Transcription

IntroduktionVår marknad och strategiför en bättre rthållbarhetsarbeteMed verksamhet i fyra nordiska länder har Humana en naturlig ochdrivande roll i utvecklingen av nordisk omsorg. För att säkerställakvaliteten för såväl klienter, medarbetare och samhället i stort krävsatt ett hållbart förhållningssätt genomsyrar verksamheterna. Humanaarbetar aktivt med hållbarhetsfrågor inom några tydligt prioriteradeområden och arbetet följs upp genom regelbundna mätningar.16 Humana Årsredovisning 2018Humana sominvesteringLegalårsredovisning

84Nöjd kund-index 2018113Antal introduktionsjobbsom har skapats 201810 194Genomförda utbildningari Humana Academy 20181000MkrSparat åt skattebetalarnai Norden 2018MILJÖCERTIFIERINGÄldreboendet i Växjömiljöcertifierat, enligt LEEDunder 2018. Det fick högstapoäng bland äldreboendeni världen.Humana vill ta enaktiv roll i samhälletoch bidra till enhållbar välfärd.Om Humanas hållbarhetsrapportHumanas hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2018. Hållbarhetsrapporten omfattar sidorna 16–25. Hållbarhetsrapporten är upprättad ienlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e och 7:ekapitlet. Styrelsen för Humana AB har vid undertecknande av års- och koncernredovisningenäven godkänt hållbarhetsrapporten.Humana Årsredovisning 2018 17

IntroduktionVår marknad och strategiför en bättre ana �llbarhetsarbeteambitionmed hållbarhetsarbetet, relaterat till vårmänniskocentrerade kärnverksamhet, är attbidra till att skapa ett bra liv för våra kunder.Som en av Nordens ledande omsorgsaktörervill Humana ta en aktiv roll i samhället ochbidra till en hållbar välfärd.Varje dag bidrar Humana till att förbättralivet för de klienter och kunder som viger omsorg till. Vi strävar efter att vara enlångsiktig och engagerad partner till vårabeställare och samarbetspartner och attbidra till utvecklingen av omsorgen i helasamhället. Det gör vi bland annat genom attarbeta utifrån rätten till ett bra liv för alla,kunder såväl som medarbetare, och att alltidhålla en hög kvalitet som vi kan vara stoltaöver och dela med oss av till andra. För ossär det en hållbar välfärd.Vi bedriver koncernens hållbarhetsarbete genom sex olika fokusområden. Vi harvalt dessa områden utifrån vilket företagHumana är och vilken typ av verksamhetvi bedriver. Under 2018 har fokus varit attutveckla målformuleringar och indikatorersom kan hjälpa oss att mäta våra framsteginom respektive område.HUMANAS ÖVERGRIPANDEFokusområdeKvalitetUppförandekod& VärdegrundArbetsmiljöMångfald& InklusionIntegrerat hållbarhetsarbeteHumanas hållbarhetsarbete är en integreraddel av verksamheten. Styrningen av arbetetbedrivs till stor del decentraliserat i organisationen och hålls ihop genom ledarskap, arbetemot Humanas mål inklusive vår värdegrundsamt en styrande policy för varje fokusområde.Humanas koncernledning är högstansvarig för bolagets hållbarhetsarbete ochuppföljning av det övergripande arbetetkoordineras av kommunikationsdirektören.Vår uppförandekod och våra värderingarär centrala delar av verksamheten. För attsäkerställa att alla våra anställda är uppdaterade kring vår värdegrund och uppförandekodfår varje nyanställd en obligatorisk introduktionsutbildning inom ramen för HumanaAcademy. Uppförandekoden beskriver Humanas affärsrelationer, både inom företagetoch i relation till våra kunder och klienter.18 Humana Årsredovisning 2018DatasäkerhetMiljöExempel på målHumana ska, när vimäter effekterna av vårtkvalitetsarbete, erhållahöga nivåer i den årligaNöjd kund-/klientundersökningen.Humana ska alltid arbetamed hög kvalitet och säkerhet. En visselblåsarfunktion finns för rapporteringav missförhållanden.Humana skall eftersträva nöjda medarbetare och uppnå ettbranschledande Nöjdmedarbetarindex, NMI.Humana ska över tid haen jämn könsfördelningbland ledande befattningshavare.Personuppgiftsincidenterska vara få och Humanaska arbeta aktivt för attdessa ej är återkommande.Humana ska minskatransporternas miljöpåverkan. I den mån bilaranvänds ska dessa varaklassade som miljöbilar.Utfall 201884NKI,Nöjd kund/klient-index0rapporter om allvarligamissförhållanden73NMI,Nöjd medarbetarindex53%kvinnor bland de cirka60 högsta cheferna6avvikelser rapporterade tillDatainspektionen (de hadeen obetydlig eller begränsad allvarlighetsgrad)13%av bilparken har under2018 bytts ut mot moderna bilar med lägreförbrukning och utsläpp

