Transcription

Water en afvalwaterTechnische oplossingen voorleidingen zonder sluitingenHottapping/nat tappen lijnstopping klepplaatsing

We werken het besteonder drukMet meer dan 75 jaar ervaring is TEAM Industrial Servicesde erkende leider voor het in bedrijf houden van kritischeleidingsystemen tijdens aansluitingen, onderhoud,retrofitting, reparaties, aanpassingen, noodgevallen ennieuwbouw. Ons breed aanbod van diensten engepatenteerde technologieën zijn vaak essentieel voor hetsuccesvol en ononderbroken functioneren vanwaterleidingbedrijven en waterzuiveringsinstallaties over dehele wereld. TEAM ontwikkelt en produceertonderhoudsoplossingen, apparatuur en fittingen in het veldmet als resultaat een ononderbroken watertransport enwaterlevering aan eindgebruikers.TEAM heeft de meest complete en veelvuldige beproefde apparatuur voorhottapping/nat tappen en lijnstopping ter wereld ontworpen, ontwikkeld engeproduceerd. Met een verleden van tal van primeurs binnen de branchezorgen wij ervoor dat wij onze positie als marktleider in technologie enbeste werkwijzen behouden. Onze verkoop-, engineering-, productie- enbuitendienstmedewerkers kunnen uit tientallen jaren ervaring en kennisputten om u oplossingen te bieden voor elk type leidingprobleem, zonderstillegging of onderbreking van de dienstverlening.Met meer dan 8.000 medewerkers en 220 locaties in 40 landen hebt u bijTEAM de lokale ondersteuning die nodig is voor de routinediensten en deondersteuning van een wereldwijde organisatie voor het plannen enuitvoeren van de meest complexe projecten. Onze diensten voorhottapping/nat appen en lijnstops zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaarbeschikbaar.Verantwoordelijk waterbeheer is nog nooit zo belangrijk geweestAls leider op het gebied van hottapping/nat tappen, lijnstopping enklepplaatsing heeft TEAM unieke oplossingen ontwikkeld voor veleleidingsituaties zonder sluiting. TEAM's engineeringafdeling maakt gebruikvan de nieuwste ontwerptechnologie om oplossingen te analyseren en teontwikkelen die voldoen aan de eisen van de klant. Onze ingenieurs enveldmedewerkers hebben een geschiedenis van het combineren vanprocessen voor hottaps/natte taps en lijnstops en het ontwikkelen vannieuwe technologieën op korte termijn om uw systemen in bedrijf enoperationeel te houden. Stel TEAM op de proef en u zult zien waarom“We het beste onder druk werken.”DrinkwatertoepassingDe betrouwbare levering van schoon drinkwater aan ziekenhuizen, hotels,scholen, restaurants, commerciële gebouwen, fabrieken en grotewoonwijken is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Elke onderbrekingvan de dienstverlening kan een enorme financiële impact hebben enpotentiële gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.TEAM’s technologieën voor hottapping/nat tappen, lijnstopping enklepplaatsing kunnen zorgen voor een continue systeemstroom endienstverlening tijdens reparaties of aanpassingen aan het leidingsysteem.

AfvalwatertoepassingNaarmate de wereldbevolking groeit en de hulpbronnen schaarser worden,wordt er meer nadruk gelegd op verantwoord afvalwaterbeheer enmilieubescherming. TEAM’s toepassingen voor tapping en lijnstoppingkunnen effectief de onnodige lozing van afvalwater, vaste stoffen en natteweersomstandigheden in het milieu elimineren. Door de continuedoorstroming van het leidingsysteem door onze tijdelijke of permanentebypass wordt het sluiten en aftappen van grote delen van het systeemgeëlimineerd en kan ook een mogelijk desastreuze systeemophopingworden voorkomen.GESCHIEDENISDe techniek van het tappen gaat terug tot het Romeinse Rijk, toenaquaducten werden ontsloten door het plaatsen van houtenwijntaps in vrijlopende distributiesystemen werden geplaatst.In de loop der jaren is de technologie verder geëvolueerd.Al meer dan 75 jaar probeert TEAM de evolutie van dezetechnologie te bevorderen. Het resultaat van deze inspanning isde meest complete en betrouwbare apparatuur voor hottapping/nat tappen en lijnstopping ter wereld ontworpen, ontwikkeld engeproduceerd.TEAM’s overname van Furmanite brengt twee bedrijven samen diebekend staan om hun aanzienlijke mogelijkheden op het gebiedvan hottapping/nat tappen en lijnstopping. Onze positie in dewaterleidingbedrijven- en afvalwatersector is ongeëvenaard metwortels in beide organisaties die teruggaan tot de jaren ‘40 met debekende Advance Valve Installations, IPSCO en Marbo.De waardevolle lessen die we tijdens dit lange en rijke erfgoedhebt geleerd, helpen u om uw kritische projecten veilig, succesvolen efficiënt uit te voeren.Een vroege tap in werking, aangedrevendoor een stoommachine.Van eenvoudige, kleine diameter hottaps/natte taps, lijnstops enklepplaatsing, tot de technisch meest uitdagendeutiliteitsaanpassingen en reparaties van alle soorten onder druk,waaronder hoge druk en/of grote diameter leidingenverplaatsingen.Een originele tapploeg bereidt een48”tap voor.

