Transcription

Utveckling av CPU-hållare och Kabelkanalför sitta/stå skrivbordCharlotte OlssonLouise HenryssonEXAMENSARBETE 2010MASKINTEKNIK

Utveckling av CPU-hållare och Kabelkanalför sitta/stå skrivbordDevelopment of CPU holder and Cable channelFor sit and stand deskCharlotte OlssonLouise HenryssonDetta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inomämnesområdet maskinteknik. Arbetet är ett led i den treårigahögskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för framförda åsikter,slutsatser och resultat.Handledare: Fredrik ElghOmfattning: 15 högskolepoäng (C-nivå)Datum: 2010-06-02Postadress:Besöksadress:Telefon:Box 1026Gjuterigatan 5036-10 10 00 (vx)551 11 Jönköping

AbstractAbstractThis degree project has been carried out in cooperation with ROL Ergo in Hovslättwhich produces height-adjustable stands. ROL Ergo assembles and sells only desktopstands, not the tabletop. The problem is that most of the CPU holders and cablechannels are attached in the tabletop.A CPU holder bears up the chassis of the computer and a cable channel is used tocollect the cables. The use of a CPU holder and cable channel contribute to a cleanerand welcoming impression at the office workplace.The goal of the project is to develop a concept with CPU holder and cable channelthat can be combined with the various desktop stands and also CAD drawings and acompetitor analysis.The chapter on Theoretical frame of reference describes the various methods used inthe product development process. In the chapter on Implementation the variousmethods are used to achieve a result. The Implementing part is divided into Projectplanning, Defining, Concept development and Construction, according to the productdevelopment process.The result is a CPU holder and a cable channel that is adapted to ROL Ergos tablestands. The holder consists of a bent tube and two bars. The cable channel consists oftwo hooks and a channel. The products are designed to fit into the existing hole in thestands. The CPU holder’s open design allows it to be user friendly where cables etc.are easy to access. The construction of the cable channel makes it interesting andexciting and when it is possible to hook it down is also becomes user friendly.1

SammanfattningSammanfattningExamensarbetet har utförts i samarbete med ROL Ergo i Hovslätt som tillverkar höjoch sänkbara bordsstativ. ROL Ergo monterar och säljer endast bordsstativet, intebordsskivan. Problemet är att de flesta CPU-hållare och kabelkanaler fästs ibordsskivan.En CPU-hållare bär upp datorns chassi och en kabelkanal används för att samla ihopkablarna. Användandet av en CPU-hållare och kabelkanal ger ett mer städat ochvälkomnande intryck vid kontorsarbetsplatsen.Målet med arbetet är att ta fram ett koncept med CPU-hållare och kabelkanal som gåratt kombinera med de olika bordsstativen samt CAD-ritningar och enkonkurrentanalys.I kapitlet Teoretisk referensram beskrivs de olika metoderna som används iproduktutvecklingsprocessen. I kapitlet Genomförande används de olika metodernaför att uppnå ett resultat. Genomförandedelen är uppdelad i Projektplanering,Definiering, Konceptutveckling och Konstruktion enligt produktutvecklingsprocessen.Resultatet består av en CPU-hållare och en kabelkanal som är anpassade till ROLErgos bordsstativ. Hållaren består av ett bockat rör och två stänger. Kabelkanalenbestår av två krokar och en kanal. Produkterna är utformade för att passa i befintligahål i stativet. CPU-hållarens öppna konstruktion gör den användarvänlig då sladdarm.m. är enkla att komma åt. Konstruktionen på kabelkanalen gör den intressant ochspännande och då den går att haka ner blir även den oduktutvecklingHöj- och sänkbara bordsstativ2