Värdeskapande hållbarhetsarbeteAlla nyanställda skriver under uppförandekoden i samband med att de signeraranställningsavtalet och vi följer årligenupp antalet medarbetare som genomförtutbildning i uppförandekoden och vårvärdegrund. Humana strävar efter att varaen lärande organisation med stor öppenhetdär medarbetarna uppmuntras att ta uppoch diskutera positiva såväl som negativahändelser med sin närmaste chef. Genomatt ha ett inkluderande förhållningssätt ochen kultur som tillåter fel utvecklas bådemedarbetare och verksamhetens kvalitet.Allt är en tydlig spegling av våra värderingar.Vi arbetar bland annat med etiska dilemmandär medarbetarna tillsammans får prata omsvåra professionella situationer och gemensamt diskutera lösningar. På så sätt säker-ställer vi att organisationen tar tillvara nyaerfarenheter, synpunkter och lärdomar somkan användas när vi utvecklar arbetssätt ochrutiner. Och vi stärker vår kultur.Humanas verksamhet präglas av högmoral, god affärssed, ansvarskännande ochopartiskhet. Enligt företagets uppförandekodska medarbetare inom koncernen alltid undvika risker för mutbrott och andra typer avej lämplig påverkan i sina externa relationer.Det får heller inte förekomma någon prissamverkan, kartellbildning eller missbruk avbolagets marknadsställning. Under 2018 hardet inte upptäckts några fall av korruption.VisselblåsarfunktionHumana följer kontinuerligt upp missförhållanden som rapporteras via visselblåsar-funktionen. Under 2018 rapporterades ingaallvarliga missförhållanden vare sig via visselblåsarfunktionen eller via någon annan väg.Humanas verksamheter lyder underrespektive lands regelverk gällande arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet.Vi strävar efter att ha kollektivavtal i allaverksamheter. Inom Humana är likabehandling och respekt för mänskliga rättigheteren självklarhet. Ingen får diskrimineras ellertrakasseras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning,sexuell läggning eller ålder. Humana står förett demokratiskt synsätt och ingen medarbetare ska därmed diskrimineras på grund avpolitiskt engagemang så länge det stämmeröverens med vår värdegrund.Så bidrar Humana till FNs globala hållbarhetsmålSom ett led i Humanas internahållbarhetsarbete har vi kopplat vårt hållbarhetsarbete till deglobala hållbarhetsmålen. Härföljer en redovisning av de målsom bedöms som mest relevanta samt en beskrivning avhur Humanas arbete bidrar tillmåluppfyllelsen. På uppslaget påsidorna 24–25 visas ett axplockav koncernens aktiviteter.Som omsorgsaktör har Humanasom huvudmål att förbättra människors liv utifrån deras individuellaförutsättningar. Som ledandenordisk utförare av individ- ochfamiljeomsorg är vi särskilt inriktadepå vård och behandling inom psykosocialt förändringsarbete och socialpsykiatri till familjer och individer i alla åldersgrupper. Vi vet att våra tjänster,vår kompetens och vår personal gör skillnad för attfrämja psykisk hälsa och välbefinnande.Humanas värdegrund utgår frånalla människors lika värde. Vi arbetar för en jämställd representationav kvinnor i samtliga ledarpositioner i företaget. Vi arbetar medsynliga och osynliga strukturer föratt tillvarata hela kompetensfältet och för att speglavåra medarbetare, kunder, klienter och anhörigapå bästa sätt. Humanas värdegrund och kulturborgar för ett hållbart och jämställt ledarskap.Humanas hela syfte och strategiär att skapa ett