Hottapping/nat tappenTechnologieHottapping/nat tappen maakt gebruik van een drukbevattende boormachine om een gat in een werkendeleiding te snijden, waardoor een nieuwe aftakking van deoorspronkelijke lijn ontstaat. Dit proces vindt plaats zonderdat er gemorst wordt of dat de stroom onderbroken wordt.TEAM voert hottap-/natte tapdiensten uit, variërend van12,50 mm (1/2") tot 2134 mm (84”), met drukwaarden tot3200 psi en temperaturen tot 700 F als standaard op allesoorten leidingen. Speciale toepassingen zijn op aanvraagbeschikbaar.De componenten voor een typische toepassing van hottaps/natte tappenzijn onder andere: een fitting die ontworpen is om de systeemdruk te vastte houden, een klep die gebruikt wordt om de nieuwe verbinding teregelen, en een boormachine die gebruikt wordt om de hottap/natte tap temaken. Hieronder volgt de basisprocedure voor het uitvoeren van eenhottap/natte tap:Aannemersdiensten voorhottaps/natte taps en lijnstopsworden gebruikt in devolgende gemeenschappelijketoepassingen, alleuitgevoerd zonder sluiting,stroomonderbreking of verliesvan de dienst. Hottaps/natte taps voornieuwe leidingaansluitingen(aftakkingen) Plaatsing van nieuwekleppen – Lijnstops ofinzetstukken Plaatsing van sonders,bemonsteringslijnen of mets Verplaatsingen van leidingenBasisprocedure Reparatie van leidingen Installeer de fitting en de klep op bestaande leiding. Afblinden vanleidingaftakkingen Installeer de hottap/natte tap-machine. Voer de hottap/natte tap door de geopende klep (speciaal apparaathoudt de “coupon” verwijderd tijdens de uitvoering). Vervanging van leidingdelen Hottaps/natte taps voorbetonnen muren, tanks enreservoirs Ingeschoven snijder. Gesloten tapklep. Afvalwater- en gOntluchtingsklepTapklep Hottap/natte tap-machine verwijderd om aansluiting op nieuwe leidingmogelijk te makenTapvolgorde betonnen leidingenHet uitvoeren van hottaps/natte taps op voorgespannen betonnencilinderbuizen is een gespecialiseerde werkwijze en vereist grote zorg.Een goede planning, voorbereiding en training zijn essentieel voor eensuccesvol project. TEAM heeft langer dan welk ander bedrijf dan ookbetonnen drukleidingen getapt. We hebben veel van de technieken enprocedures die gebruikt worden voor het uitvoeren van betonnendrukleidingtaps over de hele wereld ontwikkeld en verfijnd. Hoofdaansluitingen of-vervangingen hydranten

84”x60” natte tap en 84” lijnstop36” snijder, coupon en proefboormachinevoor hottaps/natte tapsVerwijdering van de coupon16”X16” tap op gietijzeren leiding30” hottap/natte tap op nodulairgietijzeren leiding60” ysp op SP-12 betonnen pijpVoorbereiding 60” hot tap/natte tap48” coupon voor beton hottaps/natte tapsBetonnen tapkoker gemonteerdMof gevoegd en vastgezetrond de leidingHakpistool verwijdert mortellaagGescoord en verwijderd betonStalen cilinder- en betonijzerblootgelegdSnijbrander verwijdertwapeningsstaalWartel geïnstalleerd en mofgetest op drukTap uitgevoerd

