Transcription

Maart 2015Jaargang 6, nummer 1Special vakbeursSolar Solutionsvanaf pagina 25Netregistratiepv-systemen blijktal lang verplicht‘Een mensenlevenreken je niet afper wattpiek’

Voorwoordwww.lamershts.comHeeft het u verbaasd?Heeft het u verbaasd dat Nederlandse bedrijven samen met Chinese fabrikanten de importheffing hebben omzeild? Heeft het uverbaasd dat er diverse bedrijven betrapt zijn? Heeft het u verbaasddat de eerste naheffingen zijn opgelegd? Mij niet. Het is de harderealiteit. Te allen tijde zullen er ondernemers zijn die al dan nietdoelbewust de mazen in de wet opzoeken; daarmee lopen zij hetrisico betrapt te worden.Settingthe solarstandardin purityThe name of our game is ultra-high purity gasand fluid handling, conditioning and deliverysolutions. Clients worldwide profi t from ourability to provide minimal TCO while deliveringthe highest levels of quality and reliability.Our production sites feature certified orbitalstainless steel welding, plastic welding, andassembly in over 1000 m2 cleanrooms up toclass 10 for high purity manufacturing. R&D,design engineering, global installation andcommissioning complete our extensive highlevel services and leading solutions to theNa een grondig onderzoek van enkele weken onthulde de redactievan Solar Magazine begin maart dat er door de douane naheffingenzijn opgelegd aan Nederlandse bedrijven. De Rijksoverheid maakteop dezelfde dag bekend bij een Friese importeur van zonnepanelente zijn binnengevallen en de administratie in beslag te hebben genomen. Het bedrijf heeft nog geen naheffing gehad, maar riskeerter wel een van 1,2 miljoen euro.Zonder een waardeoordeel uit te willen spreken over de betreffende bedrijven, kan ik niet anders dan vaststellen dat het opleggen van naheffingen een positieve invloed kan hebben op deprofessionalisering van de Nederlandse zonne-energiesector. In hetNationaal Solar Trendrapport – waarvan wij samen met de organisatie van de vakbeurs Solar Solutions de tweede editie hebbenvervaardigd – spreken zowel pv-groothandels als installateurs nietvoor niets hun zorgen uit over zowel de margedruk als de kwaliteit waarmee pv-systemen gerealiseerd worden. De dumpprijzenwaarmee de onbekende ‘Rammstein’-merken worden aangebodenkunnen namelijk geen goed doen aan de marge voor de installateuren de gewenste hoge kwaliteit die hij moet leveren.Turn-key installations: Gas & chemical infrastructures Gas & chemical distribution and control panels Hook up of production (vacuum) equipment Gascabinets and Bulk Chemical systems(Sub)assemblies for OEM’s: R&D&E of custom & standard productsand assemblies Purification and assembling under cleanroomconditions Bulk Chemical systems for POCL3/BBr3 Supply subassemblies for liquid precursors Vacuum piping set ups Contamination (RGA, TOC, etc.), particle andmoisture analysis & Helium leak checking Measurement and control equipment forindustrial applicationssolar industry.Lamers High Tech Systems B.V.P.O. box 46, 6500 AA NijmegenThe Netherlands Tel: 31 (0)24 - 3716777Fax: 31 (0)24 - 3777695 E-mail:[email protected], en wat u leest in deze editie van Solar Magazine? Onder meereen beursspecial over Solar Solutions, alles over de gehonoreerdeSDE -projecten en de mogelijkheden tot realisatie, alles over eenreeks nieuwe Nederlandse innovatieprojecten rond zonne-energie,het vermarkten van dunne filmzonnepanelen en nog veel meer!Edwin van Gastel Uitgever en hoofdredacteur Solar Magazine141929485341InhoudAl 392 megawatt zon-pv SDE gehonoreerd14‘Halve megawatt kan binnen twee maanden gebouwd worden’Zonnepanelen op 20 locaties Van der Valken winkelcentrabeheerder Wereldhave19Veel onwetendheid bij installateursover exacte hoogte minimumimportprijs20Beursspecial Solar Solutions25Vakbeurs bouwt inhoudelijk beursprogramma fors uitSolar Trendrapport 2015: sector zeeroptimistisch over afzet kalenderjaar 201529Stigas wijst op gevaar bij plaatsingen opdoor mestgassen aangetaste staldaken33Netregistratie pv-systemen blijktin Nederland al vele jaren verplicht35Pv-groothandels: prijs zonnepanelen gaatin komende periode stijgen39Topsector werkt aan pv-afdichting stortplaatsen, 53woestijnproof zonnepaneel en retrofit pvt-dak‘Dunne film haalt je uit prijsvechterssegment’573