dning . 51.1BAKGRUND . 51.2SYFTE OCH MÅL . 71.3AVGRÄNSNINGAR . 71.4DISPOSITION . 7Teoretisk referensram . 82.1PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN . 82.2QFD-MATRIS . 92.3KRAVSPECIFIKATION . 92.4PATENTSÖKNING . 102.5KONCEPTUTVECKLING . 102.5.1Idéskapandets fyra faser . 102.5.2Brainstorming . 102.5.3Skissning . 102.5.4Extrem och invers . 102.5.5Analogi . 112.62.6.1Gut feeling . 112.6.2Go/no go . 112.6.3Pugh s urvalsmatris . 112.73URVAL . 11VISUALISERING . 12Genomförande . 133.1PROJEKTPLANERING. 133.2DEFINIERING . 133.2.1Konkurrentanalys . 133.2.2QFD – Quality Function Development . 183.2.3Slutsats . 183.2.4Kravspecifikation . 193.3KONCEPTUTVECKLING . 193.3.1Koncept: CPU-hållare . 203.3.2Koncept: Kabelkanal . 223.3.3Urval . 233.3.4Pugh s urvalsmatris . 233.3.5Slutsats . 253

Innehållsförteckning3.445KONSTRUKTION . 253.4.1Visulisering . 253.4.2CPU-hållare . 253.4.3Kabelkanal . 26Resultat . 274.1CPU-HÅLLARE . 274.2KABELKANAL . 28Slutsats och diskussion . 305.1FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE . 316Referenser . 327Bilagor. 334

Inledning1 InledningExamensarbetet utfördes som en del i utbildningen Maskinteknik med inriktningenproduktutveckling och design på Jönköpings Tekniska Högskola, arbetet omfattar 15högskolepoäng på C-nivå. Mia Holmlund, Development manager på ROL Ergo harvarit uppdragsgivare och Fredrik Elgh, Universitetslektor i produktutveckling harvarit handledare från Tekniska högskolan i Jönköping.Examensarbetet har utförts i samarbete med ROL Ergo i Hovslätt. ROL Ergomonterar höj- och sänkbara skrivbordsstativ och de önskar kunna erbjuda sina kunderen helhetslösning med CPU-hållare och kabelkanal.En CPU-hållare bär upp datorns chassi och används för att skapa ordning vidarbetsplatsen. CPU-hållaren placeras ofta under skrivbordet. CPU står för CentralProcessing Unit vilket är en mindre komponent inuti chassiet, trots detta harprodukten som bär upp chassiet också fått namnet CPU-hållare. Med hjälp av enkabelkanal kan alla kablar samlas upp så att arbetsplatsen ger ett välkomnandeintryck. Även kabelkanalen placeras oftast under bordsskivan.Utveckling av CPU-hållare och kabelkanal har utförts enligtproduktutvecklingsprocessen och dess metoder och verktyg beskrivs i rapporten.1.1 BakgrundROL Ergo är beläget i Hovslätt strax utanför Jönköping. De har över 30 års erfarenhetav höj- och sänkbara bordsstativ. ROL Ergo ingår i en familjeägd svensk koncern sombestår av flera ROL-företag bl.a. systerbolaget ROL Production AB i Axamo utanförJönköping. ROL Ergo har ca 50 anställda, varav ca tio arbetar påutvecklingsavdelningen och deras kunder återfinns oftast inomkontorsmöbelindustrin.Bordsstativen kan fås i flera olika utföranden och de justeras med hjälp av en elmotor.Alla stativ består av en sarg där motorn är monterad. Sargen finns i två utföranden,den ena med rektangulär profil och den andra med en J-profil. (Se fig. 1) Sargarnafinns även i olika längd, bredd och hålbild. På kortsidan av sargen finns två hål (Sefig. 2) som används för infästning av den befintliga CPU-hållaren.Fig. 1. Rektangulär och J-formad sarg. [1]Fig. 2. Motorhus med hålför infästning. [1]5

