bhith a’ cur air adhartBidh barrachd dhaoine ag aontachadh leis 2.1 Meudaich cleachdadh na Gàidhlig le bhith a’ toirt taic do ghnìomhan na h-iomairtean seo.an abairt, “Tha a’ Ghàidhlig a’ dèanamh mar phàirt de Cholmcille 1500, Bliadhna nan Sgeul agus #Cleachdi tro bhithdiofar nam bheatha.”a’ lìbhrigeadh nan sgeamaichean maoineachaidh againn2.2 Cuir ri cleachdadh na Gàidhlig le bhith a’ toirt taic do chom-pàirtichean Chaidh aontachadh ri 25k a thabhann do Hands Up for Trad airson Seachdain Gàidhliggus Latha na Gàidhlig agus Seachdain na Gàidhlig a chumailna Cruinne a chumail tràth ann an 2022Air-loidhneChaidh 7 pròiseactan a mhaoineachadh tro GLAIF a thèid lìbhrigeadh gu tur air-loidhne2.3 Dèan cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig nas ruigsinniche tro bhith a’ no a bhios cur air adhart na Gàidhlig air-loidhne. Chaidh cuideachd taic a thabhann doHands Up for Trad airson Seachdain Gàidhlig na Cruinne, pròiseact mòr air-loidhnemaoineachadh co-dhiù 10 pròiseactan air-loidhneairson cur air adhart na Gàidhlig.2.4 Cruthaich drochaidean eadar fileantaich agus luchd-ionnsachaidh tro Bhuannaich Cànan Graphic Studio a’ chùmhnant airson pròiseact #cleachdi Còmhla abhith a’ stèidheachadh "Caraidean cleachdaidh"lìbhrigeadh dhuinn agus tha adhartas a’ tighinn leis. Bidh cleachdi.scot aig amas airluchd na Gàidhlig agus a’ brosnachadh conaltradh aig diofar ìrean (gun a bhith dèanamhsgaradh eadar luchd-ionnsachaidh agus fileantaich).2.5 Thoir cothrom air gnìomhan bogaidh tro bhith a’ lìbhrigeadh na h- Thòisich seo sa Mhàrt 2020 agus tha e air a bhith a’ leantainn on uair sin. Tha BNG airiomairt #Cleachdiaigantaigh le com-pàirticheana bhith co-òrdanachadh, le buidhnean lìbhrigidh a’ cur air dòigh na tachartasan fhèin.Thàinig an iomairt gu crìch anns a’ Ghiblean 2021 aig àm saor-làithean na Càisge. Àsdèidh bruidhinn ris na buidhnean lìbhrigidh bha iad an dùil tachartasan aghaidh-riaghaidh a ruith leis gun robh na bacaidhean a lagachadh. Tha na buidhnean lìbhrigidhfhathast a’ cleachdadh logo “#cleachdiaigantaigh”.Fiosrachadh2.6 Faigh fianais mu na buannachdan/na dùbhlain a tha ann do luchdcleachdaidh na Gàidhlig mar thoradh air a’ ghalar sgaoilte tro bhith a’coimiseanadh co-dhiù trì pìosan rannsachaidhCoileanadhDùil aig arg/Orainds/ UaineSPCLCManaidsear Chompàirteachasan isMaoineachaidh(MCM)MCMSPCLCMCMSPCLCTha an hashtag cuideachd fhathast ri fhaicinn air na meadhanan sòisealta.Tha aon pròiseact air tòiseachadh agus aon eile air fàire.SPCLCCothroman ÙraDè na gnìomhan eile a dh’fhaodadh cuideachadh le adhartas leis an lèirsinn?1128/151Air a shàbhaladh mu dhèireadhn air 12.11.2021

Coinneamh a' Bhùird-stiùiridh 02/03/20222. 0 Ionnsachadh na GàidhligSeisean Fosgailte2. Learning GaelicPrìomhachas Ro-innleachdail 2:Gum bi leudachadh anns na cothroman do dhaoine aig aois sam bith na sgileanGàidhlig aca a thoirt air adhart agus gum bi e nas fhasa dhaibh na cothroman sin aghabhailStrategic Priority 2:Opportunities for people to develop their Gaelic skills at any age have increased and are more accessible Ciamar a tha an t-adhartas a’ cuideachadh le bhith a’ lìbhrigeadh nalèirsinn? Tha an t-adhartas gu ruige seo a’ cur ris ar lèirsinn tro:Leasachaidhean le cothroman a bharrachd airson an cànan ionnsachadh (luchd-fileanta agus