Meest geklikt in onze nieuwsbrief1. Nederlandse douane: ‘Eerste naheffing voor omzeilen importheffing een feit’Naar aanleiding van vragen van de redactie Solar Magazine heeft de Nederlandsedouane begin maart bevestigd dat de eerste naheffingen voor het omzeilen van deimportheffing op Chinese zonnepanelen een feit zijn.2. Friese installateur Zonderland vervangt preventief 1.850 deels defecte panelenHet Friese installatiebedrijf Zonderland vervangt 1.850 zonnepanelen die hij bij zijnklanten heeft geïnstalleerd. Dit nadat er vocht is geconstateerd bij honderd zonnepanelen van het Chinese Risun.3. IHS: ‘Grootste Chinese fabrikanten uitverkocht tot aan tweede kwartaal 2015’IHS meldt in januari in een nieuw marktrapport dat de meeste van de grote Chinesezonnepanelenfabrikanten door hun voorraden heen zijn. Deze situatie zou pas aanhet begin van het tweede kwartaal opgelost zijn.4. EU: Canadian Solar, ReneSola en ET Solar mogelijk uitgesloten van jointundertaking wegens omzeilen importheffingDe EU overweegt Canadian Solar, ReneSola en ET Solar uit de joint undertaking met deChinese solar industrie te zetten omdat zij systematisch de importheffingen omzeilen.5. Kamp: per 1 januari 2016 subsidieregeling voor zonnepanelen bij sportverenigingenHet kabinet is drukdoende om per 1 januari 2016 een subsidieregeling voor zonnepanelen bij sportverenigingen in het leven te roepen. Minister Kamp: Samen met deminister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stel ik een subsidieregeling op dieper 1 januari 2016 effectief zal worden. In deze regeling zal een specifieke lijst vanmaatregelen voor energiebesparing en duurzame energie worden opgenomen.Solarclarity toert metinstallateurseventLevitech verkoopttwee ALD-systemenSolarclarity toert in 2015 met een installateursevent door Nederland. Om klantende know-how te bieden waarmee zij zichop de markt kunnen onderscheiden organiseert het bedrijf dit jaar een aantal regionale trainingsdagen om klanten inzichtte geven in de pv-markt- en productontwikkelingen. De aftrap van de toer vondplaats in het Euroborgstadion te Groningen met een dag vol korte solar seminarsmet onder meer een basiscursus pv-tools,marktvisies, het Solarclarity productassortiment en aandacht voor de belangrijkstepv-wet- en –regelgeving.Levitech heeft twee atoomlaagdepositiesystemen (ALD-systemen) verkocht aan eenJapanse zonnecellenfabrikant. Het bedrijfgaat met de machines hoogefficiënte kristallijn siliciumzonnecellen ontwikkelen. Demachines zullen in Japan gebruikt wordenvoor PERC-zonnecellen met een rendementvan meer dan twintig procent.’Peter Desmet: ‘Wij vinden het belangrijkom onze klanten zo goed mogelijk te lerenkennen en ze de kennis te bieden waarmeezij zich op de markt kunnen onderscheiden.De regiotraining in Groningen was eengroot succes en wij gaan met dit event inde komende maanden dan ook door hethele land toeren. Begin april staat de regioZuidoost-Nederland in de planning.’Solar Magazine - Enerimmo 0804.qxp Opmaak 1 11/03/15 09:58 Pagina 1ONLINE VERKOPINGo.a. in opdracht van Mrs. M. Spaas,wegens FAILLISSEMENT van Enerimmo bvbaZonnepanelen & omvormers3x GROTE PARTIJEN ZONNEPANELEN w.o. type“Tenesol” TE200-54P; grote voorraad OMVORMERS“Geoprotek” GS 300, in verpakking, nominale operationvoltage 360 V, operation voltage range 100-500 V, max.input current 