inkluderandesamhälle. Oavsett individuellaförutsättningar hos våra kunderoch klienter arbetar våra medarbetare för deras rätt till en bättrelivskvalitet. Humana driver också tillgänglighetsfrågor och belyser socialt utsatta barns situationi Sverige genom två årliga barometrar riktade tillkommunerna.Humana vill sätta en ny standardvad gäller kvalitet inom omsorgsbranschen. Genom utveckling avvälfärdsteknik och metoder bidrarHumana till ökad effektivitet ochkvalitetsutveckling med utgångspunkt från kunder och medarbetare. Inom Individ& Familj säkerställer vi genom metodutvecklingoch kvalitetssäkring att rätt behandlingsmetoderanvänds utifrån vetenskap och beprövad metod.Humana har kollektivavtal. Vi är även medlemmar i Vårdföretagarna och Almega, där vi harrepresentanter i samtliga branschstyrelser inklusivehuvudstyrelser. Vi genomför årliga lönekartläggningar utifrån jämställdhetsperspektivet. Vi erbjuderinstegsjobb för dem som befinner sig längst frånarbetsmarknaden. I Sverige samarbetar vi blandannat med Samhall sedan flera år tillbaka.Humana sätter policyer för miljöarbetet centralt, men en stor delav miljöarbetet sker på de lokalaenheterna eller boenden spriddaöver Norden. Med den lokalaföreståndaren eller verksamhetschefen i spetsen uppmuntras enheterna attminska mängden avfall från sitt boende genomolika åtgärder överenskomna i personalgruppen.Genom god kommunikation, interaktion ochorganisation vill Humana att medarbetarna skavara välinformerade och engagerade i frågorsom rör hållbar utveckling. Som medarbetare,kund och även beställare ska man ha möjlighetatt påverka riktningen och tempot med vilketHumana rör sig framåt inom våra identifieradehållbarhetsområden.Humana Årsredovisning 2018 19

IntroduktionVår marknad och strategiför en bättre ana sominvesteringLegalårsredovisningMålmedvetet kvalitetsarbeteför ökad hållbarhetPå Humana är kvalitetsarbetet en central del i verksamhetenoch vi arbetar målmedvetet med flera olika nyckeltal inom våregen modell, Humana quality model, för att bli bättre. Inomomsorg är invididens egen upplevelse central i definitionen avkvalitet, därför är alltid människan i fokus i vårt kvalitetsarbete.Detta långsiktiga förhållningssätt med kvalitet som utgångspunkt utgör grunden för vårt existensberättigande som företag.SOM LEDANDE AKTÖR på den nordiska om-sorgsmarknaden är det viktigt att Humanaupprätthåller en hög kvalitetsnivå i alla led.Humanas kvalitetsorganisation arbetar helatiden för att bidra till förbättringar för såvälklienter som medarbetare, men även för attdriva utvecklingen i omsorgsbranschen i stort.Humanas nöjd kund-index, NKI, låg 2018 påhöga 84, vilket vi är mycket stolta och gladaöver. Föregående år uppgick NKI till 80.Humana växer både organiskt och genomförvärv och arbetar mycket med integrering avnya verksamheter. Innan Humana förvärvaren verksamhet utvärderas den noga med avseende på värdegrund, ledarskap och kvalitet föratt se att den ligger i linje med Humanas syn,en del av Humanas hållbara affärsmodell.Förankring i forskningHumanas dagliga arbete utgår från fyrahuvudsakliga områden som tillsammans lägger grunden för en omsorg av hög kvalitet;individuella lösningar, hög kompetens, vårvärdegrund och evidensbaserad praktik. Detsistnämnda innebär att vår omsorg, i denmån det är möjligt, bygger på vetenskapligtförankrade metoder och att vi arbetar utifrån metoder där stöd hämtas från nationellariktlinjer, forskning och kvalitetsregister.Ett exempel är metoden Treatment FosterCare Oregon, TFCO, där vi arbetar medspecialutbildade behandlingsfamiljer förungdomar med allvarliga beteendeproblem.När Statens beredning för medicinsk ochsocial utvärdering, SBU, nyligen genomfördeen granskning av alternativ till placering avungdomar på institution på grund av allvarliga beteendeproblem bedömdes TFCO hapositiva effekter. När ungdomar placeras hosbehandlingsfamiljer enligt TFCO, leder