InledningNär det gäller benen kan de fås runda eller rektangulära, de är teleskopiska och dentjockaste delen på benet kan fås antingen längst ner eller längst upp (Se fig. 3 och 4).Även fötterna kan fås i olika utföranden.Fig. 3. Stativ med rektangulära benoch den tjocka delen neråt. [1]Fig. 4. Stativ med rektangulära benoch den tjocka delen uppåt. [1]Det är viktigt med ordning och reda på och omkring kontorsarbetsplatsen, detunderlättar ofta arbetet och kan öka effektiviteten. Det gör också arbetsplatsen mervälkomnande. Det finns idag flera olika varianter av CPU-hållare och kabelkanal mende uppfyller inte de önskemål som ROL Ergo har. Majoriteten av de CPU-hållare ochkabelkanaler som finns på marknaden idag fästs i bordsskivan. Eftersom ROL Ergo ihuvudsak enbart säljer stativen önskar de kunna erbjuda dessa tillbehör men medinfästning i stativet.I dagsläget har ROL Ergo en CPU-hållare (Se fig. 5.) och en kabelkanal (Se fig. 6.) atterbjuda. CPU-hållaren består av en bockad plåt samt remmar. Den är justerbar ochfästs på utsidan av benet. Kabelkanalen skruvas i ovansidan av sargen och består avtvå delar vilket gör det möjligt att öppna den och komma åt kablarna. Nackdelen är attden då inte går att flytta eftersom den kläms mellan bordskivan och sargen.Fig. 5. Befintlig CPU-hållare. [1]Fig. 6. Befintlig kabelkanal. [1]6

Inledning1.2 Syfte och målSyftet är att studenterna ska få förståelse för hur arbetet i ett företag går till och attanvända och utveckla sina kunskaper inom produktutveckling. Syftet är också attbidra med nya tankar och idéer till ROL Ergo.Målet med arbetet är att göra en analys över vilka CPU-hållare och kabelkanaler somfinns och vad som efterfrågas genom en konkurrent- och en mindre användaranalys.Målet är också att ta fram ett koncept med CPU-hållare och kabelkanal som går attkombinera med de olika bordsstativen. Fokus kommer att läggas på att ta framkoncept för CPU-hållare och kabelkanal eftersom studenterna läser inriktningproduktutveckling och design, men analysen av marknaden kommer också att vara enstor del av examensarbetet. Målet är att förse företaget med CAD-ritningar och enkonkurrentanalys på CPU-hållare och kabelkanal.Målet för ROL Ergo som är uppdragsgivare är att få ett koncept med CPU-hållare ochkabelkanal som går att kombinera med varandra och de olika stativmodellerna. Deönskar även att få en bra överblick av vad som finns på marknaden i dagsläget.1.3 AvgränsningarDå det inte finns utrymme i tidsplanen kommer ingen kostnadskalkyl att göras förolika material, utan bara för det som väljs. Däremot kommer förslag på olikamaterialval att ges och hänsyn till ekonomiska aspekter kommer att tas underutvecklingsarbetet. Hållfastheten kommer att undersökas på CPU-hållaren så att denkan dimensioneras för att bära upp de stationära datorer som finns idag. Dettakommer inte göras på kabelkanalen.1.4 DispositionNärmast i rapporten följer kapitlet Teoretisk referensram. Där beskrivs och förklarasde metoder och processer som arbetet bygger på. Rapporten fortsätter med kapitletGenomförande som bl.a. innehåller utvecklings- och konstruktionsfasen. Därefterföljer resultatdelen som beskriver det slutgiltiga resultatet och de slutliga konceptenför CPU-hållaren och kabelkanalen. Rapporten avslutas med en diskussion ochslutsats kring projektet. Då projektet går ut på att utveckla två skilda produkter ärrapportens delar uppdelade både för CPU-hållare och för kabelkanal.7