15 A, frequency 50/60 Hz, nominal outputpower 3000 W, max. 3300 W;SLUITING: woensdag 8 APRIL vanaf 14u00Bezichtiging: dinsdag 7 april tussen 9u00 en 16u00adressen beschikbaar op onze website (België)Foto’s / catalogus op onze websitewww.TroostwijkAuctions.com‘Zonne-energie ook in 2015in het hart van vakbeurs Energie’Op 6, 7 en 8 oktober 2015 vindt in de Bossche Brabanthallen de tiendeeditie plaats van de vakbeurs Energie. De organisatie verwacht meerdan driehonderd exposanten, met zonne-energie als belangrijkonderdeel via onder meer een praktijktheater Solar. In januari werdoverigens bekend dat de vakbeurs Energie en Ecomobiel de krachtenbundelen en samen tegelijkertijd op één locatie plaatsvinden.Beursmanager Wendy van de Geijn: ‘We steken Energie dit jaar ineen nieuw jasje. De indeling op basis van productaanbod vervangen we door een concept waarbij de drie belangrijkste toepassingsgebieden centraal staan. Primair doel voor ons is om de juistevakbezoekers naar Energie te krijgen. Vertegenwoordigers enstakeholders uit die sectoren waar veel energie gebruikt wordt énbespaard kan worden; gebouwde omgeving, industriële processenen mobiliteit. Verbindend element daarbij en centraal op de beursis de zone gericht op opwekking, inkoop en opslag van alle vormenvan duurzame energie met als belangrijkste segmenten zon, wind,biomassa en geothermie. Door de vele oplossingen en innovatiesdie op Energie 2015 worden aangeboden te clusteren op basis vantoepassingsgebied is het voor de verschillende doelgroepen veelduidelijker waarom zij Energie moeten bezoeken.’De organisatie geeft aan zowel in de indeling als het inhoudelijkprogramma de drie toepassingsgebieden duidelijk herkenbaar temaken. Ook in de bezoekerswerving worden specifieke campagnes gevoerd onder de thema’s Energie & Gebouw, CleantechProcessing en Duurzame Mobiliteit.’Crunchy voor solargezinsauto StellaINTERNATIONAALJapan: 677 miljoen dollar beschikbaarvoor opslagsystemenJapan investeert 677 miljoen dollar inopslagsystemen voor duurzame energieom problemen met netcongestie op telossen. Zo moet het mogelijk worden ommeer duurzame energiesystemen aan hetenergienet te koppelen.Chinese overheid ontdekt dat 23 procentChinese zonnepanelen defect isHet Chinese General Administration ofQuality Supervision, Inspection & Quarantine heeft ontdekt dat 23 procent van depanelen die door bedrijven voor de binnenlandse markt gemaakt worden, defect is.Oskomera levert Brits zonnepark van7,2 megawatt en 28.224 zonnepanelen opOskomera Solar Power Solutions uit Deurneheeft in het Verenigd Koninkrijk in opdrachtvan RES Ltd. het zonnepark Four BurrowsSolar Farm opgeleverd. Het is 7,2 megawattgroot en bestaat uit 28.224 zonnepanelen.Het is ze gelukt. Na het winnen van deWorld Solar Challenge en een Dutch SolarAward, hebben de studenten van de TU/eEindhoven met hun solar gezinsautoStella nu ook een Crunchy gewonnen, een‘technologie-Oscar’. De kregen de prijs ‘BestTechnology Achievement’ op de awardceremonie van de Crunchies in San Francisco.MetDeZon, SolarNRGen Zon & Zo ontvangenkeurmerk ‘Zonnekeur’De drie bedrijven MetDeZon, SolarNRG enZon & Zo hebben het certificaat ‘Zonnekeur’gekregen. Zonnekeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor installateurs vanzonne-energie. Het keurmerk Zonnekeuris in 2013 in het leven geroepen door eensamenwerking van overheid en de branchevan zonne-energiebedrijven. Alle drie debedrijven behoren nu tot de groep van ruimtwintig bedrijven – geografisch verspreidover Nederland – die het keurmerk hebbengekregen. Het keurmerk Zonnekeur geeftklanten zekerheid over de geleverde kwaliteit en service. Gecertificeerde bedrijvenbieden bovendien vastgestelde garantiesop hun producten en het geleverde werk.Verenigd Koninkrijk ziet pv-capaciteitin twaalf maanden