det-20 Humana Årsredovisning 2018ta troligtvis till minskad fortsatt kriminalitetoch färre placeringar på låst avdelning ännär ungdomarna placeras på institution.För att få ökat vetenskapligt underlag förövriga metoder som vi använder, exempelvisConnect, samarbetar Humana med forskareinom olika forskningsprojekt.Humanas mål är att vara en aktör sombidrar med forskning för att göra omvårdnad mer evidensbaserad. En rapportfrån Myndigheten för vårdanalys visar attuppföljningen av den sociala dygnsvårdenför barn och unga i Sverige har stora brister.Humanas arbete med metoder och forskningbidrar till att minska de bristerna.Humana medverkar också i forskningsprojekt inom äldreomsorgen, bland annatgenom det externa projektet MotFall medsyfte att motverka fallolyckor bland äldre.Projektet genomfördes av ett konsortium avprivata företag och kommuner lett av Research institutes of Sweden, RISE. MotFallhar delfinansierats av innovationsmyndigheten Vinnova och slutfördes under 2018.Det har resulterat i ett flertal nya lösningarför att förebygga fallolyckor, bland annat enapplikation till äldre med träningsprogramoch tips om fallprevention, en sensor för bedömning och monitorering av fallrisk samten enkät för självskattning av fallrisk.Samlade rutiner säkrar kvalitetenUnder året har arbetet med att implementeraledningssystemet Parus fortsatt. Systemetsom samlar flera hundra arbetsrutiner, ärgemensamt för hela koncernen och har inneburit en harmonisering av verksamheternasprocesser, policyer och rutiner. Det nya ledningssystemet möjliggör att erfarenheter kantillvaratas på ett enklare sätt, vilket bidrartill att höja kvaliteten inom hela Humana.I det nya systemet kan användare följa enröd tråd som i varje process leder fram tillden aktivitet som ska utföras och däri finnaaktuella riktlinjer och rutiner. I vissa fallfinns Humana-gemensamma rutiner, iblandär det rutiner för ett affärsområde eller enverksamhet. Inbyggt i systemet kommerockså finnas möjlighet att göra riskanalyser, följa upp kvalitetsmål och följa uppprocesserna genom att göra internkontroller.På sikt kommer Parus att kunna kopplaihop ledningssystem med affärsplaner ochkvantifierade mål.Humana quality modelFör att mäta kvaliteten inom koncernen ochkunna jämföra olika verksamheter och seförändring över tid har vi tagit fram Humanaquality model, HQM. Modellen bygger påtvå parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar ett index, Humana qualityindex, HQI, samt klientens individuella plandär fokus ligger på personliga mål som styrinsatsen. Båda perspektiven är lika viktiga föratt skapa en helhetsbedömning av kvaliteten.Ambitionen är att redovisa utvecklingenlöpande i samband med Humanas kvalitetsrapport. Den kvantitativa delen bygger påindikatorer som mäts på en skala 1–100 därvarje indikator har ett långsiktigt mål somsammanvägs i det långsiktiga målet för HQI.På så vis blir indexet ett styrmedel för verksamheten samt ett enkelt och transparent sätt attredovisa hur respektive del av företaget mår.Uppföljning av individuella planerDet andra perspektivet utgör en kvalitativbedömning med utgångspunkt i klientensindividuella plan över mål som ska uppnåsmed insatsen. Målen formuleras i samrådmed klienten och planen omformulerasefter hand som insatsen fortlöper. Målenutvärderas löpande men resultat mäts inte påaggregerad nivå, eftersom målen skapas i enindividuell kontext.Humana mäter uppföljandegrad i verksamheterna, det vill säga i hur stor utsträckning som klienternas individuella plan följsupp enligt tidsplan. Resultatet visar attuppföljandegraden varierar mellan affärsområden – några enheter ligger på närmare