LijnstoppingDe lijnstoptechnologie werd voor het eerst ontwikkeld doorde engineeringgroep van de Standard Oil Company in dejaren ’30 van de vorige eeuw als middel om delen van deleiding tussen de kleppen te isoleren, zodat grote delen vande leiding niet hoeven te worden afgetapt. TEAM was deeerste die deze technologie toepaste op andere markten enwas de eerste die het proces specifiek voor de water- enafvalwatersector aanpaste.TEAM gebruikt deze technologie in het veld al langer danenig ander bedrijf.Wat is lijnstopping?Lijnstopping is een middel om tijdelijklijnen te stoppen. Lijnstopping kan wordengebruikt om leidingsystemen te isolerenvoor reparaties, aanpassingen ofverplaatsingen, zonder dat het afsluiten ofverlies van dienstverlening aan deeindgebruikers nodig is. In combinatie metbypasslijnen kan de productstroom rondhet geïsoleerde deel van de te reparereneenrichtingsleidingen worden voortgezet.Basisprocedure Installeer de lijnstopfitting en voer de pas de hottap/natte tap toe zoalsbeschreven op de vorige pagina’s. De lijnstopapparatuur wordt geïnstalleerd op de tijdelijke tapklep en deklep wordt geopend. De lijnstopkop wordt de leiding ingevoerd door de hottap/nattetap-aansluiting. De tijdelijke afdichting wordt bereikt en de doorstroming van de leidingwordt stopgezet. De reparatie, wijziging of verplaatsing wordt uitgevoerd. De lijnstopkop wordt verwijderd uit de leiding via de hottap/nattetap-aansluiting. De tijdelijke klep is gesloten en de lijnstopapparatuur wordt verwijderd. De voltooiingsplug wordt geïnstalleerd op de tapmachine. De tapmachine wordt geïnstalleerd op de tijdelijke tapklep. De klep wordt geopend, de voltooiingsplug wordt in de aftakkingvan de lijnstopfitting geïnstalleerd en vergrendeld. De lijnstopapparatuur en tijdelijke tapkraan worden van de lijnstopfittingverwijderd. De blindflens wordt geïnstalleerd op de lijnstopfitting.VOUWBAAR KOPSYSTEEM Reeks van36” (nominale diameter 900 mm) vouwbarekop geïnstalleerd in stalen cilinder in eentestleiding van gewapend beton

Vouwbare koplijnstopsHet vouwbare koplijnstopsysteem, dat gebruik maakt van eengereduceerd aftakkingsfitting, is een kosteneffectieve methode vanlijnstopping. TEAM maakt gebruik van de vouwkoplijnstop bij water-/afvalwatersystemen met een grote diameter evenalslagedruktoepassingen in de transport-, olie-, gas- enprocesleidingmarkten. Maten variëren van 356x254 mm (14”x10") tot2362x1372 mm (93"x54") met een gemiddelde druk van minder dan150 psi. Grotere maten worden geoffreerd en zijn op aanvraagverkrijgbaar.Draaibare koplijnstopsDe draaibare koplijnstop is de oorspronkelijke methode die gebruiktwordt voor lijnstopping. TEAM maakt al meer dan 50 jaar gebruik van ditproces binnen de water- en afvalwatersector. Het vereist dat er eenhottap/natte tap met volledige grootte wordt gemaakt en zorgt over hetalgemeen voor een zeer positieve sluiting, ongeacht afwijkingen ofafzettingen en ophopingen aan de binnenkant van de leiding. Draaibarekoplijnstops worden over het algemeen gebruikt bij lijnverbindingen meteen kleinere diameter en bij hogedrukleidingen voor het transport vanwater (boven 150 PSI). Draaibare koplijnstops zijn beschikbaar vanaf8x122 cm (3"x48") en tot een druk van 1000 psi.Lijnstopkop in positieVoltooiingsplug geïnstalleerdBlindflens geïnstalleerd72” lijnstop36” hoofdlijnstop voor krachten metinterne 24” by-pass16” lijnstop12” lijnstop op gietijzeren hoofdwaterleiding24” draaibare kop geïnstalleerd in de leiding24” lijnstops (klep ingesneden)