verdubbelenIn de afgelopen twaalf maanden is hetgeïnstalleerd pv-vermogen in het VerenigdKoninkrijk nagenoeg verdubbeld. Stond er in2013 ‘pas’ 2,8 gigawatt opgesteld, eind 2014werd de grens van vijf gigawatt doorbroken.China installeerde in 2014 10,6 gigawattaan zonnepanelenChina installeerde in 2014 met 10,6 gigawatt bijna een kwart van de wereldwijdtoegevoegde capaciteit. Toch bereikte hetland niet het doel van veertien gigawatt.Het doel voor 2015 is vijftien gigawatt.Jordanië wil zesduizend moskeeënvoorzien van zonne-energieJordanië wil zesduizend moskeeën voorzienvan zonne-energie. Dit meldt de JordanTimes. Via een door de regering gelanceerdproject worden de eerste honderdtwintiggebouwen van zonnepanelen voorzien.Trina Solar grootste leverancier vanzonnepanelen in 2014Trina Solar is de grootste moduleleverancierter wereld. GlobalData meldt dat Trina Solarin 2014 goed was voor een marktaandeelvan 7,9 procent, oftewel 3.500 megawattaan zonnepanelen.Eén op vier Australiërs heeft technischeproblemen met zijn pv-systeemTweeëndertig procent van de Australiërsmet een zonnepanelensysteem heeft eenprobleem met zijn installateur en één op devier Australiërs kampt met technische mankementen aan zijn pv-systeem. De regeringheeft een grootschalig onderzoek gelast.‘Zonne-energie in 2025 goedkoopsteenergiebron ter wereld’Het Duitse Fraunhofer-instituut stelt datzonne-energie in 2025 in grote delenvan de wereld de goedkoopste energiebron zal zijn. Randvoorwaarden zijn welstabiele ‘regulatory conditions’, gescheptdoor de overheden.Duitse pv-markt blijft krimpenDe neergaande lijn van de Duitse pv-marktheeft zich ook in de eerste maand van ditjaar doorgezet. Januari leverde 122,6 megawatt aan nieuw vermogen op tegenover193 megawatt een jaar eerder.Overnamekandidaat voor SolarMaxLokale Zwitserse media tekenen uit demond van branchevereniging Swissolarop dat een Duitstalig bedrijf delen vanSputnik Engineering – moederbedrijf vanomvormermerk SolarMax – wil kopen omzo de belangrijkste activiteiten voort tekunnen zetten.Tempress schrijft nieuwe orders enkoopt Eindhovense ALD-specialist SoLayTecHet Eindhovense bedrijf SoLayTec, gespecialiseerd in de bouw van solar machines vooratoomlaagdepositie, is opgekocht door Amtech Systems; het moederbedrijf van het Nederlandse Tempress Systems. Ten bate van Tempress kocht Amtech in de afgelopen jaren al ondermeer het Chinese Kingstone op dat Tempress al veel gebracht heeft met haar ion implanttechnologie. Aan het eind van het kalenderjaar werd bovendien bekend dat BTU International isopgekocht. Amtech heeft verder bekendgemaakt sinds 1 oktober jongstleden voor 21 miljoendollar aan orders te hebben bijgeschreven voor haar solar producten.5

Heijmans realiseert vijftig woningen metzonnepanelen en opslagsysteemEnphase lanceertdoe-het-zelf-pv-systeemEnphase lanceert in Nederland het doe-hetzelf-pv-systeem SunStation 500. Het bestaatuit twee zonnepanelen die in twee minutenaangesloten kunnen worden op ieder willekeurig stopcontact. De SunStation 500bestaat uit twee zwarte zonnepanelen dievoorzien zijn van twee micro-omvormersvan Enphase. Het systeem is modulair uitte breiden door het aankoppelen van extrazonnepanelen.Bijna vijftig huishoudens in de ‘all electric’ nieuwbouwwijk Hoog Dalem in Gorinchem hebben een Nederlandse primeur: zij kennen woningen met zonnepanelen en een opslagsysteem. Het is een pilot van Heijmans. In het project nemen ook netbeheerder Stedin,KPN en ABB deel. De zelf opgewekte zonne-energie wordt bij weinig of geen verbruik opwijkniveau opgeslagen in accu’s. De opgeslagen zonnestroom kan vervolgens op iedermoment van de dag opnieuw worden gebruikt.SolarCare: ‘Opbrengst in 2014 gemiddeld0,91 kilowattuur per wattpiek’B&B Power(MOSO New Energy), 100% dochter van het in China