Teoretisk referensram2 Teoretisk referensramI detta kapitel beskrivs de metoder och verktyg som ingår iproduktutvecklingsprocessen. Det är produktutvecklingsprocessen och dessa metoderoch verktyg som kapitlet Genomförande bygger på.2.1 ProduktutvecklingsprocessenProduktutveckling kan delas in i tre olika grupper beroende på vad som ska utvecklas.Original designs. Utveckling av nya tekniker och produkter.Adaptive designs. En känd lösning används för att lösa ett nytt problem.Variant designs. Parametrar som t.ex. material och storlek ändras för att göra enbefintlig produkt bättre. [2]Produktutvecklingsprocessen består av fyra steg: projektplanering, definiering,konceptutveckling och konstruktion. [3,4]Projektplanering. Första steget är att göra upp en plan för tillvägagångssättet. Ettbra sätt är att göra en s.k. brief som beskriver målsättningen, vilka resurser och vilkentid som finns tillgängliga samt vilka ramar projektet måste hållas inom. Det kan ocksåvara bra att göra ett Ganttschema för att se hur mycket tid som kan läggas på de olikamomenten. Ganttschemat visar också vilka moment som kan utföras parallellt och vardet kan uppstå väntetider. Ett Ganttschema är en variant av stapeldiagram på entidsaxel. Varje stapel representerar ett moment i projektet och längden på stapelnrepresenterar antalet dagar som krävs för att slutföra momentet.Definiering. I andra steget identifieras kunden och dess behov. Detta kan göras medhjälp av Kanomodellen [5] där behoven delas in i tre grupper: basbehov, uttaladebehov och omedvetna behov. Information om dagens produkter samlas in ochanalyseras. En kravspecifikation konstrueras och det bestäms hur mätning avmålvärden ska ske.Konceptutveckling. Idégenereringen äger rum och så många förslag som möjligttas fram. Det är viktigt att tänka i nya banor och att allt går att lösa. De olikakoncepten utvärderas och mindre bra idéer sållas bort. Utvärderingen kan ske medolika metoder t.ex. genom att jämföra med kravspecifikationen eller med hjälp avmatriser. Under utvärderingen kommer ofta många nya förslag fram och därför kanidégenereringen och sållningen ske upprepade gånger.Konstruktion. Det bästa konceptet väljs ut eller sätts samman av de koncept somkommit fram under konceptutvecklingen. Här är kravspecifikationen ett brahjälpmedel för att se att problemet har lösts på ett önskvärt sätt. Konstruktionen kandelas upp i primär- och detaljkonstruktion. I primärkonstruktionen bestäms mått ochfärgsättning m.m. Tillverkning av prototyper och ritningar sker också här. Testning avprototyper och den sista finslipningen sker i detaljkonstruktionen.8

Teoretisk referensram2.2 QFD-matrisQFD står för Quality Function Deployment. Den utvecklades i Japan i mitten av1970-talet och introducerades i USA i slutet av 1980-talet. [3]I en QFD-matris listas alla kundönskemål och produktegenskaper. Samband mellankundönskemålen och produktegenskaperna tydliggörs i matrisen som starka, medeleller svaga.En viktning utförs på kundönskemålen för att urskilja hur viktiga kundernas krav ochönskemål är. Viktningen utförs internt men ofta också externt. Det finns olikaviktningsmetoder, exempelvis kan kundönskemålen viktas individuellt på en skalamellan 1-10. De olika kundönskemålen kan också jämföras parvis mot varandra så atten rangordnad lista erhålls eller så kan 100 viktningspoäng fördelas ut på de olikaönskemålen. [6]I en QFD-matris ingår en konkurrentjämförelse som visar hur de befintligaprodukterna uppfyller de definierade kundönskemålen på en skala mellan t.ex. ”bra”och ”sämre” eller från ett till fem.2.3 KravspecifikationKravspecifikationen görs av produktutvecklaren och beställaren. Kraven specificerasutifrån produktens funktionella prestanda, hur den upplevs, fysiska krav,tillförlitlighet och produktens livscykel.[3]Dokumentet skapas för att produktutvecklaren och beställaren ska vara överens omvilka krav och funktioner de utvecklade produkterna ska ha. Kravspecifikationenförenklar det kommande arbetet t.ex. idégenerering. Den görs också för att kunnakontrollera att den utvecklade produkten uppfyller de krav som definierats. Därför ärdet viktigt att kraven är mätbara.Kravspecifikationen delas in i åtta delar:Introduktion och bakgrund. Beskrivning av i vilken miljö produkten finns, vad denanvänds till och vem som använder den m.m.Översiktlig beskrivning av produkten. Beskrivning av var och hur produktenarbetarFunktionella krav. Vilka funktioner produkten ska uppfylla.Icke-funktionella krav. Krav som ställs på produkten som inte har att göra medfunktionen.Krav på användargränssnitt. Hur användaren och produkten samspelar.Leveransvillkor. Hur och när leveransen sker och vad som ska levereras.Speciella krav. Övriga krav som inte går att placera under de andra rubrikerna.Ordlista. Förklaring av svåra ord och begrepp som används i kravspecifikationen.[7]9