luchd-ionnsachaidh)Neartachadh ìomhaigh a’ chànain (ann an coimhearsnachdan eadar-dealaichte agus gu nàiseanta)A’ leudachadh siostaman conaltraidh agus co-obrachaidh airson na targaidean sa Phlana Nàiseanta a choileanadh.Ri linn Covid-19 tha sinn a’ beachdachadh gu faiceallach air na dòighean-obrach againn – gu seachd àraidh leis gu bheil an galar a’ bualadh gu mòr air seirbheisean foghlaim(de gach seòrsa).A bheil adhartas mu choinneamh na lèirsinn mar a bhiodh dùil?Prìomh Chomharra CoileanaidhPrìomh Chomharra Coileanaidh 3:Barrachd taic do sholar sna TràthbhliadhnaicheanPrìomh Chomharra Coileanaidh 4:Barrachd chothroman do dhaoine nasgilean Gàidhlig aca a thoirt air adhartCuspair 12.1 PT1Adhartas gu31/12/2021Targaid3.1 Ullaich ro-innleachd airson an àm ri teachd tro bhith a’ cur an gnìomh Leis na h-atharrachaidhean ann am BnG, cha bhi sinn a’ dèanamh a’ ghnìomh seo.4 sgeamaichean pìleat com-pàirteachais a mhaireas 4-6 mìosan leNan àite, tha sinn air gluasad gu ro-innleachd a chur air dòigh le CNAG agus ComannÙghdarrasan Ionadailnam Pàrant airson pròiseact pìleat gus taic a thoirt seachad do bhuidhnean tràthbhliadhnaichean ann an 16 Ughdarrasan Ionadail.Tha coinneamhan ann le CnaG agus Comann nam Pàrant gach mìos; Fios a’ sgaoileadhthuca mu bhuidheann tràth-bhliadhnaichean 09/07/2021.Conaltradh le CnaG agus CALA mu chothroman do bhuidheann tràth-bhliadhnaicheanFios a chur gu EG & B mu cothroman trèanaidh anns na tràth ìrean.3.2 Cuir ri èifeachdas le bhith a’ comharrachadh prìomh phuingeanBidh an Stiùiriche Foghlaim ag obair le GLAN mar prìomh phuing conaltraidh nàiseanta.conaltraidh airson an dà chuid BnG agus Ùghdarrasan Ionadail.Bidh an t-Oifigear Leasachaidh Foghlaim a’ taisbeanadh aig GLAN san Dàmhair 2021airson fios a thoirt seachad air an obair aice.3.3 Ann an com-pàirteachas le CnamP, dìon maoineachadh le bhith a’Thig Prìomh Chomharran Coileanaidh fhigheadh a-staigh do chumhaichean buidhneandèanamh cinnteach gu bheil maoineachadh a bheir CORRA seachad a’tràth-bhliadhnaichean anns na cùmhnantan aca. Thèid fios a’ toirt seachad ann ancoileanadh nam Prìomh Chomharran Coileanaidh aca.Aithisgean Adhartais gu CORRA gach cairteal.3.4 Cuir aghaidh air buaidh COVID-19 le bhith a’ toirt taic do Bhuidhnean Tha 10 buidhnean a’ coinneachadh air loidhne le àireamhan de 2465 an làthair bhonTràth-bhliadhnaichean gus dòighean ùra a chruthachadh airson a bhitha’ Ghiblean gu deireadh an Dùbhlachd le 229 sessions uile gu lèir le 69ag obair air-loidhne agus air a’ bhlàr a-muigh, a’ gabhail a-steach a bhithteaghlaichean.; 16 buidhnean a nis air fhosgladh agus a’ lìbhrigeadh seiseanan air a’a’ lìbhrigeadh 24 seiseanan tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig air-loidhnebhlàr a-muigh le 1209; 136 seiseanan agus 315 teaghlaichean an làthair aca bhon a’Ghiblean chun an Dùbhlachd.3.5 A’ toirt cothrom do bhuidhnean Tràth-bhliadhnaichean obrachadh tro Dh’fhosgail Sgeama Tabhartasan Tràth bhliadhnaichean 2021/22 ‘sa Chèitein aguslìbhrigeadh Sgeamaichean Tabhartasan Tràth-bhliadhnaichean agus trodhùn e 13mh Iuchar 2021. Chaidh post dealain a mach chun a h-uile buidheann acheannach àrachas airson buidhnean thràth-bhliadhnaichean.fhuair maoineachadh roimhe seo; chaidh a sgeama a shanasachd air làrach-lìn Bhòrdna Gàidhlig agus air na meadhanan sòisealta.Fhuair 19 buidhnean taic (20/21 – 16).Tha àrachas aig 34 bhuidhnean bho Màrt 2021 gu Mart 2022.Ionnsachadh ProifeiseantaCo-labhairt air loidhne gu math soirbheachail (05.21) le 31 an làthair is sgòraichean4.1 Cuir ri misneachd agus ri lìonrachadh tro cho-labhairt Luchd-teagaisg measaidh aig 4/5.