beursgenoteerde engerenommeerde MOSO Power, is een professionele fabrikant van omvormers.B&B heeft in Nederland een reeds ingeklaarde voorraad beschikbaar voorsnelle levering. MOSO Power is leverancier van internationale klanten zoalsGE, TATA, FOXCONN, HP, HuaWei, SHARP, BT, CANON.Ons brede assortiment be staat uit wereldwijd gecertificeerde omvormers. Onze productrange bestaat uit:Net gekoppelde omvormers Standalone omvormersOmvormers t.b.v. pomp installaties Accu laadcontrollersHybride omvormers Accu OpslagsystemenSolarCare, leverancier van pv-monitoringsystemen, concludeert op basisvan tweeduizend van haar systemen inNederland dat de gemiddelde opbrengstvan een pv-systeem in 2014 0,91 kilowattuur per wattpiek was. SolarCare heeftuit haar bestand van dagelijkse gemonitorde pv-installaties ruim tweeduizendsystemen, verspreid over heel Nederland,geselecteerd voor nader onderzoek naarde opbrengsten per wattpiek. De onderzochte installaties hebben samen een totaalopgesteld paneelvermogen van ruim 9,8megawattpiek. In 2014 lagen de opbrengsten gemiddeld per installatie 4,6 procenthoger dan in 2013.Mastervolts SoladinWEB slaagt voor NENDe Mastervolt-omvormers Soladin WEBzijn geslaagd voor de testen van de nieuweNEN-veiligheidsbepalingen. Hierdoor kunnen zes omvormers parallel aangeslotenworden zonder noodzaak voor een typeB aardlekbeveiliging. Het nieuwe blad 65‘Aansluiten van PV-systemen’, waar Mastervolts omvormers aan voldoen, geeft installateurs houvast bij de interpretatie van deNEN1010 tijdens het ontwerpen en installeren van pv-installaties tot vijf kilowattpiek.SamenZonneEnergieZuid- en Noord-Holland 4levert tien megawatt opDe nieuwste groepsaankopen SamenZonneEnergie Zuid-Holland 4 en SamenZonneEnergie Noord-Holland 4 hebben tienmegawatt aan nieuw pv-vermogen opgeleverd. In totaal zijn bij 3.551 huishoudens39.598 zonnepanelen geplaatst.Al onze omvormers zijn TUV, SAA, G83, G59, C10/11 gecertificeerd en zijn als goed getest door het DuitsePHOTHON laboratorium.Wij kunnen voor u, ook als OEM, een complete oplossing bieden.U bent van harte welkom om met ons kennis te maken op de Solar Solution, 15 en 16 april a.s., stand D11.CONTACT DETAILS:Ms Vicky PengTel: 86-755-86567100 / 86-139 2743 2903Email: [email protected]:www.bbpower.cn / www.mosopower.comNatec start met trainingvoor led-verlichtingSolarclarity start met aanbiedenEngelstalige solar specialist opleidingGroothandel Natec, actief in zonnepanelenen led-verlichting, start met het aanbiedenvan een cursus led-verlichting onder hetmotto ‘Maak van led een succesvol businessmodel’. Natec is een van de langst opererende groothandels in de Nederlandsezonne-energiesector en nu ook actief in led.In samenwerking met Switch2Solar biedt Solarclarity nu ook de Engelstalige opleiding‘Solar Specialist International’ aan. De internationale opleiding tot Solar Specialist is eenaanvulling op het bestaande pakket en sluit aan bij de mondiale marktontwikkelingen.Een ‘Solar-Specialist’ is een professional die beschikt over gedegen kennis met betrekkingtot de economische, technische en praktische aspecten van zonne-energie. Een ‘SolarSpecialist’ geeft goed onderbouwde adviezen, beoordeelt de kwaliteit van componentenop waarde en ontwerpt hoogwaardige pv-systemen.7