Teoretisk referensram2.4 PatentsökningEtt patent används för att skydda en produkts karaktär, funktion och identitet. Detfinns olika typer av produktskydd.Mönsterskydd: skyddar designen, formen.Patentskydd: skyddar en lösning till ett tekniskt problem eller en tillverkningsmetod,gäller 20 år.Varumärkesskydd: skyddar kännetecken såsom namn, ord, bild, figur m.m. [4]Olika produktskydd används för att främja idéskapande och utveckling av nyaprodukter och lösningar. Det är därför viktigt att undersöka befintliga patent ochskydd vid ett utvecklingsprojekt.2.5 Konceptutveckling2.5.1Idéskapandets fyra faserFörberedelse. Problemformulering, informations- och inspirationssökning.Inkubation. Idéerna utvecklas i det undermedvetna.Insikt. Aha-upplevelsen när insikten om hur problemet ska lösas visar sig.Verifiering. Dokumentering av lösningen. [4]2.5.2BrainstormingBrainstorming är en metod som används för att lösa problem eller generera nya idéer.Metoden inleds med att problemet eller frågan formuleras. Därefter får varjegruppmedlem komma med idéer och de antecknas i en mindmap och med skisser.Kritik är inte tillåtet vid brainstorming, ett stort antal idéer eftersträvas och det ärviktigt att tänka utanför ramarna och kombinera och komplettera varandras idéer.Viktigt att tänka på är också att inte vara för många och att begränsa tiden.[3]2.5.3SkissningSkissning är en relativt enkel och snabb visualiseringsteknik. Direkt när idén väcksfinns möjligheter att göra en enkel skiss och kommunicera den till andra. Vid meravancerade, detaljrika skisser och presentationsskisser krävs lite mer kunskap ochövning. Skisser är en bra grund för att sedan göra modeller eller datorstöddavisualiseringar.2.5.4Extrem och inversFör att inte fastna i gamla tankebanor kan det vara bra att tänka extremt eller tvärtom.T.ex. en penna är ca 15 cm lång men kanske kan en som är 15 m eller 15 mm varamer användbar. Ett annat exempel är en lampa som hänger i taket, vad händer om denfästs i golvet? [4]10

Teoretisk referensram2.5.5AnalogiFör att komma bort från invanda tankesätt kan analogier användas. Det går ut på attjämföra en produkts funktion eller problem med en annans som redan har lösts. Pådetta sätt kan nya konceptidéer generas. Om en cykel ska kunna köras på vatten kanlösningen för t.ex. en båt, vattenskoter eller svävare undersökas. Kvalitén på de idéersom generas med hjälp av analogi kan variera därför är det viktigt att utvärdera demnoga.[4]2.6 Urval2.6.1Gut feelingUtifrån personliga erfarenheter och kunskaper infinner sig snabbt en magkänsla somsäger hur bra ett koncept är och det är denna magkänsla som metoden grundar sig på.Denna metod är enkel att använda oavsett utbildning och kunnande och konceptenkan snabbt sållas till ett färre antal eller delas in i grupper. [3]2.6.2Go/no goVid denna sållningsmetod granskas varje koncept och kundönskemålen görs om till enfråga som besvaras med ja, kanske eller nej. Ja och kanske omvandlas till ett go ochnej till no go. Om ett koncept har många go så lever förslaget vidare. Det kan ocksåvara så att ett koncept har ett fåtal no go och då är värt att modifiera och arbeta vidaremed. [3]2.6.3Pugh s urvalsmatrisI Pugh s urvalsmatris jämförs olika koncept med varandra utifrån önskvärdaegenskaper. I urvalsmatrisen viktas olika egenskaper efter hur betydelsefulla de är. Enreferens väljs som de olika koncepten jämförs med. Varje koncept värderas utifrån hurde uppfyller egenskaperna i förhållande till referensen. Om konceptet uppfylleregenskapen bättre än referensen markeras det med ett ” ”, är det sämre med ett ”-”och 0 om de uppfyller egenskapen lika bra. [3]11