Ùr-theisteanaichte air a lìbhrigeadh air-loidhne le com-pàirtichean1129/151Coileanadh Dùil dhFoghlaim (Tràthbhliadhnaichean)OifigearLeasachaidhFoghlaim (Tràthbhliadhnaichean)StiùiricheFoghlaimAir a shàbhaladh mu dheireadh air 10.01.2022

Coinneamh a' Bhùird-stiùiridh 02/03/2022Seisean FosgailtePrìomh Chomharra CoileanaidhCuspair 12.1 PT1Coileanadh Dùil /12/2021Dearg/Orainds/Uaine4.2 Cuir ri sgilean agus comas tro chùrsaichean ceannardais airson àrd- Tha sinn ann an còmhraidhean proifeasanta le institiud airson seo a thoirt air adhartStiùiricheluchd-stiùiridh (an dà chuid airson FtG agus dhaibhsan le uallach airson agus bha coinneamh ann an Lùnastal 2021 le oifigearan Ùghdarrasan Ionadail airsonFoghlaimFtG) air an ullachadh le com-pàirteachas a tha a’ gabhail a-steach BnGmolaidhean fhaighinn bhuapa.Chaidh lìonra nàiseanta air ceannardas ann an FtG stèidhichte le Foghlam Alba isbuidhnean nàiseanta eile; bha coinneamh eile san Lùnastal 2021. Thèid an StiùiricheFoghlaim air ais do SMO airson comhairle proifeasanta a thoirt dhaibh air namolaidhean aca air ceannardas ann am FtG.4.3 Cuir ri sgilean agus faicsinneachd FtG tro BhnG a bhith a’ lìbhrigeadh 3 Fèis Ionnsachaidh na h-Alba air loidhne le fòrmat lùghdaichte air sgàth COVID-19.Stiùirichetachartasan ann am Fèis Ionnsachaidh na h-Alba no a leithid air-loidhneLìbhrig BnG aon seisean air 21.09.2021 le Inbhir Àir a Tuath air a’ cur air dòigh FtG.FoghlaimCha robh cothrom ann 3 tachartasan a dhèanamh mar a bha sinn an dùil air sgàthformat eadar-dhealaichte.Adhartas gu31/12/20214.4 Cùm oirnn a’ toirt taic do leasachadh sgilean chleachdaidhean FtGsna Tràth-bhliadhnaichean le 8 cothroman trèanaidh airson nan Tràthbhliadhnaichean air an lìbhrigeadh ann an com-pàirteachas le Stòrlannagus CALABidh dà sheisean trèanaidh air Gàidhlig nan Òg san Fhaoilleach. Bidh seisean airloidhne ann mu Heuristic Play and Treasure Baskets tro mheadhan na Gàidhlig sanFhaoilleach cuideachd.Bidh CALA a’ lìbhrigeadh trì seiseanan air-loidhne le 30 àiteachan do luchdfrithealaidh air cuspairean eadar-dhealaichte sa Ghearran agus sa Mhàrt.OifigearLeasachaidhFoghlaim (TB)Cleachdaidhean Foghlam Gàidhlig (FG)Tha obair a’ dol air iomairt eile airson seo a chur an gnìomh. Thoisich an t-oifigear4.5 Cuir ris na h-àireamhan de luchd-obrach FG tro iomairt gus obraichean trusadh luchd-teagasg san Dàmhair.ann am FG a bhrosnachadhStiùiricheFoghlaim4.6 Dèan cinnteach gun tèid barrachd Gàidhlig 1 2 a thoirt seachad tro Thòisich a’ chùrsa Samhain 21 agus a’ ruith gus an Dùbhlachd 22, le cùrsaichean FLIbhith a’ cur ri Teisteanas Teagaisg a Bharrachd (ATQ) airson luchd- ann an àrd-sgoiltean a’ tòiseachadh ann an Lùnastal 23 (Seisean 23-24). A’ chùrsaionnsachaidh sa Ghàidhligmaoinichte (03.21) le 10 tagraichean (Glaschu; Dùn Èideann; Lannraig a Tuath; DùnBreatann an Iar). Comhairle phroifeiseanta a’ leantainn bhon Sgioba Foghlaim airsonSrath Chluaidh/ Glaschu /CCTA a tha an sàs leis a’ phròiseact.StiùiricheFoghlaim4.7 