Bent u op zoek naar kabelgootvoor het dak?Wij bieden het unieke RoofSupport inde maand april 10% goedkoper!TU Delft en Universiteit Hasselt‘full academic partner’ SollianceApril Sale! 10% goedkoper!Mede op initiatief van Buyers World zijn BYDen Tigo Energy een partnership gestart.Het resultaat is het zonnepaneel BYDSmartmet integratie van Tigo’s platform TS4. HetBYD zonnepaneel type P6C-30 zal daarmee vanaf juni 2015 verkrijgbaar zijn alsSmart-zonnepaneel bij Buyers World. HetBYDSmart-zonnepaneel en de overige Tigocomponenten die compatibel zijn met allemerken omvormers zullen vanaf dan opvoorraad zijn. Door het flexibele TS4-principe van Tigo kunnen installateurs zelf kiezenwelke junction box het beste past bij dewensen en het budget van de klant.Bestel RoofSupport via de landelijk dekkende groothandels:1 artikelnummer, 1 verpakking, compleet geleverd!Leg uw bekabeling razendsnel, duurzaamen conform normering in een thermischverzinkte draadgootgoot óp deinmiddels bekende betongevuldedaksteunen.Sneller en goedkoper dantraditionele aanleg!RoofSupport wordt geleverd inverpakkingen voorzien van 4 lengtesdraadgoot van 3 meter inclusiefdaksteunen en koppelingenDe TU Delft en de Universiteit Hasselt zijntoegetreden tot het dunne filmonderzoeksverband Solliance. Solliance kendeonder meer kennisinstellingen ECN, TNO,TU/e, imec en Forschungszentrum Jülichal vanaf het eerste uur als deelnemer.RS6060-12M 60x 60mm thermisch verzinkt draadgootRS60100-12M 60x100mm thermisch verzinkt draadgootRS35100-12M 35x100mm thermisch verzinkt draadgootSolliance-directeur Huib van den Heuveltoont zich content: ‘Met deze tweenieuwe academische partners bestrijkenwij het hele veld van dunne film-pv, vanfundamenteel materiaalonderzoek totgeavanceerde productietechnologieën.’Voor Informatie bel Conduct! 0180-531120of mail: [email protected] bytechnical solutionsStockholm 31, 2993 LM BarendrechtT 0180 - 53 11 20 I www.roofsupport.nlwww.natec.nlNeem nu contact met ons op!NatecDe Grote Beer 95215 MR ’s-HertogenboschThe Netherlandst 31(0)73 684 0834e [email protected] www.natec.nl300e BDA-cursist‘Ontwerp Pv-systemen’in het zonnetje gezetSolarclarity breidt team uit en wederombenoemd als Solar Frontier-distribiteurraexttpaccomDe nieuwste technologievan GoodWe NS-serieverkrijgbaar bij NatecBuyers World lanceertBYDSmart met TS4raextligrdevooHet team van pv-groothandel Solarclarity is uitgebreid. Om de organisatie te blijven professionaliseren en optimaal te kunnen investeren in haar klanten heeft Solarclarity haar teamuitgebreid met in de sales twee nieuwe commercieel technische verkopers: Meijer van derHagen en Niels Baarsma en op de financiële afdeling: Babette Proost (financial controller)en Jetty Plessius (debiteurenbeheer). Met deze vier nieuwe medewerkers, telt het team vanSolarclarity in totaal zesentwintig medewerkers. Verder maakt Solarclarity bekend in 2015wederom benoemd te zijn tot geautoriseerd Solar Frontier distributeur in Nederland enBelgië. Voortzetting van het partnerschap onderstreept volgens beide partijen de succesvollesamenwerking en het wederzijdse vertrouwen tussen Solarclarity en Solar Frontier. WolfgangLange, Managing Director Solar Frontier Europe: ‘Sinds Juli 2011 werken wij al samen met Solarclarity. Als eerste Nederlandse distributeur die CIS (dunne-film) zonnepanelen opnamen inhun assortiment is Solarclarity vandaag de dag een van onze belangrijkste klanten in Europa.’Profinrg introduceert Huawei33 kilowatt projectomvormerOp Solar Solutions zal Huawei in samenwerking met Profinrg de nieuwe Sun200033KTL projectomvormer introduceren.Deze omvormer werd speciaal ontwikkeld voor grootschalige pv-projecten.De omvormers van Huawei hebben eenmaximaal rendement van 98,6 procenten halen daarmee volgens Profinrg opbasis van Photon-testen het hoogsterendement van in serie geproduceerdestringomvormers. De omvormer heeftgeïntegreerde AC en DC overspanningsbeveiliging van type 2, is geschikt voorbuitentoepassing en wordt passief gekoeld. Met het monitoringsplatform vanNetEco kunnen de omvormers op afstandworden beheerd, en zo nodig van nieuwefirmware worden voorzien. De Sun200033KTL omvormers worden vanaf apriluitgeleverd door Profinrg.Projectleider Maurice van Gils van NewEnergy Systems was recent de driehonderdste deelnemer aan de opleiding