Målmedvetet kvalitetsarbete100 procent medan andra behöver arbetamer med uppföljning. Uppföljandegradenutvärderas varje kvartal och målet är att allaenheter ska nå minst 98 procent.Humana har även arbetat vidare med indikatorerna i HQI. Bland annat Nöjd kund/klient-index och allvarliga avvikelser. Föratt kunna jämföra Nöjd kund/klient-indexmellan företagets olika enheter har Humanatagit fram ett gemensamt NKI som ska användas i alla affärsområden. Varje affärsområde gör dessutom mer omfattande kund/klientundersökningar regelbundet.Inom äldreomsorgen gör Socialstyrelsenvarje år en nationell brukarundersökning.Årets upplaga visar att privata aktörer återigenrankas högre än offentliga och att Humanastår sig bra gentemot andra privata aktörer.Humana började under 2017 publiceraalla allvarliga avvikelser som Lex Sarah ochLex Maria öppet på hemsidan. Avvikelser ärnaturligt i all vård- och omsorgsverksamhet,men vi gör allt vi kan för att lära av dem ochundvika att misstag upprepas. För att tillvarata lärdomar och sprida kunskapen internti Humana men även externt, analyserar ochkommunicerar kvalitetsgruppen alla allvarligaavvikelser. Humana har under 2018 även börjat rapportera allvarliga avvikelser i Norge påmotsvarande sätt som i Sverige samt påbörjatmotsvarande arbete i Finland.Humana quality modelHumana quality model är Humanas styrmodell för kvalitetssäkring ochbygger på två angreppssätt: Humana quality index, som med sju olikanyckeltal mäter och sammanväger övergripande kvalitetsaspekter samtklientens individuella plan som följer individens måluppfyllelse.Humana quality gNorgeFinlandHumana2017Humana quality index, HQI, består av sju nyckeltal; kundnöjdhet,allvarliga avvikelser, medarbetarnöjdhet, ledarskapsindex, frisknärvaro,Humanas värderingar samt utbildningar i Humana Academy.Nyckeltalen mäts i en skala 1–100 och vägs samman i ett index med ettlångsiktigt mål för Humana som är 100.2018 uppgick Humanas HQI till 92, vilket är en förbättring från föregåendeår som var 89.Klienters individuella genomförandeplaner, andel uppföljdaSäker datahanteringHumana arbetar aktivt med informationssäkerhet både för sina medarbetare och förkunder och klienter. Till följd av att den nyadataförordningen GDPR trädde i kraft harvi tillsatt en särskild organisation beståendeav dataskyddsombud i varje land, samt enperson som är samordnande dataskyddsombud för hela koncernen. Humana analyserarincidenter och har skyldighet att skickaallvarliga incidenter till Datainspektioneninom 72 timmar.Under 2018 upplevde Humana Sverige18 personuppgiftsincidenter varav fyrarapporterades till Datainspektionen. I Norgerapporterades två incidenter till ansvarigmyndighet. Samtliga incidenter under 2018uppstod till följd av den mänskliga faktornoch har haft en obetydlig eller begränsadallvarlighetsgrad och endast omfattat fåuppgifter och få registrerade personer. Föratt minimera framtida incidenter har vigenomfört informationsinsatser och riktadeutbildningar till personalen hur de nya kraven ska efterlevas i det dagliga arbetet.Individoch familj10080604020260IndividPersonligoch familj assistansJan–Dec 2018Lex Sarah3Lex tmålMålDet andra angreppssättet i Humana quality model har utgångspunkt iklientens individuella plan. Humanas mål är att alla klienter ska ha enindividuell plan som klienten har varit delaktig i. De individuella målentas fram tillsammans med klienten och följs upp regelbundet. Det gårinte att mäta dessa mål aggregerat och därför följer vi istället andelklienter som har en individuell plan som är uppföljd enligt tidsplan.Uppföljandegraden skiljer sig mellan affärsområdena. Störst positivförändring under 2018 uppmättes inom Personlig assistans, där uppföljandegraden steg till 82 procent. Siffrorna följs varje månad. Målet är attalla verksamheter ska nå minst 98 procent.Humana Årsredovisning 2018 21

Humana ska alltid arbeta med hög kvalitet och sä-kerhet. En visselblåsarfunk-tion finns för rapportering av missförhållanden. Humana ska över tid ha en jämn könsfördelning bland ledande befatt-ningshavare. Personuppgifts incidenter ska vara få och Humana ska arbeta aktivt för att dess