A’ tàladh agus a’ cumail oileanaich ann an trèanadh FG le bhith a’lìbhrigeadh sgeama maoineachaidh airson oileanaich is tidsearan ann amFtG obair còmhla ris a’ phrìomh luchd-ùidh uile gus cothroman leasachaidha chomharrachadh tro rannsachadh a chaidh a choimiseanadh gusbeachdachadh air gach taobh de dh’fhoghlam Tidsearan Tùsail GàidhligBha an Sgeama Thabhartasan Oileanach fosgailte gu 2mh Sultain 2021. Fios air a’sgaoileadh air na meadhanan sòisealta agus làrach-lìn a’ Bhùird.Bha 47 tagraidhean soirbheachail ann le taic-airgid 60k (20/21 – 47). Gu mathbrosnachail gu bheil na h-àireamhan eadar an dà bhliadhna aig an aon ìre, adh’aindeoin COVID-19.StiùiricheFoghlaim4.8 Ann an com-pàirteachas le Leasachadh Sgilean na h-Alba agusbuidhnean eile, tarraing barrachd dhaoine òga a-steach do thrèanadhproifeasanta airson FG tro bhith a’ lìbhrigeadh ceithir tachartasandreuchdailStiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig4.9 An Stiùireadh Reachdail air Foghlam Gàidhlig air a chleachdadhbarrachd ( le ath-sgrùdadh air a dhèanamh; agus 50% de mholaidhean airan cur an gnìomh ron Mhàrt 2022 le plana agus clàr-ama ann gus an còrr achur an gnìomh )Tha coinneamhan air a bhith ann eadar an t-oifigear leasachaidh is Leasachadh Sgileanna h-Alba, ag obair air tachartas sa Mhàrt 2022.1Coinneamhan Ath-sgrùdaidh a’ leantainn le GLAN, Foghlam Alba, Riaghaltas na h-Alba,CnamP (coinneamh mu dheireadh 22.06). Frèama airson iomairt shanasachd alibhrigeadh aontaichte (22.06). Còmhraidhean a’ leantainn le Fìobha agus Rinn Friùairson obair ann an com pàirteachas a dhèanamh. Coinneamh dhen Bhuidheannfòcais Phàrantan 13.07.21130/151StiùiricheFoghlaimAir a shàbhaladh mu dheireadh air 10.01.2022

Coinneamh a' Bhùird-stiùiridh 02/03/2022Seisean FosgailtePrìomh Chomharra CoileanaidhPrìomh Chomharra Coileanaidh 5:Bidh barrachd dhaoine ag aontachadh leisan abairt, “Tha mi air na sgilean Gàidhligagam a thoirt air adhart.”Cuspair 12.1 PT1Adhartas gu31/12/2021TargaidIonnsachadh na GàidhligBidh cleachdi.scot a’ dol beò ann an 2022 agus bheir seo fiosrachaidh do dhaoine far5.1 Cuir ri sgilean cànain tro structaran, air an lìbhrigeadh ann an com- am bi cothroman Gàidhlig a bhruidhinn còmhla (air-loidhne is gu beò).pàirteachas, airson lìonraidhean eadar-ghinealaich agus barrachdchothroman gus Gàidhlig a chleachdadh ann an coimhearsnachdantraidiseanta agus ùraCoileanadh Dùil 1Dearg/Orainds/UaineManaidsear Chompàirteachasan isMaoineachaidh(MCM)5.2 Barrachd leasachaidhean air an comharrachadh tro mheasadh air Tha an làrach-lìn ùr (‘ionad uile-fhreastail’) a-nise deiseil is chaidh a cur air bhog san tgoireas ‘ionad uile-fhreastail’ airson pàrantan a tha ag iarraidh Gàidhlig Samhain 2021.ionnsachadh agus/no a chleachdadh san t-Sultain 2021StiùiricheFoghlaim5.3 Thoir seachad slighe eile gu fileantas do phroifeiseantaich foghlaim le Maoineachas airson an Sgeama Bogaidh aontaichte (06.21) le 2 luchd-teagaisg à Dhùnsgeama bogaidh airson cleachdaidhean foghlaim Gàid

The administrative team will forward that question to the appropriate officer for an answer, and in the interests of fairness, the answer will be circulated to all Members so that everyone has the same understanding . Gun a bhith air tòiseachadh ach le dùil gum bi iad dèante ro dheireadh na bliadhna