OntwerpZonnestroomsystemen van BDA Opleidingen. Als Zonnekeur-installateur merkt NewEnergy Systems naar eigen zeggen dat inde markt de vraag van opdrachtgevers naargecertificeerde bedrijven groeit en dat zijzich zo met de certificaten kan onderscheiden van andere bedrijven.Orange Solar en VDL:panelen voor abri’s enfietsenstallingenOrange Solar en VDL hebben voor de provincie Zuid-Holland in het kader van een pilotvier abri’s en acht fietsenstallingen van zonnepanelen voorzien. De verlichting van de abri’sen stallingen draait op zonne-energie. Verderkunnen mensen in de fietsenstalling ook hunelektrische fiets opladen. Voor dit projectheeft Orange Solar Power op maat gemaakteflexibele zonnepanelen.9

PROJECTFLITSENXperal plaatst momenteel 8.944 zonnepanelen bij zes agrariërs in Nederweert, Hunsel enMeerlo. De installatie met 3.026 zonnepanelen bij een in Hunsel is het grootst.WIJ REALISEREN ZONDERDAT U HOEFT TE INVESTERENDe Stichting Beheer Sportpark SV Venrayheeft Zongarant namens vier sportverenigingen van sportpark De Wieën 600zonnepanelen laten plaatsen op het dak vansporthal De Wetteling II.Woonstad Rotterdam heeft 200 bestaandeen nieuwbouwwoningen en vijfentwintigappartementencomplexen voorzien van2.600 zonnepanelen.Otterman Techniek heeft 796 zonnepanelengeplaatst bij Moderna Textielservice in Hardenberg. Moderna werd een jaar geledennog getroffen door een brand die het pandin de as legde.Woningcorporatie Actium heeft opdrachtverstrekt voor plaatsing van panelen opbijna 1.000 huurwoningen in Assen, Diever,Dwingeloo, Geeuwenbrug en Oosterwolde.De Gelderse woningcorporaties Woonlinie,KleurrijkWonen, De Kernen en SCW Tielhebben een overeenkomst getekend metTenten Solar voor plaatsing van zonnepanelen bij 750 huurwoningen.SUNROCK ontwikkelt, investeert, bouwt en beheertuw zonne-energie installatie zonder investering van uw kant.SUNROCKINVESTMENTSSUNROCK INVESTMENTSDAKEIGENAARU HOEFT NIETwen in totaal 404 zonnepanelen geplaatst.Begin 2015 werd het project opgeleverd.Zon & Zo Oplossingen gaat het pv-systeemvan reinigingsdienst Waardlanden uitbreidenvan 443 naar 1.017 zonnepanelen. De 443zonnepanelen werden vorig jaar al door hetbedrijf geïnstalleerd.Basisscholen De Brug, De Oliebron, Het Palet en De Bron worden voorzien van in totaal420 zonnepanelen en krijgen led-verlichting.De scholen in Klazienaveen, Schoonebeek,Emmen en Amsterdam zijn deel van Viviani.Rexel heeft naar nu bekend is geworden inhet afgelopen jaar zonnepanelen geleverdvoor het merendeel van de 600 woningendie op verzoek van woningbouwverenigingActium verduurzaamd zijn.SolarNRG gaat bij groente- en fruitimporteursVan Geest International en Zoutewelle Import/Export in totaal 4.000 zonnepanelen plaatsen.De twee pv-systemen kennen gezamenlijkeen vermogen van één megawatt.Reinigingsdienst Rd4 laat nog eens 660 zonnepanelen plaatsen op haar hoofdlocatie inHeerlen. Straightforward verzorgde het voortraject van haalbaarheid tot en met inkoop enbegeleidt namens Rd4 de uitvoering. Rd4 hadal 1.012 zonnepanelen op haar dak liggen.De nieuwbouw van het sportcomplex DeMeent in Alkmaar wordt door Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. voorzien van 1.200zonnepanelen. De gemeente Alkmaar heeftbekendgemaakt dat voor de zonnepanelenmet succes SDE -subsidie is aangevraagd.Noordoostpolder gaat 1.000 zonnepanelenplaatsen op dertien gemeentelijke gebouwen.De gemeenteraad heeft ingestemd met deplannen van het college om zonnepanelen telaten aanbrengen op diverse sporthallen.New Energy Systems heeft voor de Provincie Limburg op diverse provinciale gebou-Duurstroom heeft op het dak van het gebouw van het Dutch Institute for FundamentalEnergy Research (DIFFER) 922 zonnepanelengeplaatst. Op de campus van de TechnischeUniversiteit Eindhoven heeft aannemer DuraVermeer