InsertValve TEAM's gepatenteerde InsertValve levert waarde,betrouwbaarheid en prestaties die ongeëvenaard zijn.Deze in de praktijk beproefde klep wordt onder drukgeïnstalleerd, zodat er geen leidingen hoeven te wordenafgesloten in het geval van geplande ofnooduitschakelingen van de klep.Ontworpen voor een breed scala aan leidinggroottes en-types, de wigvormige schuif van de InsertValve zit op hetklephuis, niet op de bodem van de leiding. Deze unieke envoordelige eigenschap voorkomt dat de zitting in contactkomt met de gesneden leidingranden om de levensduur vande kleppen aanzienlijk te verlengen. TEAM InsertValve kanonder druk gerepareerd worden.TEAM’s InsertValve is verkrijgbaar in 4 inch tot 12 inch maten methandwiel- en tandwielbediening. InsertValve is getest en heeft bewezeneen betrouwbare service te leveren bij drukken van vacuüm tot 250 psig entemperaturen tot 180 F. In tegenstelling tot andere ontwerpen voorklepplaatsing die zijn afgeleid van de lijnstoptechnologie, is de InsertValve ontworpen om de volledige hydraulische krachten van het water- enafvalwatersysteem die gewoonlijk worden toegepast, te verwerken.Robuuste InsertValve kan in vrijwel elke stand worden georiënteerd opeen verscheidenheid aan leidingtypes, waaronder nodulair ijzer, gietijzer,staal en pvc.TEAM’s uitgebreide netwerk van filialen en geautoriseerde installateursverzekert professionele installatiediensten door getrainde en gecertificeerdetechnici. Daarnaast hebben eigenaren van leidingsystemen ook demogelijkheid om een kant-en-klaar installatiesysteem aan te schaffen voorhet zelf uitvoeren van installaties en reparaties aan InsertValve in hunleidingsysteem door InsertValve aan hun leidingsysteem toe te voegen,wat resulteert in een klep die voldoet aan de erkende sectorvereisten ofdeze overtreft en voldoet aan alle gezondheids- en veiligheidsregelgevingen.Een echte klep, geplaatstonder volledige lijndruk Voldoet aan demateriaalnormen vanANSI/AWWA C515 Kan op een volledige reeksaan leidingmater en -typesworden geïnstalleerd De klep is permanent aan deleiding bevestigd om deintegriteit van de leiding tebehouden Biedt onmiddellijke isolatiezonesvoor veiligheid en gemoedsrust Elimineertterugstromingsverontreiniging,zuivering en terugslag Maakt het mogelijk om eenstroomafwaartse leiding op elkmoment te verwijderen/vervangen Maakt in gebruik zijnde, onderdruk reparatie van allebewegende onderdelenmogelijk Zorgt voor een schoneklepzitting na hetinstallatieprocesDe InsertValve kan in elke richting op elktype leidingmateriaal worden geïnstalleerd.Een InsertValve-installatie onder volledigeleidingdruk.InsertValves op wisselstroomleiding voorhoofdregeling en hydrantvervanging omte voorkomen dat asbestvezels in de luchtterechtkomenEen InsertValve met positie-indicatieplaatje.De klep kan worden uitgerust met eentandwiel- of handwielbediening.

ProductieTEAM InsertValve voldoet of overtreft de meeste erkende sectornormen,samen met de lokale gezondheids- en veiligheidsregelgevingen.Tappen en lijnstopmoffenTEAM is de fabrikant en wereldwijd distributeur van de hoogste kwaliteittappen en “Close-Sure” geflensde lijnstopfittingen en moffen die vandaagde dag op de markt verkrijgbaar zijn. Deze tappen en lijnstofmoffen zijnverkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpconfiguraties voortoepassingen van hottapping/nat tappen enlijnstopping. Fittingen zijn beschikbaar voortoepassingen op maat of voor gereduceerdeaftakkingen van 50 mm tot 2362 mm (2” tot102”). Op maat gemaakte fittingen zijn opaanvraag verkrijgbaar.BasisprocedureOmdat elk project met betrekking tot tappen en lijnstopping een unieke setvan bedrijfsomstandigheden biedt, is het noodzakelijk om het type tapmofzorgvuldig te kiezen. Een paar dingen om te overwegen: Het materiaal van de leiding die wordt getapt. De grootte van het gat dat wordt gesneden in verhouding tot de groottevan de hoofleiding en hoeveel wapening er rond de aftakking moetworden toegevoegd. De bodem- en milieuomstandigheden in het gebied waar dewerkzaamheden worden uitgevoerd.Close-Sure voltooiingsplugEen van de meest interessanteelementen van een lijnstop ishet herstel van de klep uit deonder spanning staandeleidingen. TEAM’s Close-Surevoltooiingsflens- envoltooiingsplugsysteem maakthet mogelijk om de tijdelijkeklep te verwijderen zonder hetsysteem af te sluiten of dedoorstroming te onderbreken.De Close-Sure voltooiingsflenswordt nu beschouwd als desectorstandaard, na bijna50 jaar met succes te zijntoegepast.Onze fittingen zijn ontworpenen geproduceerd volgens deAWWA-, ANSI- en ASMEnormen. Op verzoek wordtaan andere normen voldaan. De ontwerpdrukken, ontwerptemperaturen en het potentieel voor grotedrukgolven of drukschommelingen.OnderhoudszadelMet staal bekleede mechanischeverbindingstapmofRoestvrij stalen tapmofTapmof voor betonnendrukleidingTapmof voor kierafdichtingbovenste kierInstallatie van een mechanischeverbindingslijnstopLijnstopmof TEAM