Teoretisk referensram2.7 VisualiseringFör att visualisera ett koncept finns olika metoder t.ex. datorstödd visualisering. Detfinns flera olika program till förfogande.3D-modellering ger möjlighet att skapa komplexa modeller samt utföra olikaberäkningar och analyser. CAD-modeller ger också ett bra tillverkningsunderlag iform av ritningar. SolidWorks, ProEngineer, Catia och Inventor är vanligtförekommande konstruktionsprogram.Ytmodelleringsprogram används för att visualisera idéer på ett verklighetstroget ochenkelt sätt. Modellerna används ofta som presentationsskisser och i reklam. Ettexempel på program som kan användas är Alias. I samband med ytmodelleringanvänds ofta renderingsprogram som t.ex. Imagestudio och HyperShot för att ge ettmer naturtroget intryck.För att kunna utföra tester och få en verklig uppfattning av konceptet kan en prototyptillverkas. Detta kan göras på många olika sätt t.ex. 3D-printing, CNC-fräsning ochskalenliga modeller. Prototyper kan skapas i olika material och den behöver intetillverkas i det material den är tänkt att produceras i senare.12

Genomförande3GenomförandeI följande avsnitt används de metoder och verktyg som beskrivs i Teoretiskreferensram. I detta kapitel beskrivs vägen fram till resultatet, hur metoderna haranvänts och hur arbetet har fortlöpt.3.1 ProjektplaneringProjektet inleddes med en projektbeskrivning där en utförlig beskrivning avexamensarbetet gjordes för att författarna, handledaren och uppdragsgivaren skullevara överens om vad det gick ut på.Examensarbetet fortsatte med en planeringsrapport innehållande riktlinjer för hurprojektet skulle genomföras med bl.a. mål, syfte och tillvägagångssätt. En tidsplangjordes i form av ett ganttschema (se Bilaga 1).3.2 DefinieringI definieringsfasen har en konkurrentanalys och en QFD-matris skapats för attanalysera marknaden och dess behov. De slutsatser som dragits utifrån detta har legattillgrund för kravspecifikationen.3.2.1KonkurrentanalysEn konkurrentanalys har tagits fram för att klargöra vad som finns på marknaden idag.Konkurrentanalysen syftar till att skapa en tydlig överblick över vad som finns atttillgå och vilka styrkor och svagheter de befintliga produkterna besitter.Med hjälp av informationssökning på olika sökmotorer, databaser och patentsökninghar CPU-hållarna delats in i fem grupper. De fem grupperna har definierats somhållare med remmar, justerbar, låsbar, diagonal hållare och fäste i bordsben.Grupperna skiljer sig åt när det gäller design och egenskaper. Utöver dessa femgrupper finns ytterligare varianter, de ingår ej i konkurrentanalysen då deraskonstruktion ej anses som ett relevant alternativ ur ROL Ergos perspektiv.Kabelkanalen har behandlats på samma sätt och delats in i de två grupperna korg ochränna.13