sinds begin vorig jaar een nieuwlaboratoriumgebouw gebouwd voor DIFFER.Het Maaswaal College meldt dat er een startgemaakt is met het plaatsen van 500 zonnepanelen op haar schoolgebouwen in Wijchen. Depanelen gaan gezamenlijk honderdtwintigduizend kilowattuur produceren.Regio Service laat momenteel 550 zonnepanelen plaatsen op het dak van het gemeentehuisin Panningen. De jaarlijkse opbrengst ligt rondde 123.500 kilowattuur.Energiecorporatie BENG! krijgt subsidie SDE voor 1.000 zonnepanelen op rioolwaterzuivering De Bilt.De Saman Groep is gestart met het plaatsenvan 500 zonnepanelen bij vier van de zevenZeeuwse Radarscholen.In 2e Exloërmond wordt voor 1 mei 2015 eenzonnepark van anderhalve hectare en 4.700zonnepanelen opgeleverd. Het park maaktgebruik van subsidie uit de regeling SDE .Kledingbedrijf Fellows United in Doetinchemheeft 800 zonnepanelen op haar dak latenplaatsen. De zonnepanelen zijn geplaatst doorWopereis Solar & Installatietechniek.GDF SUEZ gaat dit voorjaar daadwerkelijk vanstart met de bouw van twee zonneparken met7.500 zonnepanelen in Nijmegen en Zwolle.De ervaring die wordt opgedaan bij de bouwvan de zonneparken wordt volgens het bedrijfgebruikt voor de ontwikkeling van een reeksvan zonneparken de komende jaren.U ONTVANGTZelf te investerenLagere energieprijzenZelf te ontwikkelenEen verduurzaming van uw bedrijfExtra administratieve lasten te dragenEen snelle realisatieOnderhoudswerkzaamheden uit te voerenEen ervaren partnerUw zonne-energie installatie is bij SUNROCK Investments in vertrouwde handen.Momenteel beheren wij meer dan 200.000m2 aan zonne-energie projecten in Europa.Keizersgracht 5341017 EK AmsterdamT 31 (0)20 7603 776E lBHT2013-005 adv BHT NL.indd 113-3-2013 14:39:0311

1STERKE PARTNERVOOR AL UW PROJECTENOntmoet SMA tijdens de Solar Solutions beursen ontdek de Sunny Boy 1.5/2.5, de nieuwestandaard voor kleine zonnestroominstallaties.Ontdek ook onze oplossingen om uw commerciëleen SDE projecten te optimaliseren.Energiebau maaktdoorstart en gaatook door in BeneluxEnergiebau Solar Power GmbH zet methulp van Innotech Solar haar activiteiten inde Benelux voort. Vanuit Maastricht is perdirect weer een verkoopkantoor operationeel om klanten in Nederland, België enLuxemburg te bedienen. ‘We zijn blij datwij erin geslaagd zijn om met InnotechSolar een strategische investeerder aan onste binden die Energiebau een duurzaamperspectief biedt’, aldus Energiebauoprichter en chief executive officer MichaelShepherd. ‘Dankzij de toegewijde steunvan onze medewerkers en partners blijfthet Energiebau-merk en een groot deel vande banen behouden.’ Frank Versteeg, teamleider van het Benelux-kantoor: ‘Net als onsteam en onze klanten waarderen wij hetdat wij de activiteiten in de Benelux kunnen voortzetten en het persoonlijk contactmet de klanten behouden blijft.’ Door deovername van Energiebau door InnotechSolar maken vanaf heden ook de zonnepanelen van Innotech Solar onderdeel uit vanhet assortiment van Energiebau.Minister-presidentAruba wil alle scholenzonnepanelen gevenMike Eman, minister-president van Aruba, wilalle scholen op het eiland van zonnepanelengaan voorzien. De bespaarde energiekostenwil Eman aanwenden voor verbetering vanhet onderwijs. Het land telt iets minder danhonderd onderwijsinstellingen (inclusiefcrèches). Aruba wil in 2020 volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en enkelschone energie produceren.U vindt ons op 15 en 16 aprilin Expo Haarlemmermeerop stand D13.NIEUWSFLITSENRo

power 3000 W, max. 3300 W; Solar Magazine - Enerimmo 0804.qxp_Opmaak 1 11/03/15 09:58 Pagina 1 Op 6, 7 en 8 oktober 2015 vindt in de Bossche Brabanthallen de tiende editie plaats van de vakbeurs Energie. De organisatie verwacht meer dan driehonderd exposanten, met zonne-energie als belangrijk onderdeel v