Lijnstoppingen tapmachinesFlostop II-systeemTEAM heeft het meest geavanceerde, lichtgewicht en duurzame hottap/natte tap- en lijnstopsysteem ontwikkeld dat momenteel beschikbaar isvoor de water-/afvalwatersector. TEAM’s FloStop II biedt in de sectorgeaccepteerde cilindrische rubberen afdichtingselementen of traditioneledraaibare koppen. Lijnstops kunnen worden uitgevoerd op 100 mm (4”) tot300 mm (12”) lijnen, met een druk tot 250 psi. Dit gebruiksvriendelijke,kostenconcurrerende systeem voldoet niet alleen aan de meeste eisen enspecificaties van de sector, maar overtreft deze zelfs.Het FloStop II-pakket is beschikbaar voor aankoop door gemeenten ofaannemers die hun eigen hottap/natte taps of lijnstops vanaf 4”-12” willenuitvoeren. FloStop II heeft vele unieke ontwerpkenmerken die het meestrobuuste, intuïtieve en faalveilige systeem op de markt maken. Het isongetwijfeld de keuze van aannemers. We beschouwen dit als eenbelangrijke onderschrijving van mensen die hun eigen zuurverdiende gelduitgeven en op zoek zijn naar een langetermijninvestering.We laten u zien waarom het FloStop II-systeem de meest betrouwbaretap- en lijnstopapparatuur is die vandaag de dag op de marktverkrijgbaar is.Rechtsboven: Cilindervormige rubberenlijnstopmachine gemonteerd met klep enfitting. Cilindrische rubberen stop staat inde lijnstoppositie. Druk tot 7 bar (100 psi).TEAM’s FloStop II zware lijnstofittingenzijn verkrijgbaar in de maten4” (nominale diameter 100 mm) tot12” (nominale diameter 300 mm).4” (nominale diameter 100 mm),6” (nominale diameter 150 mm) en8” (nominale diameter 200 mm) fittingenzijn vervaardigd van roestvrij staal.10” (nominale diameter 250 mm) en12” (nominale diameter 300 mm) fittingenzijn vervaardigd van koolstofstaal.12” (nominale diameter 300 mm) FloStop IIdraaibare koplijnstop op waterleiding. Druktot 17 bar (250 psi).Model IP-142 hottap/natte tap-machinevoor hoofdwaterleidingFloStop II draaibare koplijnstopapparatuurmet optionele by-pass

KwaliteitsborgingTEAM heeft met succes het ISO 9001-kwaliteitsbeheerssysteemgeïmplementeerd. De scope van TEAM’s certificaat omvat het ontwerp ende productie van gespecialiseerde apparatuur voor hottapping/nat tappen,lijnstopping en lekreparatie voor leidingsystemen in raffinaderijen,chemische fabrieken, openbare nutsbedrijven, onshore en offshoreleidingen en gastransport- en distributiesystemen.EngineeringTEAM's eigen ontwerp- en engineeringafdeling biedt de flexibiliteit om aanuw specifieke eisen te voldoen. Onze engineeringafdelingen beoordelenalle orders, standaard of speciaal, om er zeker van te zijn dat de juisteontwerpnormen, fabricagetoleranties en veiligheidsfactoren inovereenstemming met de AWWA-, ANSI- en ASME-normen wordennageleefd.Veiligheid vooropstellenBij TEAM is niets belangrijker dan de veiligheid van onze medewerkers enklanten. We ontwikkelen, handhaven, evalueren en verbeteren voortdurendons veiligheidsbeleid en onze -procedures. We weten dat veiligheid ookvoor onze klanten erg belangrijk is en we streven ernaar de veiligsteaanbieder te zijn. Als gevolg daarvan heeft TEAM een indrukwekkendereputatie op het gebied van veiligheid in deze sector en voegt daarmeeeen enorme waarde toe aan al onze technische en engineeringdiensten.OP MAAT GEMAAKTE TOEPASSINGENzoals de installatie van een 24” vlinderkleptijdens het tappen.TEAM-experts zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week en365 dagen per jaar beschikbaar.Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.

TeamInc.com

Tap uitgevoerd 36” snijder, coupon en proefboormachine voor hottaps/natte taps Voorbereiding 60” hot tap/natte tap 48” coupon voor beton hottaps/natte taps 16”X16” tap op gietijzeren leiding 30” hottap/natte tap op nodulair 60” ysp op SP-12 betonnen pijp gietijzeren leiding 84”x60” natte