GenomförandeCPU-hållareHållare med remmarDenna CPU-hållare består ofta av någon form av infästning som sätts fast ibordsskivan. CPU:n fästs med hjälp av remmar som spänns runt den. (Se fig. 7)Fördelar-Passar alla CPU-varianterFå komponenter – enkel konstruktionBilligNackdelar-Infästningen kan försvåras på grund avbordsstativets utformningEj stöldsäkerUtseendetFästs i bordsskivanFig. 7. Hållare med remmar.[8,9]JusterbarDen här varianten består av två sidor som är justerbara så att den kan anpassas tillolika CPU:er (Se fig. 8). CPU:n står på en bottenplatta och hålls på plats av ett mindresidostöd. Fästs i bordsskivan.Fördelar-Passar alla CPU-varianterEnkel konstruktionBilligUtseendetFig. 8. Justerbar hållare. [9,10]Nackdelar-Infästningen kan försvåras på grund av bordsstativets utformningEj stöldsäkerFästs i bordsskivan14

GenomförandeLåsbarDenna hållare består av en bottenplatta och någon form av väggar som inte ärjusterbara (Se fig. 9). Ofta finns möjligheten att låsa fast CPU:n. Även denna variantfästs i bordsskivan.Fördelar- Stöldsäker- RobustNackdelar-Infästningen kan försvåras på grund av bordsstativetsutformningFästs i bordsskivanDyrMånga komponenterMånga tillverkningsmomentFig. 9. Låsbar hållare. [9]Diagonal hållareDenna CPU-hållare fästs i bordsstativet. Den består av ett justerbart diagonalt stag ochtvå vinkeljärn som håller fast CPU:n i två diagonalt motstående hörn (Se fig. 10). Envajer spänns diagonalt runt CPU:n mellan de två vinkeljärnen. Hållaren är framtagenav Lars Johansson, Laboratorietekniker maskinteknik. Den finns på Högskolan iJönköping men tillverkas inte för tillfället.Fördelar-Passar alla CPU-varianterEnkel konstruktionStöldsäkerFästs i stativetUtseendetNackdelar-Fig. 10. Diagonal hållare.Passar bara en viss sorts bordsstativSvårjusteradMonteringenDyr15

GenomförandeFäste i bordsbenCPU-hållaren består av en bottenplatta som kläms fast runt bordsbenet. (Se fig. 11) Påså sätt görs ingen åverkan på möbeln. Den passar också flera olika benstorlekar ochbåde runda och fyrkantiga ben.Fördelar-Passar alla CPU-varianterEnkel konstruktionFästs i bordsbenetEnkel monteringDiskretFig. 11. Hållare med fäste i bordsben. [11]Nackdelar-DyrEj stöldsäkerPassar främst bordsstativ med två ben.16

GenomförandeKabelkanalKorgAnordningen fästs på undersidan av bordskivan. Den är ofta tillverkad i metall ochutformad som en korg. (Se fig. 12)Fördelar-Enkel konstruktion.BilligEnkel monteringLätt rengöringPlats för grenkontaktNackdelar-Fig. 12. Korg. [9]Infästning i onen består ofta av en plåt som är utformad som en ränna. Den fästs påundersidan av bordsskivan och gömmer oftast sladdarna fullständigt. Det finnsvarianter som är öppningsbara och varianter med distans till bordsskivan för att göradet möjligt att komma åt sladdarna. (Se fig. 13)Fördelar-Enkel konstruktionEnkel monteringUtseendetLättåtkomligPlats för grenkontaktNackdelar-Infästning i bordsskivanDammsamlareFig. 13. Ränna. [9]17

Genomförande3.2.2QFD – Quality Function DevelopmentQFD-matriser har gjorts för CPU-hållarna och kabelkanalerna för att identifiera vilkaönskemål och egenskaper som är viktiga (se Bilaga 2). Sambanden mellankundönskemål och produktegenskaper tydliggörs i matrisen med hjälp av cirklar iolika färger beroende på sambandets styrka.De olika kundönskemålen har viktas och jämförts med varandra i ett diagram. Enintern och extern viktning har genomförts. Den interna viktningen har genomförts avförfattarna själva och den externa av representanter från J

The result is a CPU holder and a cable channel that is adapted to ROL Ergos table stands. The holder consists of a bent tube and two bars. The cable channel consists of two hooks and a channel. The products are designed to fit into the existing hole in the stands. The CPU holder’s op